Opschorting van de bezetting van het Ufo-gebouw - reactie van rector Rik Van de Walle

(25-07-2021) De actievoerders die sinds 5 juli 2021 het Ufo bezetten, lieten vandaag weten het gebouw te zullen verlaten. Rector Rik Van de Walle reageert.

Ik ben vooreerst verheugd over het feit dat de hongerstakers in de Brusselse Begijnhofkerk, de VUB en de ULB eerder deze week hun hongerstaking hebben stopgezet.  Ook het feit dat de overheid in samenspraak met hen een humaan plan van aanpak vastlegde met het oog op de verdere behandeling van hun dossiers, juich ik toe.

Ik wens nogmaals te benadrukken dat bij de beoordeling van aanvragen tot toekenning van verblijfs- en/of werkvergunningen maximaal rekening dient te worden gehouden met de realiteit dat aanvragers soms al een lange tot zelfs zeer lange tijd in België verblijven.  Het leven dat zij en hun naasten de voorbije jaren in ons land hebben opgebouwd moet wat mij betreft nadrukkelijk mee in overweging worden genomen bij het nemen van de eindbeslissing.

Via een persbericht vernam ik dat de bezetters van het Ufo-gebouw van de UGent de bezetting van dit gebouw opschorten.  Dit zal de UGent toelaten om vanaf morgen maandag 26 juli de reguliere activiteiten van de universiteit in het Ufo-gebouw (en in alle andere gebouwen van de universiteit) te hervatten.  Ik dank de actievoerders en hun sympathisanten voor hun bereidheid om dit mogelijk te maken.

De bezetters stellen dat ik een gebrek aan engagement zou hebben getoond t.a.v. hun actie en mensen zonder papieren.  Ik neem akte van die mening, respecteer ze, maar deel ze helemaal niét.

Daarnaast vragen de actievoerders om "de informatieve en politieke boodschappen en tekeningen" op de ramen van het Ufo-gebouw te behouden, evenals "de tentoonstellingskubus" in de hal van het gebouw.  We kunnen ten gronde niet ingaan op dit verzoek.  Tegelijk begrijp ik dat de bezetters en sympathisanten hun boodschap(pen) willen blijven uitdragen en dat het wat tijd vergt om andere communicatiekanalen te vinden en in te zetten.  Daarom zullen de boodschappen, tekeningen en tentoonstellingskubus niet meteen verwijderd worden - ze kunnen gedurende vijf dagen behouden blijven en dienen dus pas ten laatste op vrijdag 30 juli verwijderd te worden.

Er wordt tevens gevraagd dat ik met de bezetters onderhandelingen zou opstarten over "het creëren van een veilige zone binnen de UGent waar alle sans-papiers toegang toe hebben".  Op dit verzoek kan ik onmogelijk ingaan.  De UGent heeft niet de taak noch de mogelijkheden om mensen zonder papieren op te vangen.

Tegelijk doe ik nogmaals een oproep t.a.v. de bevoegde overheden en instanties om procedures uit te werken die in de toekomst tot een humanere en dus ook veel snellere afhandeling van de dossiers van álle mensen zonder papieren leiden.  Voor zover dat nuttig en zinvol wordt geacht ben ik binnen de marges van wat haalbaar is beschikbaar om hierover van gedachten te wisselen.

Ik engageer er mij tot slot toe om te blijven opkomen voor het welzijn van álle mensen, met of zonder papieren, wel of niet verblijvend in ons land.  Ik zal daarover blijven spreken, publiek en in de luwte.  Uitgaande van mijn persoonlijke overtuiging, die in lijn is met de missie van de UGent: gebaseerd op pluralisme - openstaand voor mensen ongeacht hun levensbeschouwelijke, politieke, culturele en sociale achtergrond.  Omdat álle mensen ertoe doen.

Rik Van de Walle
Rector UGent