Registratie en inschrijven

Belangrijke data

 • Aanvraag indienen om te een doctoraat te mogen starten:
  10 kalenderdagen vóór de faculteitsraad waarop over de aanvraag wordt beslist
 • Herinschrijven en laatste inschrijving:
  binnen de jaarlijkse inschrijvingsperiode
 • Aanvraag tot wijziging van je inschrijving:
  10 kalenderdagen vóór de faculteitsraad waarop over de aanvraag tot wijziging wordt beslist.

Eerste inschrijving

Met een Belgisch, Nederlands of Luxemburgs diploma van master (of licentiaat) op zak

De eerste stap bij een doctoraat is het invullen van het inschrijvingsformulier doctoraat. Je vult het formulier in samenspraak met je promotor volledig in. De doctoraatsstudent ondertekent het document op pagina 1, de promotor op pagina 4.

 • Administratief verantwoordelijk promotor (rubriek D): hiermee wordt de promotor aangeduid die behalve voor begeleiding ook instaat voor de administratieve kant van je doctoraat. Je kan daarnaast één of meerdere andere promotoren hebben.
 • Doctoraatsbegeleidingscommissie (rubriek E): in deze rubriek vul je de andere leden van je doctoraatsbegeleidingscommissie (DBC) in. Bemerk dat alle promotoren automatisch deel uitmaken van de doctoraatsbegeleidingscommissie (DBC). De doctoraatsbegeleidingscommissie (DBC) bestaat uit minimum drie en maximum vijf leden, inclusief de promotor(en). Minstens één lid van de doctoraatsbegeleidingscommissie (DBC) moet een expert zijn van buiten de vakgroep van de promotoren, bij voorkeur van buiten de UGent.
 • Indien je je voor een joint PhD wil inschrijven, moet je een aantal bijkomende richtlijnen volgen. De volledige procedure kan je hier nalezen. Geef in je mail aan de facultaire studentenadministratie (FSA) duidelijk aan dat het om een Joint PhD gaat.
 • Indien je je voor een interdisciplinair doctoraat wil inschrijven, moet je een aantal bijkomende richtlijnen volgen. De volledige procedure hiervoor kan je hier nalezen.
 • Het proefschrift kan in het Nederlands of in het Engels worden opgesteld. De faculteit kan echter het gebruik van een andere taal toestaan. Ook dit vraag je aan via het inschrijvingsformulier doctoraat.

Je maakt een scan van je diploma en van bovenvermelde documenten, waarna je het geheel ten laatste 10 kalenderdagen vóór de faculteitsraad via fsa.lw@ugent.be aan de facultaire studentenadministratie (FSA) bezorgt (vergaderdata faculteitsraad). Op basis van de documenten geeft de faculteitsraad een positief of negatief advies over je aanvraag tot doctoreren.

Doctoraat in de Kunsten. Bemerk dat de faculteitsraad bij dit type doctoraat enkel over een aanvraag tot eerste inschrijving kan beslissen indien er een advies is van de School of Arts van de HoGent. Meld in je mail aan de facultaire studentenadministratie (FSA) ook duidelijk wie binnen de doctoraatsbegeleidingscommissie (DBC) als kunstenaar optreedt.

Na de faculteitsraad ontvang je van de facultaire studentenadministratie (FSA) een e-mail met het advies van de faculteitsraad. Het advies van de faculteitsraad kan gekoppeld zijn aan de verplichting om een doctoraatsopleiding te volgen.

 • Bij een positief advies haal je het formulier op bij de facultaire studentenadministratie (FSA) en neem je contact op met de centrale studentenadministratie (CSA) (Ufo-gebouw, Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent) om je inschrijving te voltooien.
 • Bij een negatief advies kan je de nodige aanpassingen doorvoeren. In voorkomend geval wordt je aanvraag opnieuw behandeld op een volgende faculteitsraad.

Bij de eerste inschrijving betaal je de helft van het reguliere inschrijvingsgeld.

Met een ander diploma

Indien je een diploma hebt van buiten de Benelux, vul je samen met je promotor eerst de online PhD wizard in (je promotor moet hiervoor inloggen op het UGent-netwerk). Je dient daarnaast ook bovenstaande stappen te ondernemen (zie: Belgisch, Nederlands of Luxemburgs diploma). Op basis hiervan geeft de faculteitsraad een advies over je aanvraag. Dit advies wordt rechtstreeks aan de PhD Admission Desk bezorgd, die voor de verdere opvolging van je dossier instaat.

Jaarlijkse herinschrijving

Elk academiejaar moet je je opnieuw inschrijven en dit tot je doctoraatsproefschrift met succes is verdedigd. Deze verplichting geldt voor alle doctoraatsstudenten, ongeacht de aanstellingsvorm en de financieringsbron.

Belangrijk: je administratief verantwoordelijk promotor moet op basis van een uitspraak van de leden van je doctoraatsbegeleidingscommissie (DBC) een gunstig advies bij je voortgangsrapport registreren alvorens je kan herinschrijven.

 • Bij een ongunstig advies beslist de decaan binnen de 90 kalenderdagen of de doctoraatsstudent zich wel of niet kan herinschrijven voor het volgende academiejaar, na consultatie van de Bijzondere Commissie Doctoraten.
 • Indien een promotor niet langer voor de begeleiding van het doctoraat wenst in te staan en indien blijkt dat het doctoraatsonderzoek toch binnen een redelijke termijn kan worden afgewerkt, brengt de administratief verantwoordelijk promotor een ongunstig advies uit. In dit geval vraagt de Bijzondere Commissie Doctoraten informatie op bij de leden van de doctoraatsbegeleidingscommissie (DBC) en formuleert zij een advies aan de faculteitsraad, die kan beslissen om een nieuwe promotor aan te stellen.

Een jaarlijkse herinschrijving is gratis en dient te gebeuren binnen de klassieke inschrijvingsperiode (jaarlijks vanaf 15 juni en vóór 1 oktober). Buiten deze periode ben je gebonden aan de regels van laattijdig inschrijven.

Laatste inschrijving

Ook in het jaar waarin je je proefschrift zal verdedigen, moet je herinschrijven. Een inschrijving voor het doctoraatsexamen is immers enkel mogelijk indien je op dat ogenblik bent ingeschreven als doctoraatsstudent. Tijdens de laatste inschrijvingsperiode ben je het resterende inschrijvingsgeld verschuldigd. Je krijgt een uitnodiging tot betaling nadat je de toelating hebt gekregen om je proefschrift openbaar te verdedigen. Zorg voor een snelle betaling: dit verhoogt de kans dat je je doctoraatsdiploma meteen meekrijgt na de succesvolle openbare verdediging van je proefschrift.

Je inschrijving wijzigen

Het kan soms nodig zijn om wijzigingen aan je inschrijving aan te brengen (de beoogde doctorstitel verandert, je promotor wordt vervangen, de taal van het proefschrift wijzigt, etc.). Elke wijziging aan de gegevens van je inschrijving moet officieel worden geregistreerd.

Wijziging van de beoogde doctorstitel of van de faculteit waar je doctoreert. In dit geval doorloop je opnieuw de procedure 'eerste inschrijving’. Op het inschrijvingsformulier doctoraat geef je aan dat je reeds als doctoraatsstudent was ingeschreven. Als het gaat om een wijziging van faculteit, richt je je tot de facultaire studentenadministratie (FSA) van de beoogde (andere) faculteit.

Wijziging van een promotor, de doctoraatsbegeleidingscommissie (DBC), de taal van het proefschrift, het onderwerp of  onderzoeksthema. Je vult hiervoor het aanvraagformulier wijziging in. Je bezorgt dit formulier (minstens 10 kalenderdagen voor de faculteitsraad) via fsa.lw@ugent.be aan de facultaire studentenadministratie (FSA) die de wijziging aan de faculteitsraad voorlegt.

Een aanvraag tot wijziging kan op elk moment worden ingediend. Uitzonderingen hierop zijn:

 • Een aanvraag tot wijziging van doctorstitel met het oog een interdisciplinair doctoraat, die ten laatste twee jaar na de eerste inschrijving moet worden ingediend.
 • Een aanvraag tot wijziging van het onderzoeksthema, die ten laatste twee maanden voor het neerleggen van het proefschrift moet worden ingediend.

Na de beslissing van de faculteitsraad ontvang je hierover een mail van de facultaire studentenadministratie (FSA).

Doctoraat in de Kunsten. Bemerk dat de faculteitsraad enkel kan beslissen over een aanvraag tot wijziging van je inschrijving indien er een advies is van de School of Arts van de HoGent.

Inschrijvingsgeld en bench fee

Inschrijvingsgeld

De doctoraatsstudent schrijft zich jaarlijks in voor het doctoraat en voor de doctoraatsopleiding. Bij de eerste inschrijving betaalt de doctoraatsstudent de helft van het reguliere inschrijvingsgeld. Alle tussentijdse inschrijvingen zijn gratis. Nadat het doctoraat is neergelegd wordt de doctoraatsstudent uitgenodigd om het resterende inschrijvingsgeld te betalen.

Bench fee

Om te voorkomen dat studenten zich aanmelden om te doctoreren zonder dat zij over de nodige werkingsmiddelen beschikken, heeft de UGent met ingang van het academiejaar 2017-2018 een bench fee regeling ingevoerd: aan doctoraatsstudenten die geen arbeidsrechtelijke overeenkomst hebben met de UGent, het FWO of VLIR-UOS, wordt een werkingsbudget van 4.480 euro per aangevat academiejaar gevraagd.

Het grootste deel van deze middelen wordt ter beschikking gesteld van de promotor om de student toe te laten op kwaliteitsvolle wijze onderzoek te verrichten (gebruik studiematerialen, labo’s, apparatuur, deelname aan congressen of seminaries, etc.).

De promotor kan de doctoraatsstudent vrijstellen van het betalen van de bench fee (vraag via de PhD wizard en het inschrijvingsformulier doctoraat). Doctoraatsstudenten die via hun (externe) financiering een bench fee krijgen, worden in de regel niet vrijgesteld.