Bekendmaking examenresultaten

Bekendmaking examenresultaten

De examenresultaten worden bekendgemaakt via oasis.ugent.be

Examens 1e semester - 1e zittijd

Donderdag 10 februari 2022 vanaf 17 u.

Examens 2e semester - 1e zittijd

Woensdag 6 juli 2022 bacheloropleidingen, Schakel- en voorbereidingsprogramma's vanaf 17u ,

Donderdag 7 juli 2022 masteropleidingen vanaf 17 u.

Examens 2e zittijd

Donderdag 15 september 2022 om 17 u.

Feedback

Na de examens kan je tijdens de feedbackperiode of na vrijgave van de examenresultaten bij de verantwoordelijk lesgevers of bij de door hen aangeduide personen feedback krijgen over je prestaties. Je hebt ook het recht om je examen in te kijken. De data van de feedbackmomenten worden bij aanvang van de examenperiode bekendgemaakt via Ufora.

Het ontvangen van feedback op je evaluatie is een waardevol leermoment, zeker voor examens waarbij je niet geslaagd bent. Probeer hier dan ook zoveel mogelijk gebruik van te maken.

Je kan aansluitend terecht bij het monitoraat voor een gesprek over studievoortgang en/of studieaanpak.

Ook voor opdrachten en werkstukken in het kader van niet-periodegebonden evaluatie en deelexamens heb je recht op zo snel mogelijke tussentijdse feedback en inzage, ook buiten de feedbackperiode.

Indien je omwille van wettige redenen afwezig was op het geplande feedbackmoment, is het mogelijk om, na akkoord met de lesgever, feedback of minimaal inzage van je examen op een ander tijdstip binnen of buiten betrokken feedbackperiode te krijgen.

Er wordt geen feedback of inzage verleend aan derden.

Klachten

Contacteer de facultaire ombudspersoon.

Herinschrijving voor het nieuwe academiejaar

De dag na de proclamatie kan je je al opnieuw inschrijven voor het nieuwe academiejaar via http://oasis.ugent.be.

Plechtige proclamatie

Als je geslaagd bent voor je volledige masteropleiding, ontvang je in de zomervakantie een uitnodiging voor de plechtige proclamatie. Die vindt doorgaans plaats op de voorlaatste zaterdag van september.