Transitieplan duurzaam woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen 2020-2030

Duurzame mobiliteit gaat over CO2-reductie, leefbaarheid in de stad (luchtverontreiniging, geluidshinder) en bereikbaarheid (file). En over een antwoord bieden op de toenemende druk op ruimte. Lees hier het transitieplan duurzame mobiliteit.

De klimaatverandering noopt tot drastische maatregelen. De EU heeft zich ertoe verbonden om, in uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs, CO2-neutraal te zijn tegen 2050. Maar duurzame mobiliteit gaat over meer dan CO2-reductie. Het gaat ook over leefbaarheid in de stad (luchtverontreiniging, geluidshinder) en bereikbaarheid (file). En over een antwoord bieden op de toenemende druk op ruimte. Lees hier het volledige transitieplan duurzaam woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen 2020-2030.

Doelstellingen

De UGent voert een geïntegreerd mobiliteitsbeleid waarbij de campussen vlot bereikbaar zijn, de verkeersveiligheid verhoogd wordt en de milieu-impact van de verplaatsingen door personeel en studenten gereduceerd wordt.

Hiertoe:

 • streeft de UGent naar 80% duurzame mobiliteit tegen 2030; voor de resterende automobiliteit wordt voorrang gegeven aan deelwagens en elektrische wagens;
 • wordt het STOP-principe toegepast op elke campus: fietsers kunnen hun fiets dichtbij stallen en het aantal parkeerplaatsen wordt gereduceerd tot het strikt noodzakelijke en geclusterd ; de (vrijgekomen) open ruimte wordt maximaal benut voor trage mobiliteit en ontharde ruimte;
 • trekt de UGent mee aan de kar van duurzame stadsdistributie;
 • werkt de UGent nauw en constructief samen met experten, studenten en beleidsmedewerkers, alsook met partners zoals de Stad Gent, De Lijn, … rond duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid.

Strategisch kader

Om bovenstaande doelstellingen te behalen, is een ambitieus actieplan nodig. Dit is opgebouwd rond 4 pijlers, nl.:

 • Meer duurzame verplaatsingen, minder autoverplaatsingen 
 • Duurzame mobiliteitsdoelstellingen geïntegreerd in masterplanning en infrastructuur-ontwikkeling 
 • Duurzame stadsdistributie 
 • Inzetten van engagement en expertise, intern en extern

Maatregelen

Hier een opsomming van enkele maatregelen:

 • Mobiliteitsinfo verstrekken tijdens de intakegesprekken van nieuwe personeelsleden.
 • Voorzien van voldoende afgesloten en overdekte fietsenstallingen voor personeel, met ruimte voor fietskarren en bakfietsen, stopcontacten en douchefaciliteit. Door toegangscontrole te voorzien, kan ook gebruik gemaakt worden van fietsenstallingen op andere campussen tijdens dienstverplaatsingen.
 • Voorzien van voldoende laadpalen voor auto’s, binnen de krijtlijnen van het gereduceerd en geclusterd parkingsaanbod.
 • Invoeren van een lease-systeem voor fietsen, waardoor het mogelijk wordt om de aankoop van een dure fiets (o.a. elektrische fiets, speedpedelec, …) beter te spreiden in de tijd en de drempel voor aankoop te verlagen.
 • Een centraal gestuurd autoremmend parkeerbeleid ingevoerd, waarbij personeelsleden met een woon-werkafstand minder dan 5 km geen standaard parkeerrecht hebben. Het effect van het huidige centraal gestuurd autoremmend parkeerbeleid wordt geëvalueerd. Wanneer zou blijken dat de doelstellingen niet bereikt worden (of van het pad wordt afgeweken) zal het huidig beleid moeten bijgesteld worden.
 • Parking in de binnenstad wordt afgebouwd en maaiveldparkings worden geclusterd en vrijgemaakt als er nog restcapaciteit in naburige (ondergrondse) parkings op minder dan 15 min wandelafstand is. Hiervoor moet ingespeeld worden op opportuniteiten maar moet ook systematisch en proactief gereageerd worden.

Opvolgingsrapport