Puntenlijst

This information in English

Wanneer krijg ik mijn examenresultaten?

Na elke examenperiode staat jouw puntenlijst/puntenbriefje (officiële term: 'proclamatie') op Oasis (zie Puntenlijst downloaden).

Dit gebeurt ten vroegste na het afsluiten van de examenperiode en ten laatste op volgende data:

Academiejaar 2020-2021:

 1. Vrijdag 5 februari 2021 na de eerstesemesterexamenperiode (bij deliberatie ten laatste zaterdag 13 februari 2021)
 2. Donderdag 1 juli 2021 na de tweedesemesterexamenperiode, behalve voor de specifieke lerarenopleiding en het verkorte traject educatieve masteropleiding: ten laatste op vrijdag 2 juli 2021
 3. Zaterdag 18 september 2021 na afloop van de tweedekansexamenperiode

Voorlopige examencijfers kunnen na de laatste examendag door het examensecretariaat worden bekendgemaakt. Opgelet: deze resultaten zijn pas definitief na bekrachtiging bij proclamatie.

Hoe download ik mijn puntenbriefje?

 1. Ga naar http://oasis.ugent.be en log in met jouw UGent code en paswoord (zelfde als voor de UGent-mail en Minerva).
 2. Klik in het linker menu op 'curriculum' (met tussen haakjes de 2-lettercode van de faculteit).
  Dan zie je jouw inschrijvingen per opleiding voor die faculteit.
 3. Klik op het vierkantje van de afstudeerrichting waarvoor je de puntenlijst wil afdrukken.
  Er verschijnt een 'vinkje' in het vierkantje en de knop 'puntenlijst afdrukken' wordt zichtbaar.
 4. Klik op 'puntenlijst afdrukken'. De puntenlijst verschijnt in pdf-formaat.
 5. De puntenlijst wordt getoond in de pdf viewer van jouw computer, waardoor je ervoor kunt kiezen de puntenlijst op te slaan en af te drukken.

Codes en vermeldingen op de puntenlijst

Codes
Naast je score staat op de puntenlijst ook een resultaatcode die aangeeft of :al dan niet een creditbewijs hebt behaald of een getolereerd tekort en zo ja, in welk academiejaar dat precies gebeurde.

Uit de code kan je ook afleiden of het gaat om de 1ste of de 2de examenkans.

 • C = Creditbewijs (bv. C141 betekent dat je in academiejaar 2014-2015 een creditbewijs hebt behaald bij je 1ste examenkans)
 • G = Getolereerd maar géén creditbewijs.
  Dit betekent dat je minder dan 10/20 hebt behaald, maar dat dit tekort wordt getolereerd en dat je geslaagd bent voor dat deliberatiepakket.
  Je moet geen examen meer doen voor opleidingsonderdelen met een G-code, maar je krijgt er geen creditbewijs voor en je krijgt ook geen leerkrediet terug.
  Je mag wel herkansen in augustus / september om toch een creditbewijs te behalen.
  Contacteer hiervoor je facultaire studentenadministratie.
 • PASS = geslaagd (zonder examenscore op 20)
 • FAIL = niet geslaagd
 • ZIEK
 • AFWE = afwezig
 • BDRG = bedrog
 • ONBK = examencijfer onbekend
 • VRST = vrijstelling
 • STOP = inschrijving stopgezet

Percentiel

In de kolom 'percentiel' op de puntenlijst vind je meer info over hoe jouw examenresultaat zich verhoudt tot de resultaten van je geslaagde medestudenten.

Het percentiel wordt weergegeven als A(B)C waarbij

 • A staat voor het percentage medestudenten dat lager scoort dan jijzelf;
 • B staat voor het percentage van medestudenten dat dezelfde score als jij heeft behaald;
 • C staat voor het percentage van medestudenten dat hoger scoort dan jijzelf.

Meer info over hoe jouw resultaat zich verhoudt tot de resultaten van je medestudenten (o.a. grafieken met de scoredistributie per opleidingsonderdeel), vind je op http://oasis.ugent.be. Klik in het linkermenu op 'Mijn cursussen'.

Studievoortgangsmaatregelen

Op je puntenlijst staan niet alleen je examenresultaten, maar ook de jou opgelegde studievoortgangsmaatregelen, zoals bindende voorwaarden en weigering tot inschrijving.

Beslissing van de examencommissie

Indien de examencommissie heeft beraadslaagd over  je deliberatiepakket(ten) en/of over je volledige opleiding, staat ook die beslissing (geslaagd/ niet geslaagd en eventuele graad van verdienste) op je puntenlijst.

Berekeningswijze van de totaalscore bij een volledig deliberatiepakket

De totaalscore die is weergegeven bij een volledig deliberatiepakket, is het gewogen gemiddelde van de examenresultaten waarbij de studiepunten als gewicht worden gehanteerd.

Graad van verdienste bij het slagen voor een volledige opleiding

De cesuren voor het toekennen van de graad van verdienste zijn als volgt vastgelegd: vanaf

 • 500/1000: geslaagd op voldoende wijze
 • 675/1000: geslaagd met onderscheiding
 • 750/1000: geslaagd met grote onderscheiding
 • 825/1000: geslaagd met de grootste onderscheiding

De berekening van de score op basis waarvan de graad van verdienste voor de opleiding wordt toegekend, gebeurt in de meeste faculteiten op eenzelfde wijze.

De totaalscore voor de graad van verdienste is in de meeste gevallen het gewogen gemiddelde van de examenresultaten, waarbij de studiepunten als gewicht worden gehanteerd.

In enkele faculteiten zijn er echter specifieke berekeningswijzen voor de score op 1000 (zie volgens de bepalingen van de faculteit).

Vragen?

Feedback: professoren en assistenten.

Gesprek over studievoortgang en/of studieaanpak: monitoraat.

Indien je twijfels hebt bij examenbeslissingen van de afgelopen examens, ga dan zeker naar de feedbacksessie. Dit werkt in heel wat gevallen verhelderend.

Bij gerede twijfels over een examenbeslissing kan je in beroep gaan via aangetekend schrijven aan de rector (Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent) ten laatste op de 7de kalenderdag na de proclamatie.

Meer informatie over de interne beroepsprocedure vind je in het Onderwijs- en examenreglement.

Mail het beroepschrift ook naar ombuds@ugent.be

Contact

Facultaire studentenadministratie