Stage - Campus Schoonmeersen

Studiefiche

stage

Wanneer uitvoeren?

De stage wordt meestal in het zomerverlof uitgevoerd tussen het derde bachelorjaar/ schakeljaar en het masterjaar. Indien het curriculum van de student het toelaat kan de stage tijdens een andere periode van het academiejaar uitgevoerd worden.

De duur van een stage bedraagt 4 weken. In overleg kan de periode opgedeeld worden in verschillende delen op voorwaarde dat ze in totaal minimaal 4 weken beslaan. Eventuele aanpassingen van de stageperiode meld je altijd aan de facultaire stagecoördinator (via fax of e-mail) omdat enkel de doorgegeven periodes verzekerd zijn.

Stageplaats

In overleg met de stagecoördinator wordt de stageplaats vastgelegd.

Een student kan zelf een stageplaats aangeven maar deze stageplaats en de stage opdracht moeten goedgekeurd worden door de opleidingscommissie. De goedkeuring van de stageplaats en de opdracht is gebaseerd op een grondige doorlichting in relatie tot de doelstellingen.

 Opgelet

 • Overlappingen en dubbel gebruik van masterproef en stage worden niet aanvaard
 • Stages onder leiding van een familielid van de eerste of de tweede graad of in een bedrijf of afdeling die geleid wordt door een verwant van de eerste of tweede graad komen niet in aanmerking
 • Academische stageplaatsen in België komen niet in aanmerking. Een stage in het buitenland kan mogelijks wel in een academische instelling, maar enkel na goedkeuring door de opleidingscommissie.

Stageovereenkomst

 • De student stelt een stagecontract op via de webapplicatie Stageovereenkomsten voor UGent studenten.
 • De student bezorgt de volgende documenten aan de FSA (voor 20 mei bij stages die tijdens het zomerverlof worden uitgevoerd):
 • de 3 stageovereenkomsten (ondertekend door de student en de stagegever)
 • een korte omschrijving van de stageopdracht
 • een kopie van het risicoanalyse formulier (of ten laatste kort na de start van de stage)
 • een kopie van de werkpostfiche (of ten laatste kort na de start van de stage)
 • De opleidingscommissie adviseert of de ingediende stagevoorstellen aanvaard worden als deel van het curriculum.
 • De Faculteitsraad neemt op basis van dit advies een beslissing. Na goedkeuring:
  • ondertekent de decaan in naam van de Universiteit de goedgekeurde stagevoorstellen, zodat de stageovereenkomsten volledig zijn en ook de verzekering in orde is (binnen de vermelde periodes).
  • brengt de FSA de studenten via mail op de hoogte wanneer ze de volledig ondertekende stageovereenkomst kunnen ophalen op de FSA.

Begeleiding

De stage wordt begeleid door iemand van het bedrijf (de stagebegeleider) en door de stagecoördinator van de opleiding. Deze begeleiders hebben regelmatig contact.

Stagecoördinator per opleiding:

Stageverslag

Het stageverslag moet worden ingeleverd bij de stagecoördinator in de periode tussen het einde van de stageperiode en 6 weken na het beëindigen ervan.

De omvang van het stageverslag bedraagt tussen de 15 en 20 bladzijden en dient vier duidelijk te onderscheiden gedeelten te bevatten:

1 Een beschrijving van de organisatie waar de stage zich heeft afgespeeld alsook de context waarbinnen de stageopdracht zich situeerde.

2 Een beschrijving van de verrichte werkzaamheden (inclusief de eventuele wijzigingen daarin ten opzichte van de in het stageformulier gemaakte afspraken),

3 Een evaluatie van de stage in termen van het bereikte leereffect. Het spreekt vanzelf dat dit verslag opgemaakt wordt conform de afspraken voor rapportages (bachelorproef).

4 Een beknopte versie van het logboek.

Het stageverslag bevat een door de stagebegeleider ondertekende verklaring dat de beschrijving van de verrichte werkzaamheden (dus het gedeelte hierboven aangegeven onder 1 en 2) correct is. Deze verklaring moet in het stageverslag zelf worden opgenomen.

Evaluatie

De stage wordt aan de hand van de SAM- schaal (schaal voor attitude meting) beoordeeld door de stagebegeleider. De stageverslagen worden geëvalueerd door een examenjury, bestaande uit drie leden. De mondelinge stagepresentaties worden in principe buiten de examenperiodes georganiseerd.

De beoordeling gebeurt door de stagecoördinator op basis van het stageverslag en de evaluatie van attituden en vaardigheden van de student door het stagebedrijf.

Het stageverslag wordt beoordeeld op duidelijkheid, volledigheid, degelijkheid van de ingelaste zelfevaluatie met betrekking tot het leereffect van de stage (met nadruk op de attitudes en vaardigheden) en van de verslaggeving van de stageopdracht).

Het stageverslag wordt mondeling toegelicht aan de hand van een presentatie (niet openbaar). De presentatie geeft een beeld van de organisatie waar de stage plaatsvond. Er volgt een duidelijke weergave van de verrichte werkzaamheden tijdens de stage. De presentatie eindigt met een evaluatie van de stage in termen van het bereikte leereffect. De presentatie duurt maximaal 15 minuten en wordt gevolgd door een vragenronde door de leden van de leescommissie van maximaal 15 minuten.