Onderzoek

Wie we zijn

De design.nexus onderzoeksgroep van UGent Campus Kortrijk wenst bruggen te bouwen tussen onderwijs, duurzaamheid en industrie in het domein van technologiegedreven ontwerpen en veranderprocessen van innovatieve product-/dienst- en consumptie-/productiesystemen. De groep implementeert interdisciplinaire ontwerpstrategieën en praktijkvoorbeelden samen met de industrie en organisaties uit de publieke en private sector.

Wat we doen

design.onderwijs

Leren wordt uitgelokt door nieuwsgierigheid en is gebaseerd op realisme. De taak van het onderwijs bestaat erin praktische uitdagingen uit het echte leven effectief in de leeromgeving te integreren. De behoeften van de industrie en de samenleving worden geproblematiseerd en gecontextualiseerd in de onderwijsprogramma's door middel van probleem- en projectgebaseerd leren. De onderwijsmethoden worden op de werkplek toegepast, waarbij de prestaties van de partners in het bedrijfsleven worden afgestemd op de eisen van het bedrijfsleven. Het doel is methoden te onderzoeken en nieuwe methoden te testen in samenwerking met onze studenten, onderzoekers, de industrie en andere belanghebbenden uit de openbare en particuliere sector, waardoor een kennispool ontstaat voor gerichte verandering en innovatie. Wij nemen deel aan activiteiten voor het delen van kennis door middel van publicaties in peer-reviewed tijdschriften en projectpresentaties in academische en ontwerpfora.

beeld education

design.duurzaamheid

Welke rol en invloed heeft design op de samenleving? De lens .duurzaamheid houdt zich bezig met de negatieve gevolgen die voortvloeien uit industriële productie en productontwerp. Het onderzoekt en experimenteert met nieuwe manieren om een duurzamere toekomst teweeg te brengen door zich bezig te houden met diverse co-design activiteiten.

beeld sustainability

design.industrie

De industrie wordt vandaag geconfronteerd met de complexiteit van geconnecteerde cyber-fysische industriële product-service-consumptie-productiesystemen. Er is een specifieke nood aan interdisciplinaire ontwerpstrategieën, ontwerpmethodes en praktijkvoorbeelden die een fundamenteel inzicht geven in de transformatieprocessen. De taak van .industry bestaat erin om multidisciplinair toegepast onderzoek uit te voeren in het domein van ontwerp van nieuwe digitale en/of biogebaseerde processen ; over het ontwerp voor gepersonaliseerde, veranderende  en schaalbare productiesystemen; en over co-creatie strategieën voor iteratieve en geavanceerde verweven ontwerp-maak-test methoden.

beeld industrie

Onderzoekslabo's

Learning Lab

In ons Learning Lab bespreken we onze ervaringen en wisselen we kennis uit over onderwijs- en leermethodes die geschikt zijn voor de universitaire omgeving en de markt. We houden een open dialoog met de traditionele industrie en de creatieve industrie (bv. musea) en andere Learning Labs om relevante ontwerpcurricula en afgestudeerden (die klaar zijn voor de arbeidsmarkt) te blijven leveren. We bieden trainingen aan de industrie en academische partners van niet-ontwerpdisciplines voor de nieuwste en/of gevestigde methoden voor het ontwikkelen van veerkrachtige vaardigheden en mindset door het implementeren van op design gebaseerde methodologieën, zoals de Design Thinking methodologie en spelgebaseerd leren.

Learning-lab

BioFabLab

Materialen kweken in plaats van ze te ontginnen? Het BioFabLab is een nieuwe creatieve ruimte in onze ontwerpwerkplaats in Campus Kortrijk. Hier kunnen studenten en bedrijven het basisprincipe van Design for a Circular Economy leren toepassen door prototypes te maken en te experimenteren met DIY, biogebaseerde en circulaire materialen. Het laboratorium is medegefinancierd door Vlaanderen Circulair.

Materialen

Computational Design & Fabrication Lab

In ons Computational Design & Fabrication Lab exploreren en combineren we de nieuwste digitale ontwerptechnieken met digitale productietechnieken. We onderzoeken hoe we producten het best ontwerpen voor nieuwe digitale productietechnieken (optimalisaties van het ontwerp naar deze nieuwe technieken). Maar we exploreren ook deze digitale technieken om van hieruit de opportuniteiten naar nieuwe ontwerpen te identificeren.

Beeld computational design

Labo Digitale Ontwerptools

In ons labo Digitale Ontwerptools onderzoeken we hoe we bestaande digitale tools zoals Virtual Reality zo efficient mogelijk kunnen inzetten in het ontwerpproces. 

Virtual Reality

Labo Productontwerp voor nieuwe industriële productie (Industry 5.0)

In ons labo design voor nieuwe industriële productie gaan we kijken hoe we producten en product-systemen kunnen ontwerpen zodat deze eenvoudig en efficient geproduceerd kunnen worden in de maakbedrijven van vandaag en van morgen. Hierbij kijken we ook heel sterk naar de mogelijke interacties met het ontworpen product binnen deze context en gaan slaan we vanuit productontwikkeling de brug naar productie.

industrie-beeld

Labo Medische Productontwikkeling

In ons labo Medische Productontwikkeling onderzoeken we naast de zaken die vanuit medisch oogpunt relevant zijn voor een product (technisch) ook de interacties met de verschillende belanghebbenden (patiënten, dokters, verpleegkundigen, etc.) en dit in interactie met deze betrokkenen. Onze ontwerpmethodiek en iteratieve aanpak heeft als doel om het meest optimale medische product-systeem te ontwerpen voor deze verschillende belanghebbenden. 

Breastboard, an example of medical productdesign

Onderzoeksprojecten & doctoraatsonderzoek

VLAIO - TETRA: Ontwerpen voor eenvoudige en intuïtieve manuele assemblage

In dit project gaan we in samenwerking met verschillende bedrijven onze “design for assembly meaning (DFAM)” methodiek gaan verfijnen en afstemmen op diverse bedrijfscontexten. De methodiek is erop gericht om assemblages eenvoudiger maar ook intuïtiever te maken voor operatoren. De interactie van de operator met het te assembleren product staat hierin centraal. Het eenvoudig demonteren met het oog op duurzaamheid en onderhoud van de producten komt ook aan bod.

INTERREG - Lerend netwerk biobouwers

Lerend Netwerk Biobouwers zet zich in voor de ontwikkeling van een innovatieve, praktijkgerichte onderwijsmethode voor de bouwsector. Hierin staan hout en biocomposieten, als voorbeelden van biocirculaire materialen, centraal en wordt aandacht besteed aan ecologisch systeemdenken en ‘21e-eeuwse vaardigheden’ zoals probleemoplossend denken, leiderschap en multidisciplinair samenwerken. 

5 Vlaamse en Nederlandse partners gaan, samen met vele stakeholders uit de bouwsector, tot het einde van 2022 werken aan deze toekomstbestendige, innovatieve onderwijsmethode. Daarvoor worden hiaten tussen vraag en aanbod in kaart gebracht en grensoverschrijdende pilots ingericht waarin nieuwe methodes worden getest. Aan de pilots zullen zowel bachelor studenten als professionals deelnemen. Het beoogd resultaat is een roadmap waarlangs relevante opleidingen hun bestaande curricula kunnen door ontwikkelen.

Logo Interregbiobouwers

PROTOTYPING CIRCULAIR: Circulair prototypen met behulp van bio-gebaseerde en /of digitale productie.

In Prototyping Circulair introduceerden we in ons onderwijsprogramma, en ook in ons ontwerpatelier, tools en methodieken om te ontwerpen voor een Circulaire Economie. Samen met bedrijven die afvalstromen aanleveren, hebben we studenten getriggerd in het maken van prototypes en het experimenteren met DIY, bio-gebaseerde en circulaire materialen. Resultaat van dit project is de creatie van ons BioFabLab en de formulering van onze leerlijn over ontwerpen voor duurzaamheid. Het project is in samenwerking met GLIMPSSwitchrs en werd gefinancierd door Vlaanderen Circulair.

Prototyping Circulair

T-CREPE / Erasmus +: Textiel engineering voor co-creatie paradigmas in het onderwijs

Het Erasmus+ (KA2) project, 'T-Crepe: Textile Engineering for co-creation paradigms in education' (t-crepe.eu) beoogt de ontwikkeling van een innovatief webgebaseerd, open-source leerplatform gebaseerd op de constructionistische leertheorie en het principe van game-based learning (cocreationplanet.eu) om de Design Thinking methodologie te onderwijzen en coaching in online omgevingen te ondersteunen.

T-crepe logo erasmus+ program

Circular sprint / Crafth

Het Circular sprint project behandelt Circulaire Economie op multidisciplinaire en projectmatige manier. Het evenement daagt promovendi, professionele ontwerpers en bedrijven met een brede achtergrond uit om Additive Manufacturing technologieën (AM) en Circular Design (CD) te combineren om specifieke ontwerpproblemen of uitdagingen met betrekking tot de implementatie van een meer circulaire economie aan te pakken.

Logo Crafth EIT-RawMaterials Logo

Interreg Transfirm

Het Interreg project “TRANSFIRM, studenten ondernemers zonder grenzen” vestigt zich in Hauts-de-France, Wallonië en Vlaanderen. Het doel van dit in december 2018 gelanceerde project, dat tot oktober 2021 zal lopen, is de ontwikkeling te bevorderen van grensoverschrijdende activiteiten door studenten met ondernemingsplannen.

Logo Interreg

Bio-geïnspireerde beugels: hoe zeepaardjes de revalidatiegevolgen van traditionele beugels kunnen oplossen

Het gebruik van braces na orthopedisch trauma impliceert vaak een strategie van totale immobilisatie van het aangetaste gewricht, met negatieve neveneffecten nadien. In dit onderzoek gaan we kijken naar oplossingen uit de natuur die zowel rigiditeit als mobiliteit toelaten en op deze manier de negatieve effecten van totale immobilsatie vermijden. 

Lopend doctoraatsonderzoek

Klik op projecten en doctoraatsonderzoek voor een overzicht.

Publicaties

Hier een overzicht van onze publicaties: