Wat moet ik doen bij afwezigheid?

Tijdens lessen, practica en oefeningen

Afhankelijk van de duur van de ziekteperiode en de impact op lessen, practica en oefeningen moet je dit al dan niet melden:

  • Een korte ziekteperiode die alleen impact heeft op theoretische lessen hoef je niet te melden.
  • Een langere ziekteperiode laat je best weten aan de Facultaire Studentenadministratie (FSA)
  • Voor practica en oefeningen waar aanwezigheid vereist is, moet je de lesgever onmiddellijk op de hoogte brengen. Die kan dan eventueel een compenserende activiteit opleggen. Je moet ook binnen de drie werkdagen een doktersattest voor de afwezige periode bezorgen de FSA als geldig bewijs voor de afwezigheid, bij voorkeur via e-mail.

Op het examen

Verwittig altijd onmiddellijk de verantwoordelijk lesgever (contactgegevens te vinden in het UGent-telefoonboek) en de Facultaire Studentenadministratie van de betrokken campus, bij voorkeur via e-mail.

  • Als het om een gegronde afwezigheid gaat (gestaafd met bv. een geldig medisch attest), dan vraag je ook meteen of een inhaalexamen binnen dezelfde examenperiode kan worden georganiseerd. In gemeenschappelijk overleg en met kennisgeving aan de studentenadministratie kan eventueel een andere evaluatievorm gebruikt worden.
  • Als de examinator oordeelt dat de afwezigheid ongegrond is, word je als afwezig genoteerd en niet-geslaagd verklaard voor het betreffende opleidingsonderdeel.
  • Als je omwille van ziekte of ongeval afwezig bent, bezorg je binnen de drie werkdagen een origineel geldig medisch attest aan de FSA van de desbetreffende campus. Vermeld daarbij ook naam, opleiding, gemiste examens en lesgevers.

Attesten

  • Geldig attest = door een arts uitgeschreven op de dag van de ziekte of van het ongeval én binnen de 3 werkdagen bezorgd aan de FSA.

  • Ongeldig attest = een attest waarin enkel de verklaring van de student wordt gemeld (“dixit-attest”) of een attest dat na de ziekte of na het ongeval geschreven werd (“post factum-attest”).

  • Een medisch attest over het beoefenen van (bepaalde) sportactiviteiten moet een specificatie bevatten van welke handelingen de student verhinderd is uit te voeren.

Zie ook artikel 75§4 van het Onderwijs- en examenreglement (OER).