Rollen en verantwoordelijkheden vanaf 2022-2023

Aanduiding promotor(en)

De verantwoordelijkheid voor de begeleiding van het opleidingsonderdeel masterproef berust bij maximum 2 promotoren.

Minstens 1 promotor

 • is bezoldigd lid van het ZAP-kader (inclusief gastprofessoren), doctor-assistent van de UGent of academicus (met tijdelijke of vaste aanstelling) met de graad van doctor, én
 • is verbonden aan de FBW of lesgever van een algemeen (of major) vak binnen de betrokken masteropleiding, én
 • heeft minimaal één jaar ervaring aan de UGent/faculteit
 • treedt op en wordt geregistreerd als administratief verantwoordelijk promotor, én
 • heeft goede kennis van de opleiding van de masterproefstudent en de verwachtingen gesteld aan een masterproef (inclusief de gerelateerde studiepunten en dus studietijd) in de desbetreffende opleiding.

Beide promotoren

 • zijn academici met de graad van doctor en - omwille van het multidisciplinair karakter van de masterproef – bij voorkeur verbonden aan een andere onderzoeksdiscipline (binnen of buiten dezelfde vakgroep, faculteit of universiteit)*
 • hebben een inhoudelijke affiniteit met het thema van de masterproef
 • hebben geen nauwe persoonlijke betrokkenheid of familiale relatie met de student

*Personen zonder doctoraat extern aan de UGent, maar met een uitgebreide ervaring in het domein van de masterproef, kunnen mits motivatie door de administratief verantwoordelijk promotor, ook als tweede promotor worden toegelaten aan de FBW.

Promotoren beoordelen het luik ‘proces’ van de masterproef (30%).

Aanduiding tutor(en)

Aan de FBW wordt bij elk masterproefonderwerp ook één tot maximum twee tutoren aangeduid. Zij staan in voor de dagelijkse begeleiding van de student. 

 • Een tutor moet beschikken over een masterdiploma en heeft minimaal 1 jaar relevante (onderzoeks)ervaring bij aanvang van de masterproef.
 • Ook de promotor kan als tutor fungeren.
 • Er worden maximum 2 fulltime thesisstudenten per tutor toegewezen.
 • Bij 2 tutoren wordt duidelijk aan de student vermeld wie van beide tutoren het eerste aanspreekpunt is.
 • Een tutor kan geen commissaris zijn, maar is wel betrokken bij het scoren van de masterproef via de promotor(en) (zie rubriek "Eindscoreberekening" in de studiefiche van de masterproef).

Aanduiding 2 commissarissen

Het is de taak van de promotor(en) om, na consultatie, 2 commissarissen voor te stellen.

Commissarissen moeten:

 • houder zijn van een masterdiploma en over minimaal 3 jaar relevante onderzoekservaring na behalen van het masterdiploma beschikken
 • onafhankelijk zijn van de totstandkoming van de masterproef (geen familiale relaties, geen onderzoeksbetrokkenheid met noch promotor, noch student, indien betrokken bij een spin off van de promotor mag er geen hiërarchische relatie zijn,… )
 • bij aanvaarding van nominatie als commissaris in de applicatie op eer aanduiden dat ze onafhankelijk zijn van het uitgevoerde onderzoek en over minimaal 3 jaar relevante onderzoekservaring beschikken na het behalen van het masterdiploma.
 • aanwezig zijn op de verdediging: on campus in het geval van UGent-commissarissen; on campus of online in het geval van niet-UGent commissarissen.

Minstens 1 commissaris is lid van de FBW.

Minstens 1 commissaris staat niet onder directe leiding van de promotor(en).

Leescommissarissen beoordelen het luik ‘werkstuk’ van de masterproef (40%)..

Aanduiding vaste voorzitter en secretaris

 • De voorzitter is een FBW-ZAP-lid met minimaal 4 jaar ervaring in het begeleiden en ondersteunen van masterproefstudenten
 • De voorzitter heeft een sturende rol in de beoordeling (bij afwijkende punten tussen juryleden, bij discussie omtrent de antwoorden bij de verdediging,…)
 • De voorzitter is best iemand die voeling heeft met het thema van de opleiding, maar is onafhankelijk van de student.
 • Om als secretaris in aanmerking te komen dient men ZAP, DA of onderwijsbegeleider te zijn

De voltallige jury beoordeelt het luik ‘presentatie’ (10%) en ‘verdediging’ (20%) van de masterproef.