Project Condensaatbehandeling

Waar willen we naartoe met dit project?

  1. Een verhoogd inzicht in de bestemming van conditioneringschemicaliën (en de resulterende bescherming) in stoom-water-cycli.
  2. Een verbeterde stoomconditionering en condensaatzuivering en polishing, zodat meer condensaat gerecycleerd kan worden.
  3. Een verhoogde kennis over de schadelijke effecten van verschillende organische koolstofcomponenten, met betrekking tot de richtlijnen voor voedingswater voor boilers.

Drie werkpakketten

Deze doelstellingen worden uitgewerkt in drie werkpakketten.

  1. Werkpakket 1 is gericht op het ontrafelen van de bestemming van de conditioneringschemicaliën die toegevoegd worden aan het voedingswater van de boiler nadat ze de stoomcyclus doorlopen hebben, inclusief de vorming van afbraakproducten, de verdeling over het systeem en de corresponderende lange-termijn impact op de metallurgie in het systeem.
  2. In het tweede werkpakket wordt dieper ingegaan op de behandeling van off-spec- en zwaar verontreinigde condensaatstromen om het hergebruik van water te verhogen.
  3. Het derde werkpakket koppelt de inzichten van de eerste twee pakketten aan corrosiemetingen om het inzicht in de benodigde voorbehandeling te verhogen. Dat is vooral van belang op vlak van de verwijdering van organische componenten. Daarnaast zorgt dit ook voor meer inzicht in de conditionering van het voedingswater van de boiler, wat nodig is om de productie te beschermen. De focus ligt hierbij op filmvormende en neutraliserende amines en circuits die werken bij verhoogde temperatuur en druk (350-550°C en 30-130 bar).

Resultaat

Dit alles zal resulteren in een betere beschrijving en modellering van het gedrag, de verdeling en het effect (in combinatie met een betere monitoring) van verschillende amines en organische polluenten en hun afbraakproducten in stoom- en condensaatcircuits bij verhoogde temperaturen.

Het project zal ook voorzien in betere behandelingsmethoden van off-spec- en vervuilde condensaten. Op basis hiervan zal een robuust condensaatkwaliteitsgarantiesysteem ontwikkeld worden.