Excellence Programme in Sciences

Ben je een topstudent en heb je zin voor initiatief, opportuniteit en creativiteit in een brede wetenschappelijke en maatschappelijke context? Dan is het "Excellence Programme in Sciences" wellicht iets voor jou!

EPIC kennisclip

Het Excellence Programme in Sciences (EPIC) is opgericht om gedreven bachelorstudenten een parallel traject aan te bieden gericht op verbreding of verdieping van het studiepakket. We rekenen hierbij op studenten die blijk geven van inzet voor de studies, en gemotiveerd zijn om hun studieloopbaan een extra toets te geven, met bijvoorbeeld zin voor ondernemen, multidisciplinair domeinoverschrijdend wetenschappelijk onderzoek, (maatschappelijk) engagement enz. via het ontwerpen en uitvoeren van een project, het volgen van interessegebaseerde/relevante lezingen, seminaries of summer schools, en de organisatie van een overkoepelend outreach event.

Het Excellence Programme in Sciences wordt doorlopen tijdens het derde bachelorjaar en eerste masterjaar. Het volledige programma veronderstelt een tijdsinvestering van zo’n 450 uren (cf. 15 ECTS).

Aan het einde van de eerste zittijd contacteert de decaan hiervoor alle tweede bachelorstudenten die in aanmerking komen voor deelname aan het programma (dat zijn alle studenten met een gemiddelde van minstens 700/1000 over de twee bachelorjaren).

Voel je je hierdoor aangesproken, dien dan jouw motivatiebrief in via het sjabloon. Een selectiecommissie van de opleiding en de faculteit beslist over de toelating waarna de geselecteerde kandidaten op de hoogte worden gebracht.

Studenten die deelnemen aan het EPIC-programma worden hiervoor ingeschreven via een diplomacontract. Gezien zij hiervoor geselecteerd worden door de opleiding/faculteit, betalen ze hiervoor geen inschrijvingsgeld en heeft deelname geen impact op hun leerkrediet. Studenten die in de context van hun EPIC-programma reguliere UGent-vakken opnemen en daarvoor slagen, kunnen hiervoor een creditbewijs verwerven.

Na succesvol voltooien van het Excellence Programme in Sciences behaalt de student een getuigschrift, uitgereikt door de faculteit Wetenschappen.

Aanspreekpunten voor het EPIC-programma zijn de facultaire coördinator prof. Dominique Adriaens, facultaire studentenadministratie Joeri Delamane en trajectbegeleider Sanne Kiekens.

 

Voor de programmastructuur, zie studiekiezer. Het EPIC-programma veronderstelt een tijdsinvestering van zo’n 450 uren en bestaat uit volgende 3 luiken:

  • Project (± 300 uren)
  • Organisatie van een overkoepelend outreach event (± 10 uren)
  • Keuzepakket van interessegebaseerde/relevante lezingen, seminaries, summer schools, stage, reguliere UGent-vakken, die bijdragen tot de uitvoering van het project of de toekomstige studieloopbaan en algemene ontwikkeling in brede zin (± 150 uren)

  1. PROJECT - C004392 (± 300 uren)

Via dit projectvak krijgen EPIC-studenten de kans om initiatief te ontplooien en zelfstandig een project naar eigen voorstel te ontwerpen en uit te voeren op academisch niveau. De EPIC-student bewijst hiermee zijn/haar mogelijkheden realistisch te kunnen inschatten en een project op corresponderend niveau succesvol te kunnen uitwerken. Er is altijd een beoordeelbare neerslag als resultaat van het project.

Met dit project wordt ook beoogd om actief aan outreach te doen: Binnen het project worden opportuniteiten voor onderzoek met een maatschappelijk draagvlak, gekoppeld aan een communicatie naar een breder publiek, vooropgesteld. Afhankelijk van de interesse van de student en de mogelijkheden binnen de specifieke discipline, kan aandacht geschonken worden aan wetenschappelijk onderzoek dat inspeelt op actuele maatschappelijke problemen. Het project biedt in die zin mogelijkheden om de link te leggen tussen actueel wetenschappelijk onderzoek enerzijds en maatschappelijke debatvoering en uitstraling anderzijds.

De tijdsinvestering voor de uitvoering van het project wordt geraamd op 200 à 250 uren.

Het projectonderzoek wordt ingebed binnen een (onderzoeks)groep van de UGent, waarbij dit onder leiding van één of meerdere mentoren met succes kan worden uitgewerkt. De mentoren treden op als raadgever en ondersteunen de logistieke uitwerking van het project.

Mogelijke insteken voor een projectinvulling, naast een typisch onderzoeksproject binnen de faculteit Wetenschappen, kunnen bijvoorbeeld zijn: concrete (actueel maatschappelijke) realisaties en visibiliteit (bijvoorbeeld n.a.v. samenwerking met het nieuwe Gentse Universitaire Museum GUM), citizen science, projecten rond duurzaamheid, ondernemerschap, productontwikkeling (Fablab), biodiversiteit, interdisciplinaire samenwerking met zusterfaculteiten (met klemtonen in alfa-bèta en/of bèta-gamma onderwerpen), outreach/PR-activiteit, bijvoorbeeld naar scholen of overheid. Interdisciplinaire projecten, samenwerkingen tussen deelnemende studenten uit verschillende domeinen worden ook gestimuleerd.

Typisch spreken studenten hiervoor, naast wetenschappelijke kennis en vaardigheden, ook vaardigheden aan zoals project planning, communicatie en organisatie, business plan ontwikkeling. In de overtuiging dat, naast domeinspecifieke expertise, zaken zoals begrip van andere (wetenschaps)domeinen, communicatie en samenwerking met experten van andere domeinen en verbreding van visie, cruciale aspecten zijn voor de onderzoekers, bedrijfsmedewerkers, lesgevers, beleidspersonen... van de toekomst, evenals voor de aanpak van huidige en toekomstige problemen, hopen we je hiermee de kans te geven verdiepende en verbredende vaardigheden meer te ontwikkelen.

Aan het einde van het traject volgt een schriftelijk rapport over de bekomen projectresultaten. Dit kan via een zelf te kiezen medium, maar gericht naar een breder publiek (een artikel in een krant, in een populair wetenschappelijk tijdschrift, in een wetenschappelijk tijdschrift, een lezing voor een breed publiek.....). Aan dit schriftelijke eindverslag is ook een mondelinge presentatie gekoppeld. De totale tijdsinvestering voor beide wordt geraamd op ca. 90 uur.

Ten opzichte van een bachelor- of masterproject, ligt de nadruk hier sterk op je eigen initiatief, zowel naar de keuze van het onderwerp, de focus op outreach, als naar de uitvoering ervan. Het moet bovendien een individueel uit te voeren project zijn (of met andere deelnemende studenten samen), weliswaar met een ZAP-lid als mentor, die ook de nodige logistieke ondersteuning biedt zodat je project uitvoerbaar is.

  1. OVERKOEPELEND OUTREACH EVENT WETENSCHAPPEN EN MAATSCHAPPIJ - C004393 (± 10 uren)

Als apotheose van een aflopend EPIC-programma organiseren de studenten samen een outreach event, toegankelijk voor een breed publiek, waarbij ze zelf een relevant en aantrekkelijk thema en format bepalen, relevante spreker(s) aantrekken, de organisatie en communicatie van het event zelf in handen nemen, én hun eigen EPIC-verhaal delen met het publiek.

Zowel de actieve deelname aan de organisatie van het event, als de presentatie en interactie tijdens het event worden mee opgenomen in de eindevaluatie. Daarbij worden zowel de team-effort als de individuele bijdrage in rekening genomen. De tijdsinvestering per student voor de uitwerking en organisatie van het event wordt geraamd op 10 uren.

  1. KEUZEPAKKET van interessegebaseerde/relevante lezingen, seminaries, summer schools, stage, reguliere UGent-vakken, die bijdragen tot de uitvoering van het project of de toekomstige studieloopbaan en algemene ontwikkeling in brede zin (± 150 uren)

Binnen het EPIC-programma verruim je je blik en je wetenschappelijke opleiding via deelname aan interessegebaseerde/relevante lezingen, debatten, seminaries, summer schools, stages, reguliere UGent-vakken, of andere activiteiten die passen binnen de geest van het EPIC-programma, en bijdragen tot de uitvoering van het project of de toekomstige studieloopbaan en algemene ontwikkeling in brede zin. De verruiming wordt zowel op het niveau van inhoud (dus buiten het domein van jouw eigen opleiding) als van type gezien (zaken die je in de eigen opleiding niet of minder aangeboden krijgt). Hiermee bewijs je zin te hebben voor interdisciplinariteit. Een beperkte financiële tegemoetkoming kan aangevraagd worden voor inschrijvings- of reiskosten bijvoorbeeld in het kader van deelname aan (buitenlandse) summer schools, seminars of stages.

In nauw overleg met de facultaire coördinator en mentoren stelt de student zijn/haar individueel keuzepakket op. De tijdsinvulling kan volgens de eigen mogelijkheden binnen het reguliere opleidingsprogramma gebeuren en kan gespreid worden over twee academiejaren, zowel overdag, ’s avonds, tijdens weekends of recesperiodes.

Lijsten van lezingen, activiteiten, summer schools, vakken die representatief geacht worden binnen het EPIC-opzet, worden aan de EPIC-studenten bezorgd en bekend gemaakt op de facultaire webpagina. Hiervoor worden de vakgroepen, opleidingscommissies en de Doctoral School of Natural Sciences  aangeschreven voor aanvullingen.

Studenten die in de context van hun EPIC-programma reguliere UGent-vakken opnemen en daarvoor slagen, kunnen hiervoor een creditbewijs verwerven. Alternatief kan de student het vak als seminarie meevolgen zonder deel te nemen aan de evaluatie, of de cursus via zelfstudie doornemen. In deze beide gevallen wordt een portfolio/reflectie ingediend ter beoordeling. Bij elk van deze 3 mogelijkheden dient er vooraf zorgvuldig te worden afgestemd met de betrokken titularis (in functie van akkoord m.b.t. al dan niet deelnemen aan de evaluaties) en dient de aanvraag volgens het aangeleverde sjabloon te gebeuren, en voor wat betreft UGent-vakken met het oog op een creditbewijs ook gefinaliseerd volgens de OER-deadlines (15 november en 1 maart). De facultaire coördinator faciliteert hierin. De facultaire studentenadministratie verzorgt de inschrijving in OASIS.

De verwachte tijdsinvestering voor het keuzepakket wordt geraamd op ca. 150 uren.

 

Voor meer informatie omtrent het Excellence Programme in Sciences, raadpleeg het reglement.