Stage - Campus Schoonmeersen

Algemene info & Voorwaarden

Voedingsindustrie

 • Stage is een verplicht vak in de masteropleiding Biowetenschappen: Voedingsindustrie vanaf academiejaar 2021-2022.
 • De voorwaarde om een stageplaats te zoeken is dat je alle vakken uit je bacheloropleiding of je schakelprogramma in je curriculum hebt opgenomen. Je zal de stage enkel kunnen uitvoeren en opnemen in je curriculum als je alle vakken uit de masteropleiding met uitzonderling masterproef ook effectief kan opnemen.
 • De stage duurt 20 werkdagen.
 • Je kan je stage uitvoeren tijdens volgende periodes:
  • Tijdens de zomervakantie voor je masterjaar. In overleg kan de stage opgedeeld worden in verschillende periodes tijdens de zomervakantie.
  • Tijdens de eerste vijf weken van semester 1 of semester 2 (4 dagen per week stage & 1 dag per week les)
  • Tijdens een andere periode in het academiejaar waarin je geen lessen hebt (bv. voor studenten in een GIT-traject)
 • Studiefiche 'Stage voedingsindustrie' 6 studiepunten
 • Presentatie van de infosessie

Biochemie

 • Je kan de stage als keuzevak opnemen in de masteropleiding Industriële Wetenschappen: Biochemie.
 • Voorwaarden om aan de stage te mogen beginnen:
  • Je moet geslaagd zijn voor alle vakken van het 1ste en 2de bachelorjaar. (niet van toepassing voor schakelstudenten)
  • Op het moment van je aanvraag mag je voor maximum 12 studiepunten herexamens hebben.
  • Na de examenperiode van juni mag je voor maximim 15 studiepunten herexamens hebben.
 • De stage duurt minimaal 20 werkdagen.
 • De stage wordt meestal uitgevoerd in de zomervakantie voor je masterjaar. Dit kan ook tijdens een andere periode in het academiejaar waarin je geen lessen hebt (bv. voor studenten in een GIT-traject). Op vraag van de student of het bedrijf kan na overleg en onderling akkoord de periode ook langer zijn of opgedeeld worden in verschillende delen op voorwaarde dat ze in totaal minimaal 4 weken beslaan.
 • Studiefiche 'Stage industriële wetenschappen biochemie' 6 studiepunten
 • Geïnteresseerd in een stage? Meld dit voor 28 februari aan de stagecoördinator (yves.briers@ugent.be).

Land- en tuinbouwkunde

 • Je kan de stage als keuzevak opnemen in de masteropleiding Biowetenschappen: Land- en tuinbouwkunde.
 • Voorwaarden om aan de stage te mogen beginnen:
  • Je moet geslaagd zijn voor alle vakken van het 1ste en 2de bachelorjaar. (niet van toepassing voor schakelstudenten)
  • Op het moment van je aanvraag mag je voor maximum 12 studiepunten herexamens hebben.
  • Na de examenperiode van juni mag je voor maximim 15 studiepunten herexamens hebben.
 • De stage duurt 20 werkdagen.
 • De stage wordt meestal uitgevoerd in de zomervakantie voor je masterjaar. Dit kan ook tijdens een andere periode in het academiejaar waarin je geen lessen hebt (bv. voor studenten in een GIT-traject). Op vraag van de student of het bedrijf kan na overleg en onderling akkoord de periode ook langer zijn of opgedeeld worden in verschillende delen op voorwaarde dat ze in totaal minimaal 4 weken beslaan.
 • Studiefiche 'Stage Land- en tuinbouwkunde' 6 studiepunten

Stageplaats

Lijst mogelijke stageplaatsen

Voor opleidingen Voedingsindustrie en Biochemie:

 • Via de SharePoint pagina 'Stage Biowetenschappen' kan je mogelijke stageplaatsen vinden.
 • Ben je geïnteresseerd om je stage in één van deze bedrijven/organisaties uit te voeren? Neem dan contact met hen op en solliciteer voor een stage. Je bent zelf verantwoordelijke om alle afspraken met de stageplaats te organiseren.

Voor opleiding Land- en tuinbouwkunde:

Eigen voorstel

Je mag ook zelf een stageplaats voorstellen. Dit moet goedgekeurd worden door de opleidingscommissie.

Houd rekening met volgende voorwaarden:

 • Overlap en dubbel gebruik van masterproef en stage worden niet aanvaard.
 • Stage onder leiding van een familielid van de eerste of tweede graad of in een bedrijf of afdeling die geleid wordt door een verwant van eerste of tweede graad komen niet in aanmerking.
 • Academische instellingen in België komen niet in aanmerking. Een buitenlandse stage kan mogelijks wel in een academische instelling, maar enkel na goedkeuring door de opleidingscommissie.

Buitenlandse stage

Alle info over een stage in het buitenland kan je op deze webpagina vinden.

Op de SharePoint pagina  kan je ook zien welke stageplaatsen hebben aangegeven dat ze een stage in een buitenlandse afdeling kunnen aanbieden.

Stageonderwerp & Begeleiding

 • Overleg met de stageplaats waarover je stage zal gaan.
 • Zoek iemand in het bedrijf of de organisatie die je wil begeleiden tijdens je stage.
 • Stuur een korte omschrijving van het stageonderwerp en de contactgegevens van je stagebegeleider naar de stagecoördinator van je opleiding:
 • De opleidingscommissie beslist of het stagevoorstel aanvaard kan worden in je curriculum.
 • Voor studenten voedingsindustrie wordt ook een academische begeleider aangesteld, waarbij je terecht kan voor technische of inhoudelijke vragen.
  Studenten biochemie en land- en tuinbouwkunde kunnen met al hun vragen bij de stagecoördinator terecht.

Stageovereenkomst

 • Na goedkeuring van je onderwerp door de opleidingscommissie vul je de stageovereenkomst in via de online applicatie. Vul bij stagebegeleider de stagecoördinator van je opleiding in.
  • Voedingsindustrie: Ingrid De Leyn
  • Biochemie: Yves Briers
  • Land- en tuinbouwkunde: Stefaan Werbrouck
 • Voor een stage in de zomer: vul deze applicatie in voor 20 mei, zodat alle administratie tijdig in orde gebracht kan worden.
 • De stagecoördinator ontvangt een automatische e-mail om je applicatie goed te keuren.
 • Na deze online goedkeuring kan je je contract in drievoud afdrukken en zelf ondertekenen.
  (Het overzicht met rechten en plichten hoef je niet af te drukken omdat dit door alle partijen op de website van UGent kan geraadpleegd worden.)
 • Laat de 3 exemplaren ook door de begeleider van je stageplaats ondertekenen.
 • Bezorg de ondertekende exemplaren van je stagecontract aan de facultaire studentenadministratie om een handtekening van de decaan te verkrijgen. Dit mag ook via mail naar fsaschoonmeersen.fbw@ugent.be.
 • De facultaire studentenadministratie brengt je op de hoogte wanneer je je volledig ondertekende stageovereenkomst kan ophalen.

Wijzigingen stageovereenkomst

 • Eventuele wijzigingen aan je stageperiode moet je vooraf melden aan je stagecoördinator en aan fsaschoonmeersen.fbw@ugent.be. Je bent enkel verzekerd tijdens de periode die in de overeenkomst vermeld wordt.
LET OP! De stageovereenkomst moet volledig ondertekend zijn voor de start van je stage, anders ben je niet verzekerd!

Risicoanalyse & Werkpostfiche

Een risicoanalyse moet worden ingevuld om na te gaan of een medisch onderzoek nodig is voor de start van je stage.

 • Vul het document in en en bezorg het per mail aan de Dienst Medisch Toezicht (dmt@ugent.be).
 • Als een medisch onderzoek nodig blijkt, moet je ook een werkpostfiche invullen.

Stageverslag

Richtlijnen

De omvang van je stageverslag is tussen 15 en 20 bladzijden (exclusief logboek) en bestaat uit 4 onderdelen:

 1. Beschrijving van de organisatie waar je stage hebt uitgevoerd en de context waarbinnen je stageopdracht zich situeerde.
 2. Beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden (inclusief de eventuele wijzigingen daarin ten opzichte van de in het stageformulier gemaakte afspraken). Deze beschrijving dient op een wetenschappelijke en objectieve manier te gebeuren.
 3. Evaluatie van de stage in termen van het bereikte leereffect: wat kan ik al goed, wat heb ik bijgeleerd en wat moet ik nog leren om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Het spreekt voor zich dat dit verslag opgemaakt wordt conform de afspraken voor rapportages (bachelorproef) en rekening houdend met vakterminologie uit uw opleiding tot industrieel ingenieur.
 4. Beknopte versie van het logboek dat vanaf de eerste dag van de stage wordt bijgehouden. Voeg dit toe als bijlage, dit is niet inbegrepen in het maximaal aantal pagina’s.
 5. Een door de stagebegeleider ondertekende verklaring dat de beschrijving van de verrichte werkzaamheden (dus het gedeelte hierboven aangegeven onder 1 en 2) correct is. Deze verklaring moet in het stageverslag zelf worden opgenomen. Je kan dit voorbeelddocument gebruiken.

Samenvatting richtlijnen voor studenten voedingsindustrie

 • In dit document vind je alle richtlijnen voor studenten voedingsindustrie rond stageverslag en beoordeling.

Indienen

Laad je stageverslag op via Ufora. Bezorg ook de digitale versie aan de stagecoördinator van je opleiding.

Het stageverslag moet worden ingeleverd bij je stagecoördinator ten laatste 4 weken na het einde van je stage.

Evaluatie

Stageverslag

 • Het stageverslag wordt beoordeeld op duidelijkheid, volledigheid, degelijkheid van de ingelaste zelfevaluatie met betrekking tot het leereffect van de stage (met nadruk op de attitudes en vaardigheden) en van de verslaggeving van de stageopdracht.
 • Het stageverslag wordt geëvalueerd door een examenjury, bestaande uit twee leescommissarissen. Zij gebruiken hiervoor een standaard beoordelingsformulier.

Attitude en professionaliteit

Presentatie

 • Het stageverslag wordt mondeling toegelicht aan de hand van een presentatie (niet openbaar). De presentatie geeft een beeld van de organisatie waar de stage plaatsvond. Er volgt een duidelijke weergave van de verrichte werkzaamheden tijdens de stage. De presentatie eindigt met een evaluatie van de stage in termen van het bereikte leereffect. De presentatie duurt 10 minuten en wordt gevolgd door een vragenronde door de leden van de leescommissie van maximaal 15 minuten.
 • Voedingsindustrie: presentaties gaan door in de examenperiode
 • Biochemie: presentaties gaan door in november

Eindscoreberekening

Meer info over de eindscoreberekening kan je in de studiefiche vinden: