Making Tomorrow - the Bright Future Award

Making Tomorrow - the Bright Future Award

Wat?

Onderwijs en onderzoek zijn fundamenteel in het zoeken naar mogelijke oplossingen voor de talrijke maatschappelijke uitdagingen waar huidige en toekomstige generaties voor staan. Denk maar aan de mobiliteitsuitdaging, de toenemende sociale ongelijkheid, de energie-uitdaging, het tekort aan sociale woningen, ...

The Bright Future Award is een excellentieprijs voor de student die zich op een sociaal-ecologisch duurzaamheidsvraagstuk heeft gefocust en dit vanuit verschillende perspectieven heeft benaderd.   

Voor wie?

Elke student ingeschreven aan de UGent kan zich inschrijven t.e.m. 4 oktober van het academiejaar volgend op het academiejaar waarin de master werd afgerond. Deelnemers die meedingen voor de prijsuitreiking moeten dus tijdens academiejaar 2018-2019 afstuderen en geslaagd zijn voor alle opleidingsonderdelen en de scriptie. 

Voor de masterscriptie moeten deelnemende kandidaten een cijfer van minstens 14 hebben behaald. De scriptie mag gaan over om het even welk onderwerp zolang het wetenschappelijk of/en beleidsmatig raakt aan een duurzaamheidsvraagstuk.

Hoe deelnemen?

De inzending bestaat uit een digitale versie van de geschreven scriptie in het Nederlands of het Engels. We vragen ook een korte toelichting aan de hand van volgende vragen:

  • Beschrijf je masterproef in maximum 500 woorden.
  • Wat zijn de raakvlakken met sociale en/of ecologische duurzaamheid?
  • Verduidelijk in welke mate het werk potentieel bijdraagt aan een mogelijke oplossing voor een duurzaamheidsvraagstuk en/of relevant is voor de beleidsvorming hieromtrent.
  • Verduidelijk hoe het vraagstuk vanuit meerdere perspectieven werd benaderd.
  • Verduidelijk de maatschappelijke meerwaarde van het onderzoek.

Dien je scriptie in.

Beoordelingscriteria

Aanvaarde inzendingen worden beoordeeld op vier criteria:

  • Innovatieve insteek met betrekking tot een duurzaamheidsvraagstuk
  • Multiperspectivisme
  • Maatschappelijke meerwaarde
  • Stijl, leesbaarheid en genderneutraal taalgebruik

Bekendmaking van de resultaten

De jury wordt jaarlijks samengesteld uit vijf personen bestaande uit academici en beleidsmedewerkers. Deze juryleden maken eerst een preselectie op basis van het online-inschrijvingsformulier, het abstract en de daarbij horende vragen. Deelnemers aan de wedstrijd krijgen een bevestiging van de ontvangst van hun inzending. Begin december volgt het bericht of zij tot de shortlist, i.e. de lijst van drie genomineerden, behoren.

De prijsuitreiking vindt plaats op 21 april 2020 om 19u, samen met de uitreiking van de Bright Makers Award 'De Groene Ruijter'. Bij onvoldoende niveau van de inzendingen heeft de jury het recht de scriptieprijs niet uit te reiken.

Contact

Meer info: duurzaam@ugent.be