Aanvraagprocedure I@Home activiteit

Als lesgever kan u voor het organiseren van een eigen I@Home activiteit beroep doen op een facultair budget I@Home. Per voorgestelde activiteit kan u aanspraak maken op maximaal 800 euro.

As lecturer, you can make use of the faculty I@Home budget for organizing your own I@Home activity. For each proposed actifity you can claim up to a maximum of 800 euros.

Voorwaarden aanvraagprocedure/Conditions for Application Procedure

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage, dient u rekening te houden met onderstaande voorwaarden:

To be eligible for a financial contribution, please consider the following conditions:

  • De activiteit vindt plaats binnen de eigen lespraktijk en is gericht op alle studenten/The activity must take place within your own teaching practice and target all students
  • De activiteit beoogt bij te dragen aan de internationale/interculturele competentieontwikkeling van de student/The activity aims to contribute to the international/intercultural competence development of the student.
  • De activiteit vereist maximaal een budget van 800 euro. Gelieve het bedrag op te splitsen in de voorziene kosten (hotel/vervoer/speakers fee/...). The activity requires a maximum budget of 800 euros. Please itemize the amount into the anticipated costs (hotel/transportation/speaker' fee/...).

 

 

Vul hier uw aanvraagformulier in!