Puntenlijst

Wanneer krijg ik mijn examenresultaten?

Na elke examenperiode staat jouw puntenlijst/puntenbriefje (officiële term: 'proclamatie') op Oasis (zie Puntenlijst downloaden).

Dit gebeurt ten vroegste na het afsluiten van de examenperiode en ten laatste op volgende data:

Academiejaar 2023-2024:

 1. Ten laatste Vrijdag 9 februari 2024 na de eerstesemesterexamenperiode (ten laatste op zaterdag 17 februari 2024 ingeval van deliberatie);
 2. Ten laatste Donderdag 4 juli 2024 na de tweedesemesterexamenperiode, behalve voor het verkorte traject educatieve masteropleiding: ten laatste op vrijdag 5 juli 2024;
 3. Ten laatste Zaterdag 14 september 2024 na afloop van de tweedekansexamenperiode.

Voor de exacte data zie webpagina van je faculteit of je facultaire studentenadministratie:

Voorlopige examencijfers

Voorlopige examencijfers kunnen na de laatste examendag door het examensecretariaat worden bekendgemaakt. Opgelet: deze resultaten zijn pas definitief na bekrachtiging bij proclamatie.

Voorlopige vrijgave van examencijfers via Oasis is enkel van toepassing op studenten in een bacheloropleiding met minstens 1 opgenomen vak in deliberatiepakket 1.

Examenresultaten bekijken en puntenbriefje downloaden

Student 1ste bachelor

 1. Ga naar http://oasis.ugent.be en log in met jouw UGent-gebruikersnaam en wachtwoord (zelfde als voor de UGent-mail en Ufora)
 2. Klik in het linkermenu, onder de titel 'Algemeen', op 'Examenresultaten'
 3. Klik op de knop 'Selecteer' bij je opleiding
  1. Vóór voorlopige en definitieve bekendmaking: je ziet enkel datum en tijdstip van voorlopige en definitieve bekendmaking
  2. Vanaf voorlopige bekendmaking en vóór definitieve bekendmaking: je ziet knop om punten te bekijken die al ingevuld én afgewerkt zijn (Voorlopige examenresultaten)
  3. Vanaf definitieve bekendmaking (vanaf proclamatiedatum en bekendmakingstijdstip): je ziet knop om puntenbriefje af te drukken (Definitieve puntenlijst)

Student niet-1ste bachelor

 1. Ga naar http://oasis.ugent.be en log in met jouw UGent-gebruikersnaam en wachtwoord (zelfde als voor de UGent-mail en Ufora)
 2. Klik in het linkermenu, onder de titel 'Algemeen', op 'Examenresultaten'
 3. Klik op de knop 'Selecteer' bij je opleiding
  1. Vóór proclamatiedatum: je ziet datum en tijdstip van definitieve bekendmaking (Proclamatiedatum)
  2. Vanaf proclamatiedatum en -tijdstip: je ziet knop om puntenbriefje af te drukken (Definitieve puntenlijst)

Puntenbriefjes uit het verleden

 1. Ga naar http://oasis.ugent.be en log in met jouw UGent-gebruikersnaam en wachtwoord (zelfde als voor de UGent-mail en Ufora)
 2. Klik in het linkermenu, onder de titel 'Algemeen', op 'Examenresultaten'
 3. Klik op de knop 'Selecteer' bij je opleiding
 4. Selecteer het academiejaar
 5. Klik op 'Definitieve puntenlijst' om de laatste puntenlijst van dat academiejaar af te drukken.

Codes en vermeldingen op de puntenlijst

Codes
Naast je score staat op de puntenlijst ook een resultaatcode die aangeeft of :al dan niet een creditbewijs hebt behaald of een getolereerd tekort en zo ja, in welk academiejaar dat precies gebeurde.

Uit de code kan je ook afleiden of het gaat om de 1ste of de 2de examenkans.

 • C = Creditbewijs (bv. C141 betekent dat je in academiejaar 2014-2015 een creditbewijs hebt behaald bij je 1ste examenkans)
 • G = Getolereerd maar géén creditbewijs.
  Dit betekent dat je minder dan 10/20 hebt behaald, maar dat dit tekort wordt getolereerd en dat je geslaagd bent voor dat deliberatiepakket.
  Je moet geen examen meer doen voor opleidingsonderdelen met een G-code, maar je krijgt er geen creditbewijs voor en je krijgt ook geen leerkrediet terug.
  Je mag wel herkansen in augustus / september om toch een creditbewijs te behalen.
  Contacteer hiervoor je facultaire studentenadministratie.
 • PASS = geslaagd (zonder examenscore op 20)
 • FAIL = niet geslaagd
 • ZIEK
 • AFWE = afwezig
 • BDRG = bedrog
 • ONBK = examencijfer onbekend
 • VRST = vrijstelling
 • STOP = inschrijving stopgezet

Percentiel

In de kolom 'percentiel' op de puntenlijst vind je meer info over hoe jouw examenresultaat zich verhoudt tot de resultaten van je geslaagde medestudenten (berekend over een periode van 5 jaar; het gaat dus ook over geslaagde medestudenten uit de voorbije jaren).

Het percentiel wordt weergegeven als A(B)C waarbij

 • A staat voor het percentage medestudenten dat lager scoort dan jijzelf;
 • B staat voor het percentage van medestudenten dat dezelfde score als jij heeft behaald;
 • C staat voor het percentage van medestudenten dat hoger scoort dan jijzelf.

Meer info over hoe jouw resultaat zich verhoudt tot de resultaten van je medestudenten (o.a. grafieken met de scoredistributie per opleidingsonderdeel), vind je op http://oasis.ugent.be. Klik in het linkermenu op 'Mijn cursussen'.

Studievoortgangsmaatregelen

Op je puntenlijst staan niet alleen je examenresultaten, maar ook de jou opgelegde studievoortgangsmaatregelen, zoals bindende voorwaarden en weigering tot inschrijving.

Beslissing van de examencommissie

Indien de examencommissie heeft beraadslaagd over  je deliberatiepakket(ten) en/of over je volledige opleiding, staat ook die beslissing (geslaagd/ niet geslaagd en eventuele graad van verdienste) op je puntenlijst.

Berekeningswijze van de totaalscore bij een volledig deliberatiepakket

De totaalscore die is weergegeven bij een volledig deliberatiepakket, is het gewogen gemiddelde van de examenresultaten waarbij de studiepunten als gewicht worden gehanteerd.

Graad van verdienste bij het slagen voor een volledige opleiding

De cesuren voor het toekennen van de graad van verdienste zijn als volgt vastgelegd: vanaf

 • 500/1000: geslaagd op voldoende wijze
 • 675/1000: geslaagd met onderscheiding
 • 750/1000: geslaagd met grote onderscheiding
 • 825/1000: geslaagd met de grootste onderscheiding

De berekening van de score op basis waarvan de graad van verdienste voor de opleiding wordt toegekend, gebeurt in de meeste faculteiten op eenzelfde wijze.

De totaalscore voor de graad van verdienste is in de meeste gevallen het gewogen gemiddelde van de examenresultaten, waarbij de studiepunten als gewicht worden gehanteerd.

In enkele faculteiten zijn er echter specifieke berekeningswijzen voor de score op 1000 (zie volgens de bepalingen van de faculteit).

Vragen?

Feedback: professoren en assistenten.

Gesprek over studievoortgang en/of studieaanpak: monitoraat.

Indien je twijfels hebt bij examenbeslissingen van de afgelopen examens, ga dan zeker naar de feedbacksessie. Dit werkt in heel wat gevallen verhelderend.

Bij gerede twijfels over een examenbeslissing kan je in beroep gaan via aangetekend schrijven aan de rector (Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent) ten laatste op de 7de kalenderdag na de proclamatie.

Meer informatie over de interne beroepsprocedure vind je in het Onderwijs- en examenreglement.

Mail het beroepschrift ook naar ombuds@ugent.be

Contact

Facultaire studentenadministratie