Vakfeedback: aandachtspunten en hoe te verbeteren

Optimaliseer je onderwijspraktijk aan de hand van geformuleerde oplossingen en tips voor de algemene aandachtspunten uit de vakfeedback van het 1e semester 2023-2024

Alternatieve werkvormen? Denk dan ook aan een alternatieve evaluatie!

Nu AI een aantal taken kan overnemen zetten meer en meer lesgevers alternatieve werkvormen in: discussies, debatten, casusonderwijs,…

Even belangrijk bij deze werkvormen is niet alleen de voorbereiding en uitvoering ervan, maar ook de evaluatie. 

Pas dus het principe van constructive alignment toe en stem je werk- en evaluatievormen af op het doel dat dient bereikt te worden… voor het vak start.

  Geef tussentijdse feedback op geschreven en mondelinge opdrachten!

  Er is een duidelijke verbetering waar te nemen, maar het ontbreken van gedegen feedback na het uitvoeren van een (tussentijdse) opdracht blijft een belangrijk aandachtspunt.

  In meerder evaluaties geven studenten aan te weinig concrete terugkoppeling te hebben gekregen op hun opdrachten. Dit is een gemiste kans, daar het de combinatie is van de opdracht en de directe feedback op hun prestatie die het leerproces positief beïnvloeden.

  Feedback blijft een aandachtspunt en dient standaard deel uit te maken van elke opdracht binnen het vak. 

  Garandeer coherentie in de kwaliteit van practica- en oefeningenbegeleidingen -> Stuur je assistenten aan!

  Lees (en laat je assistenten die ook lezen!) de onderwijstips ‘Practicim (blended) organiseren: hoe doe je dat?’ en ‘Werkcollege: hoe pak je het aan?’.

  Stem sowieso met de assistenten volgende zaken af voor de start van het eerste practicum/oefeningenles:

  • Zijn de beoogde competenties duidelijk? Wat wens je te bereiken met het practicum/oefeningenles?
  • Zijn de practica/oefeningenlessen afgestemd op de hoorcolleges? Vormen beiden een geïntegreerd geheel?
  • Stem in het geval van meerdere begeleiders onderling goed af over de voorbereiding, het verloop, de onderwijs- en leeractiviteiten, de inhoud, de begeleiding en evaluatie. 

  Andere tips:

  Aandachtspunten uit de vakfeedback van vorige rondes

  Omschrijf opdrachten zo helder en concreet mogelijk

  Studenten geven aan dat gegeven opdrachten, zowel schriftelijk als mondeling, niet steeds even helder en concreet omschreven worden. Wees zo concreet mogelijk en vergeet ook de praktische afspraken niet. 

   Te lezen onderwijstips:

   Zorg voor samenhang tussen de theorie en de praktijk

   Studenten geven aan dat het verband tussen de theorie en oefeningen en/of practica soms niet of onvoldoende gekaderd wordt door de lesgever of het onderwijsteam.

   Zeker in bachelorvakken is het belang hiervan essentieel om studenten geen tijd te laten verliezen bij het verwerven van inzicht in de materie. Sta er als lesgever of onderwijsondersteuner dus bij stil dat wat de evidentie zelf lijkt dit niet noodzakelijk het geval is voor studenten. Lees hiervoor ook eens de tips bij Garandeer coherentie in de kwaliteit van practica- en oefeningenbegeleidingen.

   Duiding en heldere communicatie is aldus aangewezen. Hoe je dat doet kan je lezen in de onderwijstip 'Communiceren over je vak via Ufora'.

   Toon studenten de weg in je UFORA-cursus

   Ondanks dat we ervan overtuigd zijn dat onze cursus goed in elkaar steekt, merken we dat de structuur in de UFORA-cursussites het soms te wensen over laat. Hoe pak je het best aan?

   • Maak voor de studenten duidelijk wat ze van het vak kunnen verwachten door dit te beschrijven in de overzichtspagina of een eerste module (bijv. module 0: praktische informatie) van de cursussite. Vaak doen we dit in een eerste les a.d.h.v. slides, toch is het beter om dit een vaste plaats te geven in Ufora en ook al onmiddellijk te demonstreren aan de studenten waar ze die info kunnen terugvinden. Indien er doorheen het jaar iets verandert, pas je dit ook daar aan en verwijs je in een aankondiging naar die pagina of module.
   • Zorg ervoor dat het leermateriaal (bijv. filmpjes, slides, documenten …) niet lukraak geplaatst wordt in de cursussite of aankondiging, maar doe dat op een gestructureerde manier via de daarvoor bedoelde modules.
   • Lees de onderwijstip communiceer over je vak via UFORA
   • Doorloop zelfstandig het Actifora leerpad over hoe jouw Uforacursus overzichtelijk vorm te geven

   Blijf, zeker in het kader van Blended Leren waarkzaam voor de werklast en studietijd

   Hoe blijf je waakzaam voor de werklast en studietijd dat het stimuleren van studenten tot het actief verwerken van de inhoud, en het in handen nemen van ownership van hun leerproces, al dan niet met zich kan meebrengen?

   • Door dergelijke initiatieven met de opleidingscommissie waartoe het vak behoort, te bespreken zodat afstemming met andere vakken van de opleiding kan gebeuren en de werklast of taakbelasting over de semesterweken heen onder controle blijft voor de betrokken studenten. Dit kan ook tijdens een semesteroverleg besproken worden.
   • Door jezelf de volgende vragen te stellen: Staan de taken (paper, verslag, …) binnen het vak in verhouding tot het aantal studiepunten en studietijd van het vak? Ben ik zelf als lesgever voldoende bewust van de (studie)tijd dat een student dient te spenderen aan een taak en past dit in de totale studietijd van het vak?
   • Door na te gaan of het of de vooropgestelde competenties, de leer- en onderwijsactiviteiten en de evaluaties op elkaar afgestemd zijn. Is het vak constructive aligned?
   • Nood aan een tool voor taakafstemming? Contacteer dan onze facultaire onderwijsondersteuner Evelyne de Caluwé.

   Deel resultaten van niet-periode gebonden evaluaties zo snel mogelijk

   Lesgevers zijn vaak beducht om deelpunten van niet-periode gebonden evaluaties (practicaverslagen en -examen, taken, papers, …) mee te delen aan studenten voor de periodegebonden evaluatie plaatsgrijpt uit vrees dat studenten gaan rekenen en hierdoor niet langer gemotiveerd zouden zijn om alsnog voldoende te studeren voor het uiteindelijke examen.

   Het niet meedelen van deelpunten is evenwel in tegenstrijd met wat het Onderwijs- en examenreglement voorschrijft (artikel 50 §4), met name dat de resultaten van de niet-periodegebonden evaluatie zo spoedig mogelijk dienen meegedeeld te worden aan de studenten.

   De lesgever kan er, indien niet bereid om de absolute punten mee te delen, ook voor kiezen om te werken met een letter dat een range van punten weerspiegelt.

   Zorg voor een rode draad doorheen het vak bij meerdere lesgevers

   Voor vakken met meerdere lesgevers (waarvan sommigen met een zeer beperkt aandeel – slechts 1 les!) blijkt dat de coherentie tussen de verschillende delen van het vak ontbreekt of onvoldoende duidelijk is of gemaakt wordt. Het is van belang dat meerdere lesgevers in eenzelfde vak voor aanvang van het vak overleg houden over het doel van het vak en de rode draad die door alle partijen dient gevolgd te worden. Dit overleg is van toepassing zowel op de lesinhouden als op de evaluatievormen van het vak.

   Respecteer de duur van het examen

   Wees je bewust van de tijd (3 of 4 uur) dat er voorzien is voor jouw examen (geef door aan de FSA wat jouw voorkeur geniet per vak). Studenten geven aan vaak te weinig tijd te hebben om alle vragen op een examen af te werken. Waarschijnlijk komt dit omdat veel lesgevers nog van het idee zijn dat een examen standaard 4 uur duurt, wat niet steeds het geval is. Pas dus de inhoud van het examen en het aantal vragen aan aan de reële voorziene tijd.

   Meer info

   Contactpersoon