Subcommissie Welzijn en Inclusie

Missie

Heb je een bijzonder statuut, een functiebeperking en/of ben je topsporter, student-ondernemer of kunstenaar; voel je je deel van de LHBTIQA+ gemeenschap, liggen je roots elders en/of ben je anderstalig; iedereen is welkom.

De UGent werkt voortdurend aan een inclusieve leer-, werk- en onderzoeksomgeving waarin alle leden van de UGent-community zich thuis voelen en hun talenten kunnen ontplooien, zodat ze uitmunten in studies, onderwijs, onderzoek en dienstverlening.

De commissie Diversiteit en Inclusie van de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen (D&I@FBW) wil het diversiteitsbeleid van de UGent vorm geven. D&I@FBW ziet het als haar taak om studenten en personeelsleden te helpen barrières te doorbreken. Ze wil een inclusieve leer-, werk- en onderzoeksomgeving creëren op basis van overleg, inspraak en breed gedragen beslissingen. Samen met anderen gaat de commissie over tot concrete acties op het vlak van diversiteit, inclusie en welzijn. Bij specifieke problemen kan de commissie doorverwijzen naar bevoegde instanties en/of personen.

Visie

D&I@FBW streeft naar het welzijn van iedereen. De Commissie wil zicht krijgen op en tegemoetkomen aan de noden van studenten en personeel. Zij heeft bijzondere aandacht voor mensen die op barrières botsen in hun werk- of studieomgeving.

De commissie zet in op vier pijlers die elkaar ondersteunen en complementeren:

 • Welzijn – D&I@FBW wil zich engageren voor het welzijn van elke student en werknemer aan de faculteit. Zij wil alle nieuwkomers een warm welkom heten en verbinden. Zij heeft oog voor de werk- en gezinssituatie en zoekt oplossingen voor studenten en werknemers die hier nood aan hebben.
 • Gender – D&I@FBW wil bewustzijn op vlak van genderidentiteit creëren en verbindend werken zodat iedereen zichzelf kan en mag zijn.
 • Diversiteit – D&I@FBW wil talent gelijke kansen bieden, ongeacht gender, seksuele geaardheid of levensbeschouwelijke, politieke, culturele en sociale achtergrond.
 • Toegankelijkheid – D&I@FBW beoogt de toegankelijkheid van de faculteit en evenementen georganiseerd door de faculteit voor personen met een fysieke beperking te verbeteren. Zij wil het centraal bestuur sensibiliseren om de gebreken die de toegang tot de faculteit bemoeilijken aan te pakken.

Aanpak

De missie en visie van D&I@FBW is volledig gealigneerd met deze van de Universiteit Gent, vastgelegd in het Diversiteitsbeleids- en actieplan 2019-2023.

 • D&I@FBW koppelt terug naar de centrale werkgroep diversiteit & inclusie van de UGent en rapporteert aan de faculteitsraad.
 • D&I@FBW heeft een loketfunctie. Zowel studenten als personeel kunnen met vragen en/of voorstellen betreffende diversiteit en inclusie hier terecht. 
 • D&I@FBW bouwt aan een netwerk van ambassadeurs van inclusieve groepen.
 • D&I@FBW scherpt tot slot via nieuwskanalen het bewustzijn over diversiteit en inclusie aan. Ze organiseert op regelmatige tijdstippen lezingen en workshops.

Contact

e-mail : diversiteit.fbw@ugent.be

Agenda en nieuws

Voor de FBW-community

Interessante links rond de thema’s D&I@FBW

Diversiteit en Inclusie

De UGent werkt op een actieve en integrale manier aan diversiteit. D&I@FBW bouwt voort op de missieverklaring waarin de UGent zich profileert als maatschappelijk geëngageerde en pluralistische universiteit die openstaat voor alle studenten en medewerkers ongeacht hun levensbeschouwelijke, politieke, culturele en sociale achtergrond.

Wetenschap is divers, in onderzoeksvragen, domeinen en methodologieën. Ook de wetenschappers, de mensen achter de wetenschap, zijn erg divers. Wetenschappers die niet voldoen aan het stereotype van de oude, witte, mannelijke wetenschapper worden bewust of onbewust benadeeld. De website heeft als doel te informeren over systematische ongelijkheden en biedt een specifieke tool om gelijke kansen te waarborgen.

 • Be4Diversity - inactief

Be4Diversity is een onafhankelijk bottom-up initiatief dat opgericht werd in 2018 aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. Deze werkgroep werkt rond de thema’s diversiteit en inclusie binnen de faculteit.

Begeleiding

Bij geschillen met lesgevers, collega’s of leidinggevenden kunnen studenten, doctorandi en personeelsleden met hun meldingen of klachten terecht bij de facultaire ombudspersonen of het vertrouwenscontact.

De international information desk fungeert als een contactpunt voor alle internationale studenten en personeelsleden.

De UGent voorziet in een uitgebreid aanbod van studieadviseurs en studentenpsychologen.

Trajectbegeleiders staan klaar om studenten te ondersteunen in hun studietraject en -vooruitgang.

Het mentorprogramma helpt studenten met de hulp van medestudenten om aan de faculteit hun weg te vinden. Het omvat laagdrempelige ondersteuning bij het verwerken van de leerstof en tips rond studieplanning en examens van een ervaren student.

Welzijn

  Binnen onze universiteit heeft iedereen recht op een veilige studieomgeving waar er respectvol met elkaar wordt omgegaan. Slachtoffers of getuigen van pesterijen, bedreigingen, discriminatie, racisme, geweld of ongewenst seksueel gedrag worden door de vertrouwenspersonen van Trustpunt ondersteund.

  De universiteit biedt verschillende mogelijkheden om het werk en het privéleven in balans te houden.

  Bij ‘Wel in je Vel aan de UGent’ kunnen studenten met kleine en grote zorgen terecht. Er zijn activiteiten rond studeren en welzijn met handige tips en werkmateriaal. Op het discussieforum kunnen (anoniem) vragen worden gesteld aan medestudenten of studentenpsychologen.

  Moodspace is een plek voor studenten die informatie en tips maar ook zelfhulp aanbieden om emotionele problemen het hoofd te bieden en (veer)krachtig te studeren.

   Inclusie

   Inclusief communiceren is belangrijk opdat iedere student, medewerker of bezoeker van de UGent zich maximaal en op een respectvolle manier aangesproken voelt. De website maakt je vertrouwd met inclusieve communicatie en geeft bv. tips hoe een breed publiek respectvol wordt aangesproken.

   Lees alles over het Transgender- en Holebi-beleid van de UGent dat komaf wil maken met elke vorm van discriminatie en inzet op open communicatie en sensibilisering.

   Studenten met een functiebeperking komen in aanmerking voor een bijzonder statuut.

   Samenstelling

   De Diversiteitscommissie bestaat uit een vaste kern van medewerkers (ZAP, AAP en ATP) en studenten die belangstelling hebben voor het diversiteitsthema. Indien wenselijk, kan het team ook interne of externe experten aanspreken ter versterking.

   Voorzitter

   • Pieter Spanoghe

   Secretaris

   • Thibaut D'huyvetter

   Vertegenwoordigers vakgroepen

   • BW20 - Kim Calders (vervanger Pieter De Frenne)
   • BW21 - Pieter Spanoghe
   • BW22 - /
   • BW23 - /
   • BW24 - Aïsja Snoeck
   • BW25 - Ramon Ganigué
   • BW26 - Willen Waegeman
   • BW27 - Amber Steyaert
   • BW55 - Misha Verdonck

   Vertrouwenscontact

   • Lien Bertrem

   AAP

   • Martijn Castelein

   ATP

   • Tim Lacoere (vervanger Wim Hoste)

   Studenten

   • Laura Van Driessche