Regelgeving examens en bekendmaking punten faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Regelgeving examens en bekendmaking punten faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Examensecretariaat

Tijdens de examenperiodes fungeert de Facultaire studentenadministratie (FSA) als examensecretariaat.

 

Alle vragen of opmerkingen m.b.t. het examenrooster kunnen hier worden gemeld. Tevens worden aan het examensecretariaat onder andere gemeld:

 • wijzigingen in de examenregeling;
 • alle feiten die de examenregeling in het gedrang kunnen brengen of een vlot verloop van de examens kunnen verhinderen.

Verkiezingen 9 juni 2024

 • Volmacht

Indien je niet kan stemmen op de dag van de verkiezingen (9 juni 2024) omwille van studieredenen, kan je een stem uitbrengen bij volmacht.


Voor het geven van een volmacht gebruik je de formulieren voorzien op de website van de overheid. Er zullen in de stembureaus geen andere formulieren of attesten aanvaard worden. De volmachthouder moet het correct ingevulde, ondertekende en afgestempelde volmachtformulier bezorgen aan de voorzitter van jouw stembureau.
• Download op die website het juiste volmachtformulier (beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits)
• Vul het zoveel als mogelijk zelf in, duid als reden ‘omwille van studieredenen’ aan en ga zelf tijdens de openingsuren naar de facultaire studentenadministratie of naar de Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma’s van de UGent die het zal vervolledigen, handtekenen en afstempelen.
• Verblijf je in het buitenland voor je studies, mail dan het ingevulde formulier naar de FSA.

 • Voorzitter, bijzitter of plaatsvervangend bijzitter

Als voorzitter, bijzitter of plaatsvervangend bijzitter aangewezen?

Vul de brief in die terug te vinden is op de website van de overheid en vraag aan de FSA om het bijhorende getuigschrift in te vullen. Bezorg deze documenten aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau.


Meer informatie

Examenrooster

Van zodra het examenrooster beschikbaar is, wordt dit via Ufora gecommuniceerd. Let wel, wijzigingen zijn steeds mogelijk tot ten laatste onderstaande data:

 

 • Eerstesemesterexamenperiode: 1 december 2023
 • Tweedesemesterexamenperiode: 22 maart 2024
 • Tweedekansexamenperiode: 17 juli 2024

 

Zo kan je jouw persoonlijk rooster raadplegen.

Examens buiten de examenperiode

Uitzonderlijk kunnen examens georganiseerd worden buiten de examenperiodes. Studenten die van deze mogelijkheid willen gebruikmaken, raadplegen artikel 2 §6 van het Facultair Vademecum.

Examens op afstand

Uitzonderlijk kunnen examens georganiseerd worden op afstand. Lesgevers die geconfronteerd worden met een vraag van studenten voor het afleggen van een examen op afstand volgen de Facultaire procedure zoals vastgelegd in het Facultair Vademecum, Beoordeling per opleidingsonderdeel.

Ziekte of overmacht 

Bij gegronde afwezigheid kan in afspraak met de lesgever een inhaalexamen binnen dezelfde examenperiode worden georganiseerd. De procedure voor het melden van jouw afwezigheid vind je hier terug.

 

Overlap tussen examens 

Overlapping tussen examens, andere dan inhaalexamens, binnen een GIT of modeltraject met keuzevakken (ook major/minorvakken). Met overlapping wordt bedoeld dat twee of meer examens op dezelfde dag doorgaan. Je moet hierbij voorrang geven aan het voorafgaand opleidingsonderdeel in volgorde van de modeltrajectjaren of het plichtvak (bij modeltraject);

Je moet zelf het initiatief nemen om een examen te verplaatsen. De procedure kan je hier terugvinden.

Examenresultaten

De examenresultaten worden bekendgemaakt via oasis.ugent.be

Examens 1e semester - 1e zittijd

Donderdag 8 februari 2024 vanaf 17u.

Examens 2e semester - 1e zittijd

Woensdag 3 juli 2024 bacheloropleidingen, Schakel- en voorbereidingsprogramma's vanaf 17u.

Donderdag 4 juli 2024 masteropleidingen vanaf 17u.

Examens 2e zittijd

Donderdag 12 september 2024 om 17u.

Kan ik afstuderen in februari?

 

Een examencommissie beraadslaagt ten minste tweemaal per academiejaar:

− de eerste maal na de tweedesemesterexamenperiode

− de tweede maal na de tweedekansexamenperiode.

 

Elk jaar in februari, na de eerstesemesterexamenperiode, wordt een bijkomende deliberatie gehouden voor studenten in een afstudeerjaar van een bacheloropleiding, een schakel- of voorbereidingsprogramma en een masteropleiding die op dat ogenblik alle examens afgelegd hebben. Artikel 71 (Slagen voor een opleiding) wordt daarbij onverkort toegepast.

Deliberatie

Krachtens art. 67 van het onderwijs- en examenreglement dient een student voor elk opleidingsonderdeel minstens 10/20 te behalen om voor het deliberatiepakket te kunnen slagen.

Een student ingeschreven voor het eerste volledige deliberatiepakket van een bacheloropleiding kan evenwel ook slagen als die aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoet:

 1. het eerste deliberatiepakket bevat enkel opleidingsonderdelen geprogrammeerd in het eerste modeltrajectjaar van een bacheloropleiding;
 2. de student heeft een maximaal tekort van 1% op het gewogen totaal, waarbij de studiepunten als gewichten worden gehanteerd. Het tekort wordt berekend door het tekort op het examencijfer voor het opleidingsonderdeel te vermenigvuldigen met de studiepunten die aan dat opleidingsonderdeel zijn toegekend; het product mag, bij een deliberatiepakket van precies 60 studiepunten, ten hoogste 12 zijn;
 3. de student heeft voor de betreffende opleidingsonderdelen de meest recente examenkans benut.
 4. de student heeft voor alle opleidingsonderdelen in het betreffende deliberatiepakket minimaal 8/20 behaald;
 5. de student heeft in het betreffende deliberatiepakket maximaal twee opleidingsonderdelen waarop minder dan 10/20 werd behaald;
 6. de student behaalde een totaal van minimaal 50% voor het deliberatiepakket

 

Slagen voor een opleiding

Je slaagt voor een opleiding indien je voor alle af te leggen opleidingsonderdelen een creditbewijs behaalt (cf. artikel 57) en/of geslaagd wordt verklaard voor alle deliberatiepakketten behorende tot de betreffende opleiding (cf. artikel 67).

Een student ingeschreven in een afstudeerjaar van een bacheloropleiding, een schakel- of voorbereidingsprogramma, een masteropleiding of de specifieke lerarenopleiding, kan bovendien voor die opleiding slagen indien die aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoet:

 • De student heeft alle nog resterende opleidingsonderdelen om te kunnen slagen in de betreffende opleiding zijn zijn/haar curriculum opgenomen.
 • Het tekort om te slagen voor één of twee opleidingsonderdelen bedraagt maximaal 6 gewogen punten, waarbij de studiepunten als gewichten worden gehanteerd. Het tekort wordt berekend door het tekort op het examencijfer voor het opleidingsonderdeel te vermenigvuldigen met de studiepunten die aan dat opleidingsonderdeel zijn toegekend.
 • De student heeft voor alle opleidingsonderdelen minimaal 8/20 behaald.
 • De student heeft voor maximaal twee opleidingsonderdelen minder dan 10/20 behaald.
 • De student heeft voor de betreffende opleidingsonderdelen de meest recente examenkans benut.
 • De tolerantie geldt niet voor de masterproef en de verplichte stages.

 

Materiële vergissing

Indien een examencijfer volgens jou niet correct is, raden we je aan om naar het feedbackmoment van het betreffende vak te gaan. Indien de lesgever van oordeel is dat jouw examencijfer dient aangepast te worden, zal er een materiële vergissing worden doorgevoerd door de FSA in navolging van art. 65 van het Onderwijs- en examenreglement.

Feedback

Na de examens kan je tijdens de feedbackperiode of na vrijgave van de examenresultaten bij de verantwoordelijk lesgevers of bij de door hen aangeduide personen feedback krijgen over je prestaties. Je hebt ook het recht om je examen in te kijken. De data van de feedbackmomenten worden bij aanvang van de examenperiode bekendgemaakt via Ufora.

Het ontvangen van feedback op je evaluatie is een waardevol leermoment, zeker voor examens waarbij je niet geslaagd bent. Probeer hier dan ook zoveel mogelijk gebruik van te maken.

Je kan aansluitend terecht bij het monitoraat voor een gesprek over studievoortgang en/of studieaanpak.

Ook voor opdrachten en werkstukken in het kader van niet-periodegebonden evaluatie en deelexamens heb je recht op zo snel mogelijke tussentijdse feedback en inzage, ook buiten de feedbackperiode.

Indien je omwille van wettige redenen afwezig was op het geplande feedbackmoment, is het mogelijk om, na akkoord met de lesgever, feedback of minimaal inzage van je examen op een ander tijdstip binnen of buiten betrokken feedbackperiode te krijgen.

Er wordt geen feedback of inzage verleend aan derden.

Klachten

Contacteer de facultaire ombudspersoon.

Herinschrijving voor het nieuwe academiejaar

De dag na de proclamatie kan je je al opnieuw inschrijven voor het nieuwe academiejaar via http://oasis.ugent.be.

Plechtige proclamatie

Laatstejaarsstudent? Dan ontvang je in de zomervakantie een uitnodiging voor de plechtige proclamatie op je UGent-e-mail.

De plechtige proclamatie vindt plaats op zaterdag 21 september 2024.

Regelgeving 

Onderwijs- en examenreglement

Facultair Vademecum

Contact

Facultaire studentenadministratie (FSA)