Fonds Professor Frans Wuytack

In de jaren 60 van vorige eeuw was professor Wuytack één van de bezielers van de vernieuwing van onderzoek en onderwijs van de wiskunde aan de Universiteit Gent. Het fonds Professor Frans Wuytack werd in 1995 in het leven geroepen in uitvoering van het legaat van zijn weduwe.

  • De belangrijkste opdracht van dit legaat is een stimulans te geven tot het aanvatten van studies in de wetenschappen door het verstrekken van jaarlijkse studiebeurzen aan studenten in de wetenschappen.
  • De prijs Prof. Frans Wuytack wil jonge wiskundigen aanzetten om verder te studeren en onderzoek te verrichten op het vlak van de wiskunde. Deze prijs wordt toegekend aan de student(e) in de wiskunde met de beste resultaten over zijn/haar ganse opleiding.
  • Afgestudeerden uit de opleidingen Wiskunde en Informatica van de UGent kunnen verder ondersteund worden door het ter beschikking stellen van postgraduaatbeurzen voor het aanvatten van postgraduaatstudies in het buitenland.
  • Voor onderzoekers van de UGent in de Wiskunde (doctorandi en post-docs) zijn er navorsingskredieten beschikbaar. Deze kredieten kunnen aangewend worden voor het bijwonen van seminaries en postgraduaat lessenreeksen, het bijwonen van congressen of het geven van voordrachten. In het laatste geval dient hieraan een studie- of onderzoeksverblijf gekoppeld te worden.

Wat en hoe?

Studiebeurzen 1e bachelor wetenschappen

Jaarlijks wordt een beurs ten bedrage van 1.500 EUR ter beschikking gesteld aan een student eerste bachelor Wetenschappen van de UGent, op basis van sociale situatie en studieresultaten. Cumulatie met andere beurzen is mogelijk. Alle studenten Wetenschappen van de UGent komen in aanmerking. Bij gelijke rangschikking volgens voornoemde criteria, wordt de voorkeur gegeven aan studenten Wiskunde.

Aanvraag in te dienen vóór 1 augustus (aanvraagformulier Ba1)

Studiebeurzen bachelor - master

Naast de beurs voor eerste bachelor, zijn er vier beurzen ten bedrage van 1.500 EUR elk voor een student:

Criteria voor toekenning beurzen zijn ook hier sociale situatie en studieresultaten. Alle studenten Wetenschappen kunnen aanvraag indienen, voorrang wordt gegeven aan studenten Wiskunde.

Aanvraag in te dienen vóór 15 oktober.

Postgraduaatbeurzen

Eén of twee beurzen ten bedrage van 2.000 EUR

Voor afgestudeerden uit de opleidingen Wiskunde en Informatica van de UGent, met het doel postgraduaatstudies te volgen in het buitenland

Aanvraag in te dienen vóór 1 november (voor verblijven die aanvangen na 1 december) en 1 februari (voor verblijven die aanvangen na 1 maart) (aanvraagformulier postgraduaat)

Navorsingskredieten

Kredieten (begrensd tot 2.000 EUR) bestemd om studie en onderzoek in het buitenland te ondersteunen. Voor onderzoekers van de UGent in de Wiskunde (doctorandi en post-docs).

Aanvraag in te dienen vóór 1 november (voor verblijven die aanvangen na 1 december) en 1 februari (voor verblijven die aanvangen na 1 maart) (aanvraagformulier navorsing)

Aanvraagformulieren in te dienen bij

FDO - Studentenadministratie
Campus Sterre, S2
Krijgslaan 281, 9000 Gent

Tel. +32 9 264 50 50        fsa.we@ugent.be

Gebruik persoonlijke gegevens

Alle verzamelde gegevens zullen conform het privacybeleid van UGent verwerkt en bewaard worden.

Voor meer info, zie https://www.ugent.be/student/nl/administratie/inschrijven/privacy