FAQ's + achtergrondinformatie onderwijstaal MA Bio-ir

Op deze pagina vind je achtergrondinformatie, regelgeving en een antwoord terug op vaak gestelde vragen over het wijzigen van de onderwijstaal (Engels) van de masteropleidingen Bio-ingenieurswetenschappen.

Situering

In academiejaar 2020-2021 is de opleiding Bio-ingenieur Cel- & genbiotechnologie Engelstalig geworden. De andere bio-ingenieursopeidingen kozen er toen voor om een Nederlandstalige opleiding te blijven.

In het kader van het futureproof maken van de opleidingen, waarbij nagedacht wordt over de structuur, inhoud en opbouw van de programma's, is ook de onderwijstaal een belangrijk gegeven en rijst de vraag of het zinvol is om de onderwijstaal van de masteropleidingen in de Bio-ingenieurswetenschappen te wijzigen naar het Engels.

Tijdslijn

Van november 2022 tot december 2023 werd hierover op een aantal gremia overleg gevoerd. Hieronder is in chronologische volgorde een overzicht weergegeven van de betreffende gremia en kan het uittreksel van het overleg omtrent dit onderwerp worden geverifieerd:

Datum Gremium Uittreksel
8 nov 2022

Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs

Commissie Beleid

01. Uittreksel CKO Verslag 20221108

02. Uittreksel CB20221108

17 nov 2022 Faculteitsraad 03. Uittreksel FR20221117
6 dec 2022 Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs 04. Uittreksel CKO Verslag 20221206
13 dec 2022 Commissie Beleid 05. Uittreksel CB20221213
10 jan 2023 Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs 06. Uittreksel CKO Verslag 20230110
19 jan 2023 Faculteitsraad 07. Uittreksel FR20230119
10 mrt 2023 Media (VRT NWS) Master ingenieurswetenschappen enkel in het Engels? Vlaamse regering zegt neen | VRT NWS: nieuws
21 aug 2023 Commissie Beleid Brainstormdag 09. Uittreksel CB Brainstormdag 20230821
19 sep 2023 Commissie Beleid 10. Uittreksel CB20230919
12 okt 2023 Faculteitsraad 11. Uittreksel FR20231012
24 okt 2023 Commissie Beleid 12. Uittreksel CB20231024
7 nov 2023 Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs 13. Uittreksel CKO Verslag 20231107
14 nov 2023 Faculteitsraad 14. Uittreksel FR20231114
5 dec 2023 Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs 15. Uittreksel CKO Verslag 20231205
14 dec 2023 Faculteitsraad 16. Uittreksel FR20231214

Frequently Asked Questions (FAQ's)

FAQ 1: Wat is het verschil tussen een Nederlandstalige en een Engelstalige masteropleiding?

Een Nederlandstalige masteropleiding is een opleiding waarbij het aandeel van de anderstalige opleidingsonderdelen, uitgedrukt in studiepunten, in het modeltraject lager ligt dan 50% van de totale studieomvang van alle in de opleiding aangeboden opleidingsonderdelen. Concreet betekent dit dat in de Nederlandstalige opleidingen zoals ze nu voorkomen, 50% van het aanbod in het Engels kan aangeboden worden. De masterproef wordt hierin, ongeacht of die in het Nederlands of het Engels geschreven wordt, niet meegerekend.

Decretaal is een anderstalige masteropleiding een opleiding waarvan de omvang van de opleidingsonderdelen, uitgedrukt in studiepunten, aangeboden in een andere onderwijstaal dan het Nederlands in het modeltraject van die opleiding hoger is dan 50% van de totale omvang van de in die opleiding aangeboden opleidingsonderdelen, uitgedrukt in studiepunten, in het modeltraject.

UGent heeft hiervoor strengere eisen ingevoerd en stelt bij het aanvragen/invoeren van een Engelstalige masteropleiding, er steeds de intentie moet zijn tot internationalisering, in de zin van het aantrekken van buitenlandse studenten voor de opleiding. Een Engelstalige opleiding dient dus volledig in het Engels te kunnen gevolgd worden, alsook dient de masterproef verplicht in het Engels te worden geschreven.

 • Ter info: momenteel wordt al een groot aantal thesissen in de Nederlandstalige bio-ingenieursopleidingen in het Engels geschreven.

Afbeelding masterproeven NL-EN

FAQ 2: Betekent een Engelstalige opleiding dat er ook buitenlandse studenten toegelaten worden in de opleiding?

Bij het aanvragen van Engelstalige opleidingen moet er steeds een intentie zijn tot internationalisering. De instroom van buitenlandse studenten is steeds gekoppeld aan welbepaalde vastgelegde toelatings- en taalvoorwaarden.

De rekrutering en selectie van inkomende studenten kan op verschillende manieren aangepakt worden: 

FAQ 3: Hoe verloopt de aanvraag van een anderstalige/Engelstalige opleiding?

Om de onderwijstaal van een opleiding te wijzigen dienen er twee afzonderlijke dossiers ingediend te worden, zie tevens algemene pagina UGent Vademecum Studieprogramma’s - onderwijstaal. 

Lees hier wat een aanvraagdossier voor de opleidingen MSc bio-ingenieurswetenschappen inhoudt.

1. Voorbereiden dossier aanvraag anderstalige opleiding voor Commissie Hoger Onderwijs 

 • Toon aan dat er een equivalente Nederlandstalige opleiding (zelfde DLRs, max. 50% Eng-talige vakkenaanbod) is én dat er binnen die opleiding een 100% Nederlandstalig traject mogelijk is voor deze opleiding. Ook al wordt een vrijstelling equivalentie aangevraagd, toch moet aangetoond worden dat er een 100% Nederlandstalig traject beschikbaar is. Hierbij moet ook uiteen gezet worden hoe het programma van het Nederlandstalige equivalent er zal uitzien zodat er, bij een eventuele weigering vrijstelling equivalentievoorwaarde, een programma voorhanden is.

o   Ofwel door zelf een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden;

o   Ofwel door afspraak met een andere instelling die zal instaan voor de Nederlandstalige equivalente opleiding (in dit geval dient er een akkoord tussen de partners bijgevoegd te worden).

 • Toon aan dat er voldoende garanties inzake taal en democratisering aanwezig zijn, betreffende:

o   Personeelskader: samenstelling, monitoring dat alle personeelsleden (verantwoordelijke en medelesgevers) voldoen aan de taalvereisten;

o   Studenten: taalvoorwaarden, taalbegeleidingsmaatregelen,…

 • Toon de meerwaarde van de aangevraagde anderstaligheid van de opleiding aan voor studenten, de opleiding en het afnemend veld

2. Voorbereiden dossier aanvraag tot vrijstelling van de equivalentiewaarde

Dit dossier wordt samen met de aanvraag tot het wijzigen van de onderwijstaal ingediend, maar wordt apart beoordeeld. Om de vrijstelling te kunnen verkrijgen, moet de aanvraag aan alle criteria beantwoorden die bepaald zijn in de Codex Hoger Onderwijs, art. II.264, §2.

Toon in de motivering van je aanvraag elk van de volgende items aan:

 • De opleiding is internationaal georiënteerd omdat:

o   het beheersen van algemene en specifieke beroepsgerichte competenties, samen met de vakinhoudelijke competenties niet kan worden bereikt in een Nederlandstalige opleiding;

o   de afgestudeerden in hoofdzaak op de internationale arbeidsmarkt terecht komen.

 • De opleiding heeft geen betrekking op het erfgoed van de ‘Nederlandse’ taal of cultuur en de afgestudeerden van de opleiding komen niet in hoge mate in aanraking met Nederlandstalige burgers.
 • De aanwezige expertise en capaciteit in Vlaanderen is te beperkt om een dubbel aanbod te creëren.
 • Als de aanvraag tot vrijstelling een bestaande Nederlandstalige opleiding betreft die de instelling(en) wil(len) stopzetten, toon je aan dat het aantal studenten in de Nederlandstalige opleiding onvoldoende is om een dubbel aanbod te creëren.

FAQ 4: Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van een Engelstalige opleiding?

VOORDELEN

 • Academisch masteronderwijs is gebaseerd op onderzoek. FBW heeft een zeer goede internationale onderzoeksreputatie, wat zich vertaalt in onderwijs dat zich ook internationaal positioneert.
 • De faculteit trekt steeds meer internationale docenten en PhD-studenten aan, waardoor het een internationale gemeenschap wordt. Tijdens de masterproef bewegen studenten zich in deze internationale academische omgeving.
 • De jobmarkt is internationaal gericht, zelfs binnen de Vlaamse context. Engels is meer en meer de voertaal. Kennis hebben van het Engelstalige discipline eigen jargon is belangrijk.
 • Mogelijkheid om te putten uit een breed aanbod van leermateriaal (wetenschappelijke standaardwerken en literatuur, kennisclips, MOOC's zijn vaak in het Engels).
 • Faciliteert om binnen Europa/wereld aan interuniversitaire (onderwijs)samenwerking te doen (bv. Double Degree programmes).
 • Een ‘international classroom’: aantrekking studenten met een verschillende culturele achtergrond noopt tot aanscherpen van interculturele competenties en bevordert de competentie om problemen vanuit verschillende perspectieven te leren bekijken en zijn eigen denk- en communicatiepatroon in vraag te stellen.
 • De ervaring opgebouwd met de internationalisering van de Bio-ingenieursopleiding Cel- en genbiotechnologie, zowel qua aanvraagdossier, toelatingsprocedures en acceptatie van studenten kan voor de andere opleidingen als voorbeeld worden ingezet.

NADELEN

 • Is er een ‘markt’ voor deze internationale bio-ir masteropleidingen? Zal men door ‘verengelsen’ extra studenten rekruteren uit het buitenland die het profiel hebben dat beoogd wordt voor de bio-ir masteropleidingen?
 • De rekrutering en beoordeling van de dossiers van kandidaat-studenten uit het buitenland (EER of niet-EER landen) conform de gestelde toelatingsvoorwaarden vraagt extra inspanningen vanuit de facultaire diensten en de betrokken opleidingscommissies.
 • De heterogeniteit van de instroom vergroot. Dit vergt extra inspanning en inzet van lesgevers en de onderwijsteams. Dit kan mogelijks de kwaliteit van het Masterprogramma en de reputatie van het Bio-ir diploma negatief beïnvloeden..
 • Het implementeren van deze verandering vraagt extra administratief werk en de vraag is of dit de moeite waard is. Huidige opleidingen zijn bovendien gunstig beoordeeld door het OnderwijsKwaliteitsBureau (OKB) en functioneren goed, er is dus niet direct nood aan verandering.
 • De jobmarkt bevindt zich hoofdzakelijk in Vlaanderen. Studenten beheersen dan onvoldoende het Nederlandstalige discipline eigen jargon.
 • Studenten presteren mogelijk beter en communiceren vlotter in hun moedertaal.
 • Doceren in het Engels vereist een C1-attest van de verantwoordelijk lesgever en het voldoende beheersen van de Engelse taal door het onderwijsteam. Mogelijks wordt het organiseren van bedrijfsbezoeken/excursies ook moeilijker omwille van noodzaak tot ontvangst/rondleiding in het Engels.