Update bezetting Ufo-gebouw: arrest Hof van Beroep

(13-06-2024) Bericht van rector Rik Van de Walle aan alle UGent-personeelsleden en -studenten.

Beste collega's en studenten

Sinds 6 mei 2024 wordt het Ufo-gebouw van de UGent bezet door actievoerders. De bezetting zorgt ervoor dat het Ufo-gebouw momenteel niet kan worden ingezet voor doeleinden die tot de kerntaken van de UGent behoren.

Het zal geen verbazing wekken wanneer ik stel dat de veiligheidsaspecten die verbonden zijn aan de bezetting van het Ufo mij al enige tijd zorgen baren.

De situatie in het Ufo heeft mij vorige week dan ook gedwongen om gerechtelijke wegen te bewandelen: omdat de bezetting niet vrijwillig werd stopgezet, vroeg de UGent aan de rechtbank van eerste aanleg in Gent de stopzetting ervan.

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Gent volgde de vraag van de UGent vorige vrijdag niet, waarop de UGent eerder deze week beroep aantekende tegen dat vonnis. Het Hof van Beroep in Gent besliste vandaag om wel op onze vraag tot uitzetting van de bezetters in te gaan. Het Hof van Beroep stelde daarbij onder meer het volgende:

(uittreksel arrest)

'…/...'

Los van de vaststelling

  • dat de universiteit bij uitstek een plaats is waar protest en een botsing van ideeën mogelijk moeten zijn,
  • dat studenten het recht hebben om vreedzaam te protesteren en om bepaalde maatschappelijke thema's onder de aandacht te brengen van de universiteit of (ruimer) van de samenleving,
  • dat het Ufo-gebouw een publiek gebouw van de universiteit is, met vrije toegang;

Het hof kan er niet om heen dat de situatie – na de al niet te onderschatten schermutselingen d.d. 24 mei 2024 waarvoor verschillende processen-verbaal werden opgesteld – ter plaatse verder geëscaleerd is en dat er niet langer (slechts) sprake is van een zuiver vreedzaam protest, geïnitieerd door geëngageerde studenten.

Niet alleen de duur van de bezetting (ze startte op 6 mei 2024) maar vooral de omvang van de bezetting is problematisch geworden. Het volstaat de toestand op 25 mei 2024, zoals deze blijkt uit het proces-verbaal van vaststelling van de gerechtsdeurwaarder te vergelijken met de toestand op 5 juni 2024, zoals deze blijkt uit het proces-verbaal van vaststelling van de gerechtsdeurwaarder van die datum.

De actievoerders bouwden middels talloze paletten een onstabiele houten constructie in het Ufo-gebouw. Er is een geïmproviseerde keuken waarin derden (vrijwilligers/niet-studenten) koken. Daartoe wordt ongebreideld stroom afgenomen. Er zijn stopcontacten, afdekplaten en kabels vernield. Dit alles houdt ernstige risico's op brand in.

De evacuatie kan verder niet langer gegarandeerd worden. De bijhorende overlast (vandalisme, seksueel grensoverschrijdend gedrag, diefstal) blijft toenemen. Dit alles noopt ertoe dat een einde wordt gesteld aan de actie zoals ze thans gevoerd wordt.

De actievoerders maken op heden gebruik van het Ufo-gebouw op een wijze waarvoor het hoegenaamd niet ingericht, bestemd én kennelijk verzekerd is. Er is – zo toont de Universiteit Gent met haar stukken afdoende aan – op heden wel degelijk sprake van ernstige veiligheidsrisico's.

De actievoerders hebben gedurende een geruime periode de tijd en de faciliteiten gekregen om hun standpunten duidelijk te maken. De Universiteit Gent heeft zich opengesteld voor gesprekken, is deels ingegaan op de eisen van de actievoerders, heeft bemiddeling benaarstigd. De actie kent voor de Universiteit Gent tot op heden ook een aanzienlijk kostenplaatje (aan schade zo'n 18.978,70 EUR - aan bijkomende bewaking zo'n 34.332,54 EUR).

Het feit dat de actievoerders anoniem wensen te blijven toont aan dat ze op dit vlak niet bereid zijn ook maar enige verantwoordelijkheid te willen nemen. De Universiteit Gent heeft de actievoerders intussen meer dan voldoende de tijd gegeven het Ufo-gebouw te ontruimen. De door haar (in hoofdorde) gevorderde maatregelen zijn dan ook subsidiair én proportioneel. Ze hebben geenszins tot doel de vrije meningsuiting en het recht op protest van de actievoerders te beknotten nu hun punt gemaakt is en aan hun eisen deels (en op overlegde en transparante wijze) werd tegemoet gekomen.

Ten overvloede toont de Universiteit Gent aan dat ze het Ufo-gebouw nodig heeft voor een congres dat zal doorgaan op 8, 9 en 10 juli e.k., waarvoor reeds 750 personen inschreven.

Het hoger beroep is gegrond. De vordering, zoals gesteld in hoofdorde, kan slagen met dien verstande dat de gevraagde termijn van twee uur wordt opgetrokken tot twaalf uur.

Het volledige arrest vind je hier: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/media/hbca/gent/files/20240613-k-1-uittreksel-arrest-hof-van-beroep-gent-bezetting-universiteitsgebouw.pdf

Hoewel ik het betreur dat we door de feiten werden gedwongen om de gerechtelijke weg te bewandelen, ben ik uiteraard tevreden met de uitspraak van het Hof van Beroep.

Ik roep de actievoerders nogmaals op om de bezetting van UGent-infrastructuur in de komende uren vrijwillig stop te zetten en andere middelen aan te wenden om hun stem laten horen, en op die manier een uitzetting te vermijden.

Rik Van de Walle
Rector