Seksueel geweld in België: persdossier / Violence sexuelle en Belgique: dossier de presse

(15-06-2021) Uit de eerste representatieve gender- en leeftijdsgevoelige studie over seksueel geweld in België blijkt dat twee derde van de Belgische bevolking in de loop van zijn/haar leven te maken krijgt met seksueel geweld. Version en français ci-dessous.

Seksueel geweld komt vaak voor in België. In de eerste grootschalige representatieve en gender- en leeftijdsgevoelige studie over seksueel geweld in België, genaamd "UN-MENAMAIS" (Understanding the Mechanisms, Nature, Magnitude and Impact of Sexual Violence in Belgium), hebben experten van de Universiteit Gent, de Universiteit van Luik en het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek vastgesteld dat twee derde van de Belgische bevolking tijdens hun leven te maken krijgt met seksueel geweld.

Seksueel geweld komt voor bij mensen van alle geslachten, seksuele geaardheden en etnische achtergronden...

Bij mensen tussen 16 en 69 jaar heeft 64% (81% vrouwen en 48% mannen) al seksueel geweld meegemaakt. Twee op vijf vrouwen en één op vijf mannen maakten hands-on seksueel geweld mee (met fysiek contact tussen pleger en slachtoffer), met 5% van de mannen en 16% van de vrouwen die aangaven te zijn verkracht.

80% van de LGBTQIA+ personen werd blootgesteld aan één of andere vorm van seksueel geweld; 79% kreeg te maken met hands-off seksueel geweld (bv. seksuele intimidatie, vormen zonder fysiek contact tussen pleger en slachtoffer) en 42% met hands-on seksueel geweld, waarvan 24% (een poging tot) verkrachting.

Voor verzoekers om internationale bescherming die in België verblijven, loopt het slachtofferschap op tot meer dan 84%; bij 61% gebeurde dit in de laatste 12 maanden toen ze al in Europa of België waren.

Seksueel geweld heeft een impact op mentale gezondheid. De studie vond een link met depressie, angst, PTSS en zelfmoordpogingen.

De meeste slachtoffers hadden nog geen hulp gezocht. Slechts 7% zocht professionele hulp en slechts 4% meldde hun slachtofferschap bij de politie.

Bijna 70% van de 1951 ondervraagde artsen heeft tijdens zijn loopbaan ten minste één slachtoffer van seksueel geweld gezien, maar de slachtoffers melden zich meestal pas na enkele jaren.

Wij bevinden ons momenteel in een overgangsfase waarin verschillende forensische modellen worden toegepast. Ongeacht het forensisch model worden slachtoffers systematisch geconfronteerd met secundaire victimisatie (opnieuw slachtoffer worden door houding of werkwijze politie, justitie,artsen,...) als gevolg van het langdurige juridische proces waarover zij weinig informatie krijgen.

... en leeftijden. Ouderen maken ook seksueel geweld mee.

Vandaag, 15 juni, is het Internationale Dag tegen Ouderenmis(be)handeling. Daarom willen de experten specifiek de aandacht vestigen op de onderzoeksresultaten over seksueel geweld bij ouderen.

Naast 44% van de deelnemers van 70 jaar en ouder die aangaven tijdens hun leven slachtoffer te zijn geweest, zei één op de 12 ouderen van 70+ in de afgelopen 12 maanden slachtoffer te zijn geworden: 7% meldde hands-off, 2,5% hands-on seksueel geweld en 0,6% (poging tot) verkrachting.

Vrouwen en mannen werden op deze leeftijd in gelijke mate slachtoffer. Oudere slachtoffers blijven kampen met geestelijke gezondheidsproblemen, zoals depressie, angst, PTSS en riskant alcoholgebruik, als gevolg van seksueel geweld eerder in hun leven.

Minder dan de helft van de oudere slachtoffers had ooit over hun ervaring gepraat met iemand uit hun sociale netwerk, 6% zocht professionele hulp en slechts 4% deed aangifte van het geweld bij de politie.

Meer informatie over het onderzoeksproject

Deze studie werd tussen 2017-en 2021 uitgevoerd door een interdisciplinair onderzoeksconsortium van de Universiteit Gent, ULiège en NICC, onder leiding van prof. Ines Keygnaert (UGent) en gefinancierd door BELSPO.
Om een beter inzicht te krijgen in de mechanismen, de aard, de omvang en de impact van seksueel geweld, werd een representatieve steekproef van meer dan 5000 mensen die in België wonen en professionals ondervraagd over seksueel geweld via een online-enquête en via persoonlijke interviews.

Bovendien hebben  meer dan 150 personen die het slachtoffer waren van seksueel geweld, deelgenomen aan een diepte-interview over de impact van het slachtofferschap op hun leven en dat van hun familie.
Daarnaast zijn vele gezondheidswerkers en professionals in wetshandhaving bevraagd over de forensische aspecten, en dit via een vragenlijst over kennis, attitudes en praktijkvoering, en via interviews.

Meer info

https://www.bjstudios.be/un-menemais-on-demand

Contact

Prof. Ines Keygnaert, coördinator van de UN-MENAMAIS-studie
Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg, Universiteit Gent
M +32 485 96 14 04

Vragen over seksueel geweld?

Seksueel geweld is in geen enkele situatie te verantwoorden. Aarzel nooit om hulp te vragen. Je kan daarvoor terecht bij verschillende organisaties via telefoon en/of via chat. Alle hulpverlening verloopt anoniem en is gratis.

Deux tiers de la population belge ont été victimes de violences sexuelles au cours de leur vie

La violence sexuelle est fortement répandue en Belgique. Dans cette première étude représentative à grande échelle sur la violence sexuelle en Belgique, tenant compte des questions de genre et d'âge, appelée "UN-MENAMAIS" (Understanding the Mechanisms, Nature, Magnitude and Impact of Sexual Violence in Belgium), des experts de l'Université de Gand (UGent), de l'Université de Liège (ULiège) et de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC) ont constaté que près de deux tiers de la population belge entre 16 et 100 ans ont été victimes de violences sexuelles au cours de leur vie.

La violence sexuelle touche des personnes de tout sexe, orientation sexuelle, origine ethnique ...

Pour les personnes entre 16 et 69 ans, 64% (81% femmes et 48% hommes) ont subi des violences sexuelles au cours de leur vie. Deux femmes sur cinq et un homme sur cinq ont indiqué avoir été victimes de violences sexuelles impliquant un contact physique entre l'agresseur et la victime, 5% des hommes et 16% des femmes ayant indiqué avoir été violés.

Près de 80 % des personnes LGBTQIA+ ont été exposées à au moins une forme de violence sexuelle ; 79 % ont subi des violences sexuelles n’impliquant pas un contact physique (par exemple, du harcèlement sexuel, ou d’autres formes de violences sexuelles sans contacts physiques entre l’auteur et la victime) et 42 % des violences sexuelles avec contacts physiques, dont 24% concernaient soit un viol, soit une tentative de viol.

Pour les demandeurs de protection internationale (DPI) résidants en Belgique, le taux de violence sexuelle s’élève à plus de 84%, dont 61% ont eu lieu au cours des 12 derniers mois, durant une période où ils étaient déjà présents en Europe ou en Belgique au moment des faits.

La violence sexuelle est significativement associée à des conséquences néfastes sur la santé mentale, telles que la dépression, l'anxiété, le stress post-traumatique et les tentatives de suicide.

La plupart des victimes n’ont pas cherché d’aide après les faits. Seulement 7% ont cherché une aide professionnelle et 4% ont signalé les faits à la police.

 

Près de 70% (N = 1951) des médecins interrogés ont vu au moins une victime de violence sexuelle au cours de leur carrière, mais les victimes se manifestent le plus souvent après plusieurs années.

Nous sommes actuellement dans une phase de transition dans laquelle différents modèles médico-légaux sont appliqués.

Quel que soit le modèle médico-légal, les victimes sont systématiquement confrontées à de la victimisation secondaire (devenir à nouveau victime en raison de l'attitude ou de la procédure de la police, de la justice, des médecins, etc.) en raison de la procédure judiciaire qui est longue et sur laquelle elles obtiennent peu d’informations.

... et de tout âge. Les personnes âgées sont également exposées à la violence sexuelle.

En ce 15 juin, nous célébrons la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. De ce fait, nous souhaitons attirer particulièrement votre attention sur nos résultats concernant la violence sexuelle chez les personnes âgées.

Outre le fait que 44% des participants, âgés de 70 ans et plus, ont indiqué avoir été victimes de ce type de violence au cours de leur vie, une personne âgée sur 12 a déclaré avoir subi de la violence sexuelle au cours des 12 derniers mois : 7 % ont déclaré avoir subi une forme de violence sexuelle n’impliquant pas un contact physique, 2,5 % impliquant des contacts physiques et 0,6 % de viol ou tentative de viol.

A partir de 70 ans, les femmes et les hommes sont victimes de violences sexuelles de manière égale. Les victimes âgées continuent de faire face à des problèmes de santé mentale, tels que la dépression, l'anxiété, le stress post-traumatique et la consommation abusive d'alcool, à la suite de violences sexuelles antérieures.

Moins de la moitié des victimes âgées avaient déjà parlé de leur expérience à un membre de son réseau social, seul 6 % avaient cherché de l’aide auprès d’un professionnel et seulement 4% avaient signalé les faits à la police.

Informations supplémentaires sur le projet de recherche

Cette étude a été réalisée par un consortium de recherche interdisciplinaire de l'UGent, de l’ULiège et de l’INCC, coordonné par le Prof. Ines Keygnaert (UGent) et financé par BELSPO depuis 2017. Afin de mieux comprendre les mécanismes, la nature, l'ampleur et l'impact des violences sexuelles, un échantillon représentatif de plus de 5000 personnes vivant en Belgique, ainsi que des professionnels du secteur, ont été interrogés sur ce phénomène par le biais d'une enquête en ligne ainsi que d'entretiens en face-à-face. En outre, plus de 150 entretiens qualitatifs ont été menés avec des participants, ayant été victimes de violences sexuelles, quant à l’impact sur leurs vies et celles de leurs familles. Enfin, de nombreux professionnels du secteur de la santé et de la justice ont été interrogés sur la réponse médico-légale en Belgique, au travers d’un questionnaire sur leurs connaissances, attitudes et pratiques, ainsi que durant des entretiens qualitatifs.

Info

https://www.bjstudios.be/un-menemais-on-demand

Contact

Prof. Ines Keygnaert, Coordinatrice de l'étude UN-MENAMAIS

Département de Santé Publique et Soins Primaires, Université de Gand

T +32 485 96 14 04

D’autres questions sur la violence sexuelle ?

La violence sexuelle n’est justifiée dans aucune situation, n’hésitez jamais à demander de l'aide. De nombreuses organisations existent et peuvent fournir une aide par téléphone ou par chat en ligne de manière complètement anonyme. Vous pouvez contacter gratuitement les aides suivantes :

 

  • Chat violences sexuelles : violencessexuelles.be
  • CPVS (Centre de Prise en Charge des Violences Sexuelles) : Bruxelles (02/535.45.42), Liège (04/367.93.11)
  • SOS Viol : sosviol.be (ou 0800 98 100)
  • Télé-Accueil : tele-accueil.be (107)
  • Respects Seniors : respectseniors.be (0800 30 330)
  • CVFE (collectif contre les violences familiales et l’exclusion) : cvfe.be (04 221 60 69)
  • Infor-Homes : inforhomeasbl.be (02 219 56 88)
  • SEPAM (Infor-Homes en région de Bruxelles Capitale) : 02 223 13 43
  • Praxis : asblpraxis.be (04 228 12 28)    
  • Senoah : senoah.be (081 22 85 98)