Masterproefonderwerpen volgens profiel

Geef je een masterproefonderwerp op? Wees je dan niet alleen bewust van het verschil qua inhoud tussen de opleidingen, maar evenzeer van het verschil qua profiel. Maak aldus een doordachte keuze bij het openstellen van de onderwerpen.

Hieronder vind je de belangrijkste verschillen terug tussen de profielen Bio-ingenieur en industrieel ingenieur voor de masterproef. Wil je meer weten over het algemeen verschil in profiel tussen beide, lees dan zeker 'Doceren aan beide ingenieursprofielen: tips voor differentiatie'.

Meer info over alle masterproeven per opleiding vind je terug in de masterproefstudiefiches per opleiding (zie studiekiezer.ugent.be). 

 

Industrieel ingenieur

Bio-ingenieur*

Studiepunten

20

30

Tijdsbesteding

++

+++

Onderzoeksvraag

 • opgedeeld in subvragen
 • concreet / afgelijnd
 • opgedeeld in objectieven
 • diepgaand / breed

Literatuurstudie

 • beschrijvend / opsommend
 • ruimer luik marktstudies, websites, grijze literatuur als bron, naast peer-reviewd literatuur
 • vergelijkend / samenvattend / hoofdzakelijk uitdiepend
 • peer-reviewd literatuur als bron

Praktisch werk

 • goed omschreven taken
 • methodevalidatie / -implementatie / -optimalisatie
 • vertaalbaar naar applicatie
 • tijd tot implementatie kort
 • breed
 • methoden- of conceptontwikkeling
 • explorerend / verklarend onderzoek
 • tijd tot implementatie lang
 • meer basis fundamenteel onderzoek

Discussie

 • kritische bespreking van de resultaten in functie van de concrete onderzoeksvragen
 • diepgaand / conceptueel
 • kritische bespreking van de resultaten in functie van de literatuur en ruimer onderzoekskader

Conclusie

 • wat is de ‘take home message’?
 • vulgariserend antwoord op de onderzoeksvraag
 • wat zijn de antwoorden op de onderzoeksvragen?
 • waar ligt het vernieuwend wetenschappelijk karakter?

Ideeën voor verder onderzoek

praktisch en concreet naar volgende te nemen stappen

reflecterend en breed over verder uit te voeren onderzoek

Zelfstandigheid bij praktisch werk

+++

++

Zelfstandigheid doorheen traject

++

+++

 * De masterproef van de Engelstalige, niet Bio-ingenieursopleidingen wordt uitgevoerd volgens dezelfde criteria als die van Bio-ingenieur.