Ethiek en onderzoek

Onderzoekers van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (FPPW) dienen zich te houden aan algemene ethische onderzoeksprincipes:

De Ethische Commissie

De opdracht van de Ethische Commissie van de FPPW is om onderzoekers advies te geven over ethische kwesties en onderzoeksaanvragen te beoordelen. De missieverklaring van de Ethische Commissie wordt beschreven in het AEP.

Om recht te doen aan diverse tradities van onderzoek is de Ethische Commissie van de FPPW samengesteld uit leden van alle vakgroepen. De voorzitter is Prof. dr. Thierry Marchant en de secretaris is Prof. dr. Melissa Tuytens.

Ethische goedkeuring aanvragen

Vooraleer te beginnen

  • Neem het Algemeen Ethisch Protocol (AEP) grondig door.
  • Ga na of een ethische goedkeuring noodzakelijk is. Een lijst met situaties waarbij het noodzakelijk is om toestemming te vragen aan de Ethische Commissie van de FPPW staat in het Algemeen Ethisch Protocol.
  • In sommige gevallen is het noodzakelijk een aanvraag te doen bij een andere commissie (bv. de Commissie voor Medische Ethiek). Meer informatie hierover staat in de inleiding van het Algemeen Ethisch Protocol.
  • Hou er rekening mee dat er enkel dossiers beoordeeld worden van goedgekeurde projecten. Aanvragen m.b.t. projecten die nog niet zijn ingediend of nog op goedkeuring wachten (bv. door het FWO) zullen door de ethische commissie niet beoordeeld worden.
  • Aanvragen m.b.t. masterproeven worden door de promotor ingediend.

Een aanvraag indienen

Om er een idee van te krijgen hoe een typisch aanvraagdossier eruitziet voorzien we hier enkele voorbeelden geïnspireerd op echte aanvragen.

Hoe verloopt de procedure voor aanvragen?

  • De deadline voor het indienen van een aanvraag bij de ethische commissie ligt steeds op de 15de van elke maand.
  • Er is geen deadline in juli: alle aanvragen ingediend tussen 16 juni en 15 augustus worden in september behandeld.
  • Feedback op een aanvraag volgt in normale omstandigheden rond de 15de van de volgende maand.
  • Bij elk dossier wordt de EC vertegenwoordigd door een panel van 3 reviewers en een editor. Zij beoordelen de aanvraag autonoom maar kunnen bij complexe ethische kwesties beslissen het dossier voor te leggen aan de volledige EC.
Enkel volledige dossiers zijn ontvankelijk. Om onnodige vertraging te voorkomen bij onzekerheid (over wat de ethische commissie verwacht; over kwesties die ethische bezwaren zouden kunnen veroorzaken; over specifieke vragen van het SEP) worden onderzoekers uitgenodigd om contact op te nemen met de voorzitter van de EC voorafgaand aan het indienen van een ethische aanvraag.
De EC doet er alles aan om de procedure zo vlot mogelijk te laten verlopen. De goedkeuring van een dossier kan soms, afhankelijk van de moeilijkheid van de vragen en opmerkingen van de reviewers, langer duren dan de vooropgestelde maand. Hou hier rekening mee bij het plannen!

Regels, protocollen & sjablonen

Tips & aandachtspunten