Stage - Campus Kortrijk

Doelstelling

De stage is een concreet afgelijnd(e) onderwerp/opdracht voorgesteld door een bedrijf of onderzoeksinstelling (stageplaats).

Toelatingsvoorwaarde

De stage kan verder bouwen op bepaalde eindcompetenties van de bacheloropleiding.

Stageplaats

De stage gaat door in de bedrijfs- of onderzoekswereld. Op de stageplaats is er een stagementor en binnen de opleiding een stagebegeleider.

Student(e)

De meerwaarde voor de student(e) ligt op verschillende vlakken. De student(e)moet zelfstandig op zoek gaan naar een stageplaats. Hij/zij moet contacten leggen met de bedrijfs- of onderzoekswereld, afspraken maken, praktische regelingen treffen, …. Hij/zij moet, in samenspraak met de stageplaats/mentor en de stagebegeleider, een projectvoorstel indienen en uitvoeren. Dit project moet achteraf gepresenteerd, toegelicht en beoordeeld worden.

Een mogelijk hulpmiddel is te vinden op: https://www.bwapps.ugent.be/stageplaatsen-lijst

Het schrijven van het stageverslag leert de student(e) een complex geheel van informatie te vertalen. Het presenteren leert de student(e) binnen een opgelegde tijdslimiet een complex geheel duidelijk naar voor brengen. Het toelichten van het geheel leert de student(e) zich grondig voorbereiden.

Binnen de opleiding

Het aandeel van de “Stage” binnen de opleiding situeert zich in de praktische oriëntatie en toepassingsgerichte invalshoek van de opleiding. De theorie en de praktijk uit de lessen wordt a.h.w. getoetst aan de praktijk in het werkveld.

Soorten

Stage: omvat 6 STP en behelst 20 volle dagen.

Uitgebreide stage: omvat 9 STP, en behelst 30 volle dagen.

Onderwerp

De keuze van het onderwerp is vrij. Het onderwerp van de opdracht van de stage dient op masterniveau te zijn maar gebeurt uiteraard onder begeleiding. Het onderwerp kan het uitwerken van een project zijn, maar het kan evengoed een inschakeling zijn in de praktijkwerkzaamheden van de stageplaats. Een stage mag evenwel nooit als voorbereiding op een masterproef dienen. Naast een ander onderwerp wordt ook aangeraden, indien stage en masterproef in hetzelfde bedrijf worden uitgevoerd, om de stage te laten plaatsvinden in een andere afdeling. De stagebegeleider en het opleidingsteam oordelen mee over de geschiktheid en haalbaarheid van het project (zie verder). 

 • Indien het gaat over een buitenlandse stage, stuur je de goedkeuring van de stage door naar out.fbw@ugent.be

Planning

Overzicht en volgorde

De praktische zaken betreffende de stage kunnen, indien niet duidelijk, worden toegelicht door de stagecoördinator.

 • Stap 1: de student brengt de stagecoördinator op de hoogte van zijn/haar plannen
 • Stap 2: De student kiest (uitgebreide) stage als keuzevak
 • Stap 3: De student contacteert bedrijven en dient een voorstel in bij het opleidingsteam.
 • Stap 4: Het opleidingsteam oordeelt of dit in aanmerking komt.
 • Stap 5: De student vervult tijdig alle formaliteiten zoals contract en risicoanalyse
 • Stap 6: De student volgt stage
 • Stap 7: Er wordt een stageverslag ingediend nadat de stage is afgelopen.
 • Stap 8: De stage wordt gepresenteerd en toegelicht

Praktische regelingen

 • De student(e) en de stageplaats zullen een stagecontract invullen origineel in drievoud en laten ondertekenen door de student en de stageplaats. Vervolgens wordt het contract bezorgt aan het vakgroepsecretariaat ten laatste drie weken voor de aanvang van de stage en in het geval van een zomerstage voor 20 juni. Na ondertekening door de decaan wordt de student verwittigd door het vakgroepsecretariaat. 
 • De student zal onder leiding van het bedrijf een risicoanalyse uitvoeren ten laatste drie weken voor de aanvang van de stage en in het geval van een zomerstage voor 20 juni. 
 • De student wordt verwacht om de module Stage of Verlengde stage als keuzevak aan te duiden in Oasis. Indien de stage doorgaat in de zomer of in het eerste semester wordt aangeraden dat de student zich inschrijft voor de aanvang van het eerste semester. Indien de stage doorgaat tijdens het tweede semester wordt aangeraden om in te schrijven voor aanvang hiervan. Inschrijven na 15 november voor 1ste semesterstages of na 1 maart voor de 2de semesterstages is niet meer mogelijk.
 • De student(e) zal een logboek bijhouden van de stage. Daarin komen de dagen dat de student(e) op de stageplaats werkzaam is en een korte samenvatting van wat de student(e) gedaan heeft. De stagementor ondertekent wekelijks het logboek. Het logboek is een bijlage bij het stageverslag.
 • De student(e) maakt een eindrapport (ingebonden stageverslag van maximaal 20 bladzijden in het geval van een gewone stage of 25 bladzijden in het geval van een verlengde stage (excl. bijlagen en literatuurlijst). Eén exemplaar op papier wordt bezorgd aan de begeleider, één aan de mentor en één exemplaar wordt ingediend in het vakgroepsecretariaat. De timing hiervoor gebeurt in onderlinge afspraak met zowel begeleider als mentor. Qua lay-out  is de student(e) gebonden aan de voorschriften zoals die gelden voor de masterproef op Minerva meegedeeld. De student bezorgt minimaal één week voor de aanvang van de presentatie alle betrokkenen een digitale versie van het stageverslag.
 • De student(e) zal een presentatie geven over het project dat hij/zij uitgevoerd heeft. De presentatie wordt gevolgd door een toelichting op basis van eventuele vragen gesteld door de aanwezige jury. Het is niet vereist dat de stagementor de presentatie bijwoont, dit is uiteraard wel mogelijk. De presentatie van buitenlandse stages gebeurt in België. De timing van de verdediging gebeurt in overleg met de stagebegeleider. Dit kan zowel in het eerste als tweede semester zijn, binnen of buiten de examenperiodes. De presentatie duurt 10 à 15 minuten maximaal en wordt gevolgd door 10 à 15 minuten toelichting. Er zijn, op tijdsduur na, geen beperkingen opgelegd voor de presentatie. Voor de presentatie mogen alle vormen van multimedia gebruikt worden voor zover zij binnen de opleiding voorhanden zijn. Na de presentatie krijgt de student feedback. Hierbij wordt ook vermeld of de student al dan niet geslaagd is, er wordt echter nog geen score medegedeeld.

Evaluatie

Evaluatie van het praktisch werk door stagementor (60%):

Deze quotering is gebaseerd op attitude, inzet, interesse en resultaat.

Evaluatie op logboek en verslag door stagebegeleider en stagementor (20%):

Deze quotering is gebaseerd op inhoud, taalkunde, resultaat, structuur, conclusie.

Presentatie en toelichting (20%):

Deze quotering gebeurt door het opleidingsteam, de nodige evaluatieformulieren zijn hiervoor beschikbaar.

Het eindresultaat wordt bekomen door het gewogen gemiddelde van de punten van bovenstaande drie deelaspecten waarbij de gangbare afrondingsregels gevolgd worden.

De student(e) is geslaagd mits op alle drie de deelaspecten minstens 10/20 behaald werd.

Indien de student(e) geen 10/20 behaalde voor 4.1. dan is er geen tweede zittijd mogelijk.

Indien de student(e) geen 10/20 behaalde voor 4.2. dan moet er, in tweede zittijd, een nieuw stageverslag geschreven worden

Indien de student(e) geen 10/20 behaalde voor 4.3. dan moet er, in tweede zittijd, een nieuwe presentatie en toelichting gegeven worden.