Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Aug 11, 2021 00:00
Vakgroep/directie/dienst
GE30 - Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen
Type contract
Contract van bepaalde duur
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

Onderzoeksproject
Om het cognitief functioneren te beschermen raadt de Wereldgezondheidsorganisatie oudere volwassenen aan om voldoende te bewegen. De manier waarop fysieke activiteit het cognitief functioneren van oudere volwassenen beschermt is echter nog onduidelijk. Een goede slaap en een verbeterd mentaal welzijn worden vaak aangehaald als mogelijke mediatoren. Dit project beoogt na te gaan of fysieke activiteit bijdraagt aan het dagelijks cognitief functioneren van oudere volwassenen en of deze relatie inderdaad gemedieerd wordt door een verbeterde slaap en een verbeterd mentaal welzijn. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden zal eerst een observationele studie worden uitgevoerd. Binnen deze observationele studie zullen het cognitief functioneren, het mentaal welzijn, de slaap en de fysieke activiteit van oudere volwassenen gedurende geruime tijd dagelijks gemeten worden. Met behulp van kwantitatieve analyses zullen de relaties tussen fysieke activiteit, slaap, mentaal welzijn en dagelijks cognitief functioneren in kaart worden gebracht. Vervolgens zal een interventiestudie worden uitgevoerd. Bij deze studie zullen oudere volwassenen toegang krijgen tot een online interventie die hen aanmoedigt om dagelijkse beweegplannen te maken. Deze interventie werd reeds ontwikkeld, maar zal in de eerste fase van het project aangepast worden aan oudere gebruikers. Het effect van de interventie op het cognitief functioneren, de slaap en het mentaal welzijn zal met kwantitatieve analyses worden onderzocht. Tot slot zullen de bevindingen van de participanten met behulp van semigestructureerde interviews in kaart worden gebracht.
Taken

 • Het coördineren en uitvoeren van bovenstaande wetenschappelijke studies
 • Het aanpassen van de reeds ontwikkelde online interventie op basis van feedback van de doelgroep
 • Uitschrijven, presenteren en publiceren van wetenschappelijke, Engelstalige artikels op basis van dit onderzoek om tot een doctoraal proefschrift te komen.
 • Adequaat functioneren in de betrokken onderzoeksgroepen/vakgroepen en de daarbij horende taken vervullen.
 • Bijdragen aan het onderwijs binnen de Master Gezondheidsbevordering, de Master Bewegings- en Sportwetenschappen/Educatieve Master Lichamelijke opvoeding, en/of de Master Psychologie.

Onderzoeksgroepen
Het project wordt begeleid door onderzoekers uit verschillende onderzoeksgroepen:

 • Prof. dr. Delfien Van Dyck – onderzoeksgroep ‘Fysieke Activiteit en Gezondheid’ van de vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent)
 • Prof. dr. Benedicte Deforche en dr. Louise Poppe – onderzoeksgroep ‘Gezondheidsbevordering’ van de vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg (Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent)
 • Prof. dr. Geert Crombez – Ghent Health Psychology Lab van de vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie (Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Universiteit Gent)

Functieprofiel

Profiel

 • Kandidaten zijn bij aanwerving houder van een master diploma, met relevante expertise voor het uitvoeren van dit soort onderzoek, en dit zowel op inhoudelijk als op methodologisch/statistisch vlak. Het hebben van ervaring in het uitvoeren van cognitieve testen is een pluspunt. Voorbeelden van diploma’s die hiervoor in aanmerking komen zijn Master in de Psychologie, Master in Gezondheidsbevordering, Master in Revalidatiewetenschappen, en Master in Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen. Ook andere masters met relevante expertise komen in aanmerking. Ook kandidaten die momenteel nog in het laatste jaar van bovenstaande masteropleidingen zitten en in juli/september 2021 zullen afstuderen, komen in aanmerking voor deze vacature.
 • Kandidaten kunnen goede studieresultaten voorleggen en hebben zich tijdens hun studies bij voorkeur meerdere malen onderscheiden.
 • Kandidaten hebben een sterke motivatie voor wetenschappelijk onderzoek (zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek).
 • Kandidaten hebben een sterke basis in data-analyse.
 • Kandidaten hebben interesse in het cognitief functioneren van oudere volwassenen.
 • Kandidaten zijn communicatief, empathisch, vlot, georganiseerd, kritisch ingesteld, flexibel, kunnen projectmatig werken en werken graag samen met oudere volwassenen in het kader van onderzoek.
 • Kandidaten zijn enthousiast, gedreven, nemen initiatief en werken proactief.
 • Kandidaten kunnen zowel zelfstandig werken als in team functioneren.
 • Kandidaten beschikken over de nodige weerstand en kunnen constructief omgaan met weerstand.
 • Kandidaten zijn bereid zich te verplaatsen in Vlaanderen in functie van dataverzameling en beschikken over een rijbewijs B.
 • Kandidaten hebben goede schrijf- en rapporteringsvaardigheden en zijn bereid om Engelstalige manuscripten te schrijven.
 • Kandidaten zijn bereid om deel te nemen aan internationale wetenschappelijke congressen.
 • Kandidaten zijn bereid om beperkt bij te dragen aan onderwijstaken (bv. masterproefbegeleiding en praktische oefeningen)
 • Kandidaten voldoen aan de voorwaarden om gedurende vier jaar aangesteld te worden als doctoraatsbursaal.
 • Kandidaten engageren zich om de termijn van vier jaar te vervolledigen en tot een doctoraal proefschrift te komen.

Solliciteren

Kandidaten voor deze vacature dienen de volgende documenten, samengevoegd tot één enkel, gestructureerd pdf-document, op te sturen naar Delfien Van Dyck (delfien.vandyck@ugent.be), Benedicte Deforche (benedicte.deforche@ugent.be), Louise Poppe (louise.poppe@ugent.be), en Geert Crombez (geert.crombez@ugent.be) ten laatste tegen 11/08/2021.
1. Een motivatiebrief met een “matching” tussen de opleiding, vaardigheden en interesses van de kandidaat enerzijds en het functieprofiel van de vacature anderzijds
2. Een curriculum vitae
3. Puntenbrieven van alle jaren tijdens het hoger onderwijs
U krijgt een bevestiging bij goede ontvangst van de sollicitatie.
Na dossierselectie zullen op 20/08/2021 een aantal kandidaten uitgenodigd worden voor een gesprek en participatie aan enkele specifieke testen. Gelieve deze dag alvast vrij te houden!
Vragen voor meer informatie kunnen eveneens gericht worden aan Delfien.VanDyck@Ugent.be en louise.poppe@ugent.be.