Onderzoeksproject Rode Neuzen Dag

Wat?

Met deze oproep wil het Rode Neuzen Fonds, samen met het FWO, fundamenteel wetenschappelijk onderzoek ondersteunen over de geestelijke gezondheid en het psychisch welzijn van jongeren, zowel inzake hulpverlening als in preventie. Ook onderzoek in wetenschapsdomeinen zoals onderwijs, sport, cultuur … dat gerelateerd is aan het psychisch welzijn van jongeren wordt aangemoedigd. Voor deze oproep ligt de focus op projecten rond weerbaarheid voor jongeren binnen een schoolomgeving.

Er kunnen middelen worden aangevraagd voor personeel en werking (van 45.000 tot 130.000 euro per jaar) en bijkomende uitrusting tot maximaal 150.000 euro.

De projecten starten op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van de aanvraag.

Voorwaarden

 • Het onderzoek wordt uitgevoerd aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap of in ambtshalve geregistreerde hogeronderwijsinstellingen, die de graad van doctor kunnen toekennen OF in één van de volgende instellingen:
  • Vlerick Business School (VLERICK)
  • Antwerp Management School (UAMS)
  • Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)
  • Instituut voor Ontwikkelingsbeleid en -beheer (IOB)
  • Instituut voor Europese Studies (IES)
  • Instituut voor Joodse Studies (IJoS)
  • Hogere Zeevaartschool (voor Nautische wetenschappen)
 • Het onderzoek mag eventueel uitgevoerd worden in samenwerking met Vlaamse of federale wetenschappelijke instellingen.
 • Het onderzoek betreft het thema jongeren met psychische problemen.
 • Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor, eventueel in samenwerking met co-promotor(en). De promotor dient in regel te zijn met artikel 10 van het reglement betreffende onderzoeksprojecten of moet een equivalent statuut hebben aan één van de hogervermelde instellingen.
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co-)promotoren kan geen enkele bezoldiging  of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.

Indiening

 • Alle betrokken promotoren dienen zich eerst aan te melden in het FWO e-loket vooraleer een aanvraag kan worden opgemaakt
 • De aanvraag wordt opgemaakt in het  Engels
 • Indiendatum: 1 april

Toekenning

 • Bekendmaking december
 • Het project start op 1 januari 

Meer informatie

Het volledige reglement + bijkomende informatie staat ter beschikking op de website van het FWO.

Contact

Afdeling Onderzoekscoördinatie