Erkenning en puntenomzetting aan de UGent volgens de ECTS-methodiek

Erkenning

Wanneer je in het kader van een studentenuitwisseling in het buitenland (of aan een universiteit van de Franstalige Gemeenschap) studeert, worden deze activiteiten erkend in je curriculum: ze vervangen opleidingsonderdelen (of een deel daarvan) aan de UGent. Doordat je uitwisseling meetelt voor je Gents diploma, loop je geen studieduurvertraging op en neem je na je uitwisseling gewoon de draad weer op in je opleiding. Aangezien je uitwisseling integraal deel uitmaakt van je curriculum komt deze ook op het diplomasupplement.

Om in aanmerking te komen voor erkenning, dien je voor je naar het buitenland trekt een uitwisselingsaanvraag in en zorg je steeds voor een ondertekend learning agreement. Het learning agreement is een akkoord tussen drie partijen: jijzelf, de UGent en de gastinstelling, met betrekking tot hetzij je buitenlandse vakken en de vakken die aan de UGent wegvallen (in het geval van cursussen), hetzij je buitenlandse stage- of onderzoeksactiviteiten. Bij het opmaken van het learning agreement wordt een pakket opleidingsonderdelen uit je opleidingsprogramma van de UGent gesubstitueerd door een pakket van uitwisselingsvakken aangeboden door de ontvangende instelling en worden de betrokken opleidingsonderdelen dus niet afzonderlijk vervangen. De substitutie van het pakket opleidingsonderdelen van de UGent door het pakket van uitwisselingsvakken aangeboden door de ontvangende instelling kan leiden tot afwijkingen (in positieve of negatieve zin) op de totale studieomvang van de UGent-opleiding. Daarbij kan de negatieve afwijking maximaal 2 studiepunten bedragen.

Puntenomzetting

Kies je voor een uitwisseling voor studie, dan krijg je examencijfers aan de gastinstelling en maakt ook de omzetting van je punten deel uit van het erkenningsproces. Je krijgt een examencijfer dat vaak niet rechtstreeks kan worden omgezet naar een UGent-cijfer.

Uitgangspunt bij het omzetten van je examencijfers, is je plaats in de cohorte aan de partnerinstelling en de corresponderende plaats in de cohorte aan de UGent. De methodiek die de UGent hanteert is internationaal erkend en wordt voorgeschreven door de ECTS Users’ Guide (een officieel document in het kader van het "Bologna-proces")

De omzetting van je examencijfer gebeurt per opleidingsonderdeel door middel van de zogenaamde Grade distribution table . Deze tabel biedt een overzicht van alle examencijfers (waarmee je slaagt) en het percentage studenten dat een bepaald examencijfer behaalde. Op basis van deze informatie kan een geaccumuleerd percentage berekend worden.

In onderstaande illustratie (bron: ECTS Users’ Guide) wordt het gebruik van Grade distribution tables bij omzetting van examencijfers geïllustreerd. In het voorbeeld behoort de student met een examencijfer van 27 op 30 in een universiteit in Italië (“X”) tot de top 46% in de referentiegroep. Om het punt om te zetten naar het systeem van een Franse universiteit, wordt uitgegaan van het percentiel van deze instelling (“Y”) dat best aansluit bij 46. In dit geval komt percentiel 46,62 van instelling Y best overeen met percentiel 46 van instelling x en wordt het Italiaanse examencijfer 27 omgezet naar een 12 bij de Franse instelling.

ECTS grade distribution(example)

Hoe

Aangezien UGent niet altijd beschikt over de Grade distribution table van de partner, wordt gewerkt met een getrapt systeem waarbij gestreefd wordt naar een omzetting op de hoogst beschikbare trap. Wanneer de Grade distribution table niet voorhanden is op de hoogste trap, wordt gekeken naar de table op de onderliggende trap. Hierna worden deze 5 trappen kort beschreven:

 • Trap 1: Grade distribution table met ISCED-referentiegroep
  De internationaal geldende afspraak is dat Grade distribution tables worden opgesteld op het niveau van ISCED-studiegebieden (deze zijn in tegenstelling tot opleidingen internationaal vergelijkbaar). In de Europese context werd de zogenaamde Egracons tool ontwikkeld, waarin de tables op ISCED niveau voorhanden zijn voor de deelnemende universiteiten.
 • Trap 2: Grade distribution table op niveau van instelling/opleidingstype/cursus
  Wanneer de grade distribution op andere niveaus dan de ISCED-studiegebieden wordt opgesteld, dan wordt de nodige informatie mogelijks meegedeeld op een website, transcript of records, de annex van het Erasmusakkoord… van de partnerinstelling en kan die gebruikt worden.
 • Trap 3: Grade distribution table op landniveau
  Voor bepaalde landen kan op basis van een statistische analyse een Grade distribution table op landniveau worden opgesteld. Hiervoor worden alle beschikbare Grade distribution tables van instellingen van het land in kwestie in rekening gebracht. De tabel op landniveau kan enkel worden aangewend als er geen instellingsspecifieke tabel voorhanden is (zie trap 1 en trap 2).
 • Trap 4: Grade distribution table op basis van A-B-C-D-E schaal
  De ECTS-grades “A-B-C-D-E” (op basis van een standaard Gauss-curve) die in 2007 vervangen werden door de methodiek van grade distribution worden nog steeds gebruikt door diverse partnerinstellingen. Deze verdeling houdt ook een vorm van standaard grade distribution in en kan dus ook op die manier gebruikt worden (zij het veel minder fijnmazig):

  E D C B A
  100% 90% 65% 35% 10%
 • Trap 5: Geen grade distribution table
  Wanneer voor een bepaalde instelling geen Grade distribution table voorhanden is op basis van stap 1-4 (wat zeker buiten de Erasmus-zone het geval kan zijn), kunnen de ECTS-principes niet worden toegepast. In dat geval wordt op voorhand gecommuniceerd over de methodiek van het omzetten van de examencijfers, bij voorkeur op basis van duidelijke afspraken met de partnerinstelling.

Specifieke situatie: pass/fail

Bepaalde instellingen in het buitenland (vaak in Scandinavië) kennen geen examencijfers toe maar hanteren het pass/fail principe. Bij gebrek aan indicatie over de inschatting van het examencijfer, wordt in dergelijke gevallen aan de UGent de pass/fail overgenomen. Deze opleidingsonderdelen worden niet in rekening gebracht bij het bepalen van je graad van verdienste (zoals dit ook het geval is bij vrijstellingen op basis van EVK of EVC).