Masterproef

Visie

De masterproef vormt het sluitstuk van de masteropleiding en is de finale brug tussen het onderwijs en de job als ingenieur. De student voert binnen de masterproef zelfstandig een technisch-wetenschappelijke opdracht uit in zijn/haar specialisatie. Tijdens de uitvoering ontwikkelt de student zijn/haar analytisch en probleemoplossend vermogen op academisch niveau. Het geleverde werk moet getuigen van beheersing van tools, van inventiviteit, originaliteit en vakmanschap en van een onderzoeksgerichte houding.
Verplichte samenwerking met industrie of non-profit organisatie vereist voor nieuwe masterproefvoorstellen !
Deze samenwerking kan meerdere vormen aannemen, bv. promotor/co-promotor/begeleider, aanleveren use case of advies, aanleveren data, valorisatie of evaluatie, beoordelingscommissie.
Bij het invullen van de masterproefvoorstellen in Plato dient verduidelijkt te worden met welk bedrijf of non-profit organisatie samengewerkt wordt voor het betreffende masterproefvoorstel en welke vorm deze samenwerking aanneemt. 

Situering van de masterproef binnen de opleiding

De masterproef neemt een belangrijke plaats in binnen het masterjaar en is de ultieme uitdaging voor de student. De masterproef omvat 18 studiepunten of bijna een derde van het aantal studiepunten in het masterjaar en laat de student toe om te bewijzen dat hij een aantal (academische) competenties, die van een master verwacht worden, bezit.

Het masterproefonderwerp: Voor externen

De opleidingen in de industriële wetenschappen (industrieel ingenieur) worden ook toegepaste ingenieurswetenschappen genoemd. Masterproefonderwerpen liggen dan ook bij voorkeur in het domein van het toegepast wetenschappelijk onderzoek, alhoewel ook strategisch basisonderzoek tot de mogelijkheden behoort. De onderwerpen komen uit het vakgebied van de gevolgde opleiding.

De opleidingscommissie heeft bovendien beslist dat elke masterproef een samenwerking dient te hebben met (minstens) een bedrijf, instelling of organisatie. Aan de promotoren wordt gevraagd de bedrijfsinformatie dan ook expliciet op te nemen in Plato in de velden die daarvoor voorzien zijn (dus niet enkel in de tekst).

Masterproefonderwerpen kunnen voorgesteld worden door (1) een externe opdrachtgever bv. een bedrijf of een instelling; (2) de onderzoeksgroepen verbonden aan de opleiding; of (3) de student zelf.

Als extern bedrijf kunt u onderstaand formulier gebruiken om uw masteronderwerp aan te maken en in te leveren.  De deadline verandert elk jaar maar is normaal rond 1 maart.

Het masterproefonderwerp: Voor studenten

   Er wordt een masterproefbeurs georganiseerd rond eind februari om (1) bestanden onderwerpen van promotoeren te gaan verkennen en een eerste contact met promotoren te hebben, (2) een opportuniteit aan te bieden om uw eigen onderwerpen te ontwikkelen samen met een promotor.  Hou uw emails in de gaten om de details en tijdstip van de masterbeurs te weten te komen. 

   In de lente worden de - door de opleidingscommissie goedgekeurde - voorstellen publiek gemaakt. De student kan bij de promotoren en begeleiders informatie inwinnen, eventueel een masterproefvoorstelling naar keuze bijwonen en geeft daarna zijn keuze door via Plato

   De deadlines zijn te vinden op de facultaire webpagina van masterproeven onder modaliteiten.

   De uitvoering van de masterproef

   Wat volgt is bedoeld als leidraad voor de student bij de uitvoering van zijn/haar masterproef.

   Facultaire masterproefinformatie

   Op de pagina van de faculteit kan heel wat informatie gevonden worden rond de masterproefmodaliteiten, timing, vertrouwelijkheid, beoordeling, etc.

   De opvolging van alle masterproeven (nieuwe onderwerpen ingeven, intekenen op een onderwerp, goedkeuren van keuzes, beoordelen van de student, etc.) gebeurt via het Plato masterproefopvolgingssysteem:

   Tijdsplanning

   Samen met uw promotor moet u beslissen over uw tijdsplanning tijdens het uitvoeren van de onderzoek voor uw masterproef.  Het is sterk aan te raden om een logboek of wekelijkse notities te maken en delen met alle promotoren en begeleiders.  Bij samenkomsten, is het goed om problemen te bespreken en een planning te maken van de doelstellingen dat moet bereikend worden.

   Tussentijdse verdediging

   Ongeveer na de helft van de tijd (bv. voor reguliere studenten dus of voor Kerst of direct na examens van januari) moet u uw werk verdedigen voor uw promotoren.

    • Promotor geeft verplicht de datum door via Plato
    • Presentatie, poster, of verslag - af te spreken met promotoren
    • Bevat duidelijk mission statement, literatuuronderzoek & mijlpalen voor de toekomst

   Masterproeftekst

   Raadpleeg de nota over de vorm van de masterproef voor ingenieurs- en industriële wetenschappen alsook de facultaire webpagina over de vorm van de masterproef waaronder de richtlijnen voor de extended abstract.

   Een paar onderdelen van de masterproeftekst zijn door Plato gegenereerd:

   • Kaft
   • Titelblad

   Template:

   Masterproefboek

   Deadlines zijn te vinden op de facultaire webpagina over de masterproef onder modaliteiten.

   Let op!  Er zijn aanvullingen bij de modaliteiten die de indiendata per opleiding weergeven.

   Enkele voorbeeld-masterproefteksten: Godin - Deglorie  

   Masterproefverdediging

   De student(en) krijgt(krijgen) 30-45 minuten om zijn of haar werk voor te stellen aan de beoordelingscommissie aangevuld met andere toehoorders. Deze tijd bevat eveneens de demonstratie of videoverslag, alsook de vraagstelling.

   • Mondelinge presentatie:
    • Presentatie
    • Proof-of-concept/rapportering
    • Vragen

     Templates

     Eindscoreberekening

      • Punten worden gegeven door begeleidingscommissie, i.e. ten minste twee personen, inclusief de promotor(en)
      • 10% persoonlijke aspecten (creativiteit, zelfstandigheid, inzet, kritische zin)
      • 40% praktische realisatie (wetenschappelijke aanpak, technische uitwerking, rapportering over dagelijks werk, resultaat, innovatief aspect)
     • 30% op masterproeftekst
      • Punten worden gegeven door beoordelingscommissie, i.e. minstens drie leden, waaronder één of twee promotoren en één tot drie commissarissen. Tenminste één van de commissarissen moet behoren tot een andere onderzoeksgroep dan de onderzoeksgroep waar het afstudeerwerk is uitgevoerd. Deze externe commissaris is niet betrokken geweest bij de realisatie van de masterproef en kan dus geen deel uitmaken van de begeleidingscommissie.
      • Wetenschappelijke aspecten, technische aspecten, structuur en vormgeving, taal, extended abstract
     • 20% op de mondelinge verdediging
      • Punten worden gegeven door beoordelingscommissie, rekening houdend met punten van eventuele externe jury
      • Inhoud, structuur, vormgeving; presentatietechnieken; antwoorden op vragen

     Prijzen