Internationale contacten

Internationale Coördinatie Actie (ICA)

Het FWO stelt zich met dit financieringskanaal tot doel om coördinatieacties van internationale samenwerkingsverbanden te ondersteunen met financiële middelen, bestemd voor de algemene wetenschappelijke coördinatie en het administratief beheer van het samenwerkingsverband (met uitsluiting van het wetenschappelijk onderzoek zelf). Bedoelde samenwerkingsverbanden zijn deze die ingesteld worden in het kader van multilaterale en supranationale instanties, maar niet beperkt tot EU, VN, OESO, UNESCO, WHO.

Projecten binnen het kaderprogramma van de EU komen NIET in aanmerking!

  • Periode: 3 jaar, eventueel verlengbaar
  • Max. jaarlijks bedrag: 75.000 EUR
  • Jaarlijkse indiendatum: 1 april - 17u00
  • Het aanvraagformulier moet worden ingediend bij interprog@fwo.be. Gelieve vlaams-federaal@ugent.be hierbij in cc te plaatsen.
  • Zorg ervoor dat de personalia en publicatielijst in het FWO e-loket up to date zijn. Indien u publicaties exporteert vanuit Biblio, graag biblio@ugent.be contacteren zodat het Biblioteam kan nakijken of er nog aanpassingen nodig zijn in de publicatielijst (graag 2 weken voor indiening)

Meer info: 

Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap (WOG)

Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschappen zijn internationale netwerken van onderzoekers. Door het financieren van deze netwerken mikt het FWO op meer coördinatie en nationale en internationale samenwerking inzake wetenschappelijk onderzoek op postdoctoraal niveau.

Deze virtuele onderzoeksgroepen, bewerkstelligd door coördinatie, samenwerking en concentratie op nationaal en internationaal niveau verhinderen dubbel gebruik, geven postdoctorale onderzoekers meer ontplooiingskansen en plaatsen het onderzoek van individuele en complementaire onderzoekseenheden in een ruimer kader wat een meerwaarde voor het onderzoek schept.

 • Looptijd projecten: 5 jaar, eventueel verlengbaar
 • Jaarlijkse werkingstoelage: 12.000 EUR
 • Indiendatum: 1 september (17u00). Aangezien 1 september 2024 op een zondag valt, wordt de deadline 2 september 2024 (17u00).
 • Het aanvraagformulier moet worden ingediend bij interprog@fwo.be. Gelieve vlaams-federaal@ugent.be hierbij in cc te plaatsen
 • Zorg ervoor dat de personalia en publicatielijst in het FWO e-loket up to date zijn. Indien u publicaties exporteert vanuit Biblio, graag biblio@ugent.be contacteren zodat het Biblioteam kan nakijken of er nog aanpassingen nodig zijn in de publicatielijst (graag 2 weken voor indiening)

Meer info:

Contact

UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie