Weigering tot inschrijven/bindende voorwaarde

Op basis van artikel 24 in het Onderwijs- en Examenreglement is je herinschrijving aan de UGent of je herinschrijving voor je huidige opleiding geweigerd of wordt jou een bindende voorwaarde opgelegd bij herinschrijving in dezelfde opleiding. Dit staat bovenaan op de eerste pagina van je puntenlijst (onder "Belangrijke info").

Beroep aantekenen

Tegen deze weigering tot inschrijving en tegen een bindende voorwaarde kan je intern beroep aantekenen bij de Institutionele Beroepscommissie. Dit heeft uiteraard enkel nut als je overtuigende argumenten kan aanbrengen die duidelijk maken waarom je studie in de voorbije academiejaren weinig voortgang heeft gekend. Als student van een 3de bachelor of van een master is het bij een weigering tot inschrijving zeker aangeraden om beroep aan te tekenen en uit te leggen wat de oorzaak van je studievertraging is.

Het beroep moet zijn ingesteld binnen de vervaltermijn van zeven kalenderdagen te rekenen vanaf het moment waarop je via Oasis een nieuwe inschrijvingsaanvraag doet. Het beroep moet aangetekend worden verstuurd naar de Rector van de Universiteit Gent, Rectoraat, St.-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent. Op hetzelfde moment moet een elektronische kopie van je beroepschrift worden verstuurd naar .

Het beroep omvat een brief en eventuele attesten. Vermeld in de brief je identiteits- en contactgegevens (naam, postadres, mailadres, telefoonnummer en studentennummer), de beslissing waartegen je in beroep gaat en de bezwaren tegen deze beslissing. Waren er familiale of sociale redenen, gezondheidsproblemen of andere redenen waarom het studeren niet vlot verlopen is? Kan je aantonen dat je in de toekomst wel voldoende studievoortgang zal maken? Staaf je argumentatie met attesten, puntenlijsten, bewijsstukken etc. Vergeet je brief niet te dateren en te ondertekenen, want anders wordt het beroep onontvankelijk verklaard.

De Institutionele Beroepscommissie zal haar beslissing binnen de 20 kalenderdagen (de termijn gaat in op de dag nadat je je beroep hebt ingediend) via e-mail en via een aangetekende brief aan jou meedelen.

Alle informatie over de beroepsprocedure kan je nalezen in artikel 81 van het Onderwijs- en Examenreglement. Het is altijd mogelijk, zelfs nadat een beroep is verworpen, in een later academiejaar opnieuw beroep aan te tekenen tegen een weigering tot inschrijving.

Meer info?

Ga langs bij je studiebegeleider.