Verwerking van persoonsgegevens in het kader van toegangscontrole met badges

Doel van de verwerking

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de toegangscontrole is tweeledig. Enerzijds gaat het om het beveiligen van personen en goederen. Daarenboven is door de omvang van de instelling nood aan een geïnformatiseerd systeem voor de beheersbaarheid van de toegangsrechten in de uitgebreide infrastructuur.

Rechtsgeldigheid

Overeenkomstig art. 6 § 1 f) van de Europese Verordening 2016/679 is de verwerking rechtmatig aangezien ze noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Universiteit Gent.

Verwerkte persoonsgegevenscategorieën

Naam, UGent-id, vakgroep, nummerplaat, toegangsrechten en toegangsgegevens.

Bewaartermijn

Alle toegangsgegevens worden automatisch gewist na 1 jaar. Bij uitdiensttreding van personeelsleden worden alle persoonsgegevens automatisch gewist na 6 maanden.

Ontvangers

Toegangsgegevens worden enkel doorgegeven aan de politie en enkel op vraag van de politie..

Rechten van betrokkenen

De betrokkene heeft het recht om inzage te krijgen van de verwerkte persoonsgegevens, om onverwijld rectificatie te verkrijgen van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens, het recht op wissen van gegevens en het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Hiertoe dient per mail contact opgenomen te worden met de contactpersoon van de verwerkingsverantwoordelijke.

De betrokkene heeft het recht klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Contact

Directie Gebouwen en Facilitair Beheer
Coördinator Security
Geert Van de Merckt
Stalhof 6
9000 Gent
09 264 71 71