Programma, taal, naam of lesgever wijzigen

Opleidingsprogramma wijzigen

In het document samenstelling dossier programmawijzigingen vind je informatie met betrekking tot de inhoud en werkwijze voor het opstellen van een dossier programmawijzigingen.

Alle wijzigingen moeten worden aangeduid in de actuele programmatabel van de opleiding. Het sjabloon kan worden opgevraagd bij .

Indien hierbij nieuwe opleidingsonderdelen worden voorgesteld, dient ook een studiefiche-sjabloon te worden ingevuld. Voor (Engelstalige) vakken aangeboden door externe instellingen volstaat een Engelstalige studiefiche .

De OASIS codes van de opleidingsprogramma's vind je hier.

Deadline: OC / CKO / FR van oktober in jaar X voor wijzigingen die vanaf september (start academiejaar) in jaar X+1 moeten worden ingevoerd.

!opgelet: indien samen met de wijziging van het opleidingsprogramma ook een wijziging van de onderwijstaal of van de opleidingsnaam wordt aangevraagd, dan vervroegt deze deadline. Het programmavoorstel in een dossier ingediend in academiejaar X, kan pas starten in academiejaar X+2!

Onderwijstaal wijzigen

Op de pagina onderwijstaal van opleidingen wijzigen vind je alle informatie omtrent de te volgen procedure voor het wijzigen van de onderwijstaal van het Nederlands naar het Engels. Het wijzigen van de taal van de opleiding kan - door het omschakelen van de taal van elk opleidingsonderdeel naar het Engels - ook gevolgen hebben voor de taalbalans binnen andere Nederlandstalige opleidingen. Neem tijdig contact op met de FDO-medewerkers!

Dergelijke wijzigingen verlopen via de 'VLIR-procedure' , waardoor de deadline voor het indienen van zo'n dossier veel vroeger valt dan die voor 'gewone' programmawijzigingen: tijdig werk van maken!

Opleidingsnaam wijzigen

Dergelijke wijzigingen verlopen via de 'VLIR-procedure'. Op de volgende link vind je richtlijnen voor het opstellen van een VLIR-dossier alsook een voorbeelddossier: Opbouw VLIR-dossier wijziging benaming.

Toelatingsvoorwaarden wijzigen

Gebruik het sjabloon wijzigingen toelatingsvoorwaarden  om wijzigingen aan de toelatingsvoorwaarden van de opleiding voor te stellen.

Andere wijzigingen met betrekking tot opleidingsprogramma's

Opleidingen of afstudeerrichtingen bevriezen, ontdooien, afschaffen

Een opleiding afschaffen is onomkeerbaar. Een opleiding kan - al dan niet in aanloop van afschaffing - afgesloten worden voor nieuwe inschrijvingen. Dat heet de opleiding 'bevriezen'. Bevriezen is een eenvoudige en tijdelijke maatregel, en kan nog ongedaan gemaakt worden door de opleiding te 'ontdooien'.

Afstudeerrichtingen schrappen, toevoegen, naam wijzigen:

Dergelijke wijzigingen verlopen via de 'VLIR-procedure', waardoor de deadline voor het indienen van zo'n dossier veel vroeger valt dan die voor 'gewone' programmawijzigingen: tijdig werk van maken!

Opleidingsonderdeel: eigenschappen of aanbod wijzigen

Eigenschappen = titel, contacturen, studiepunten en daaraan gekoppeld studietijd 

Aanbod = taal van de cursus, semester, alternerend aanbod

Vragen tot wijzigingen met betrekking tot de eigenschappen en aanbod van een opleidingsonderdeel moeten worden voorgelegd aan de opleidingscommissie van elke opleiding waarin de cursus is opgenomen. Wijzigingen aan eigenschappen van een cursus maken deel uit van een dossier ‘programmawijzigingen’ op te stellen door de opleidingscommissie. De opleidingscommissies moeten de voorstellen voor programmawijzigingen en wijzigingen met betrekking tot eigenschappen en aanbod van een cursus uiterlijk in het najaar (oktober) van het academiejaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de wijziging wordt ingediend voorleggen aan de commissie kwaliteitszorg onderwijs en de faculteitsraad. Contacteer dus tijdig alle opleidingscommissies van de opleidingen waarin de cursus is opgenomen (die opleidingen zijn terug te vinden in de studiefiche van de cursus, consulteer de facultaire websites voor contactgegevens van opleidingscommissies).

Studiefiche aanpassen: lesgevers worden jaarlijks bevraagd om de studiefiche te actualiseren en de werkvormen te begroten. Dit gebeurt steeds nadat alle voorstellen tot programmawijzigingen zijn ingediend en behandeld op de faculteitsraad, en nadat de lesgevers voor de cursussen zijn aangeduid. De studiefichewijzigingen worden daarna voor advies voorgelegd aan alle betrokken opleidingscommissies. Meer informatie over studiefiches vind je hier.

Lesgever wijzigen

Jaarlijks wordt vanuit het decanaat een bevraging georganiseerd naar de invulling van onderwijsopdrachten (aanduiden lesgevers) voor het volgende academiejaar. De wijzigingen kunnen dan door de vakgroepvoorzitter online worden ingediend en bevestigd op de volgende website: http://www.lesgevers.ugent.be/. Het online voorstel en bevestiging van de vakgroepvoorzitter gelden als uittreksel van het vakgroepverslag en handtekening van de voorzitter. Bijkomende informatie ten behoeve van de opleidingscommissies- zoals beknopt cv van nieuwe lesgevers - moeten doorgestuurd worden per e-mail aan de FSA (fsa.fbw@ugent.be). De FSA stelt vervolgens lijsten op per opleidingscommissie en bezorgt deze aan de voorzitters van de opleidingscommissies voor advies.

De regelgeving met betrekking met betrekking tot het aanduiden van verantwoordelijk lesgevers en medelesgevers, en de taalvoorwaarden voor lesgevers van Engelstalige vakken, vind je in het Onderwijs- en examenreglement