Examens en feedback

Bloklocaties

Op zoek naar een goede plek om te studeren?

'Student in Gent' regelt het voor jou: selecteer je locatie en leg je tijdslot vast. Zo ben je zeker van je plaats.

Praktische organisatie van examens

Aantal examens

Per opleidingsonderdeel kunnen maximaal 2 examensessies plaatsvinden, bv 1 theoretisch en 1 over practica en oefeningen of bv een schriftelijk en mondeling, ook als er meerdere lesgevers zijn.

De examensessies dienen bij elkaar aan te sluiten, zonder onderbreking door examens over andere opleidingsonderdelen. Hiervan kan in overleg met de facultaire onderwijsdirecteur zeer uitzonderlijk en enkel om organisatorische redenen worden afgeweken.

Spreiding van examens over de examenperiode

Voor elk modeltrajectjaar wordt een examenrooster opgesteld in overleg met de studentenvertegenwoordigers.

Het rooster moet zo opgesteld zijn dat er voor iedere student in een modeltraject voor de verplichte opleidingsonderdelen voldoende tijd voorzien is voor de voorbereiding van de examens en dat de ondervragingen billijk gespreid zijn over de totaliteit van de examenperiode.

  • Examens kunnen plaatsvinden tussen 8u en 20u30.
  • Een examen mag hoogstens 4 uur aan één stuk duren.
  • Er zijn nooit examens op zon- of feestdagen.

Examenregeling / Examenrooster

Voor iedere examenperiode wordt een gedetailleerd examenrooster opgesteld waarin voor alle ondervragingen datum, plaats en aanvangsuur zijn vastgelegd. De regeling wordt via elektronische weg bekendgemaakt uiterlijk

Academiejaar 2023-2024:

  • 22 maart 2024 voor de tweedesemesterexamenperiode
  • 17 juli 2024 voor de tweedekansexamenperiode

Academiejaar 2024-2025:

  • 29 november 2024 voor de eerstesemesterexamenperiode
  • 21 maart 2025 voor de tweedesemesterexamenperiode
  • 16 juli 2025 voor de tweedekansexamenperiode

Studenten en examinatoren worden geacht zich aan de examenregeling te houden.

Kom je zonder gegronde reden niet opdagen op het vastgestelde uur, dan word je als afwezig beschouwd.

Openbaarheid

Iedere student die dat nodig acht, kan de aanwezigheid van een waarnemer vragen op het mondelinge examen (echter geen student die door de betrokken examinator in hetzelfde academiejaar moet worden ondervraagd, evenmin als een bloed- of aanverwant tot in de derde graad, noch iemand waarmee de student een persoonlijke betrokkenheid heeft).

De student verwittigt ten minste 7 dagen vóór het examen de voorzitter van de examencommissie en de facultaire ombudspersoon. De examinator kan een lid van het academisch personeel vragen het examen bij te wonen.

Educatieve Master

Studenten van de Educatieve Master die na het 1ste semester van het lopende academiejaar kunnen afstuderen en tweedekansexamens hebben voor vakken van dit 1ste semester, mogen uitzonderlijk hun tweedekansexamens afleggen tijdens de tweedesemesterexamenperiode, tenzij de verantwoordelijk lesgever motiveert dat dit niet haalbaar is.

Dit moet voor 30 april aan de verantwoordelijk lesgever en het examensecretariaat worden gemeld.

Ik zal niet aanwezig zijn op het examen of evaluatiemoment, wat moet ik doen?

Elke afwezigheid moet je zo snel mogelijk en ten laatste op de dag van het examen melden aan het examensecretariaat, meestal is dit je facultaire studentenadministratie (FSA).

Indien je beslist om niet aan een examen deel te nemen, verlies je een examenkans. Zo ontneem je jezelf wel de kans om examenervaring op te doen. Door toch deel te nemen krijg je inzicht in het soort vragen die tijdens een examen worden gesteld en hoe het examen verloopt.

Beslis dus niet te snel en let op voor paniekbeslissingen, ook al ben je onvoldoende voorbereid!

Indien je ziek bent of een andere gegronde reden voor je afwezigheid hebt, moet je daarvan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 3 werkdagen na het betrokken examen de originele bewijsstukken bezorgen aan het examensecretariaat. Er kan dan bekeken worden of een inhaalmoment nog mogelijk is.

Meer info over ziekte(briefje)

Kan ik examens verplaatsen/spreiden?

Spreiden van examens is enkel mogelijk voor werkstudenten en studenten met een bijzonder statuut. Als je geen bijzonder statuut hebt of geen werkstudent bent, dan kan je niet zelf beslissen om examens te spreiden maar ben je gebonden aan de examenregeling.

Wanneer ben ik geslaagd?

Je bent geslaagd voor een opleiding indien je voor alle opleidingsonderdelen minstens 10/20 of 'geslaagd' hebt behaald of een vrijstelling hebt verkregen.

In sommige gevallen kan de examencommissie aan het eind van het academiejaar beslissen jou te tolereren ('delibereren'). Hiervoor gelden specifieke tolerantieregels ('deliberatieregels').

Meer info over deliberatie

Hoe weet ik of ik geslaagd ben?

Het bekend maken van je examencijfers en/of deliberatiebeslissingen heet officieel 'proclamatie'. Dit gebeurt via een (elektronische) puntenlijst.

Als je afstudeert als Master volgt er een 'plechtige proclamatie'.

Meer info over examenresultaten/puntenlijst

Feedback en inzage in je examen

Na de examens kan je tijdens de feedbackperiode of na vrijgave van de examenresultaten bij de verantwoordelijk lesgevers of bij de door hen aangeduide personen feedback krijgen over je prestaties. Je hebt ook het recht om je examen in te kijken. De data van de feedbackmomenten worden bij aanvang van de examenperiode bekendgemaakt.

Het ontvangen van feedback op je evaluatie is een waardevol leermoment, zeker voor examens waarbij je niet geslaagd bent. Probeer hier dan ook zoveel mogelijk gebruik van te maken.

Je kan aansluitend terecht bij het monitoraat voor een gesprek over studievoortgang en/of studieaanpak.

Ook voor opdrachten en werkstukken in het kader van niet-periodegebonden evaluatie en deelexamens heb je recht op zo snel mogelijke tussentijdse feedback en inzage, ook buiten de feedbackperiode.

Indien je omwille van wettige redenen afwezig was op het geplande feedbackmoment, is het mogelijk om, na akkoord met de lesgever, feedback of minimaal inzage van je examen op een ander tijdstip binnen of buiten betrokken feedbackperiode te krijgen.

Er wordt geen feedback of inzage verleend aan derden.

Specifieke info per faculteit:

Kopierecht

Je hebt recht op een kopie van jouw examen na feedback of inzage in je examen.

De UGent zal echter het recht op een examenkopie niet toepassen voor examenvragen waarvoor het auteursrecht geldt. Dat is bijvoorbeeld het geval voor meerkeuzevragen en uitgewerkte casussen waarvan kan worden aangetoond dat er een bijkomende intellectuele creatie werd verricht, bovenop het leermateriaal dat de studenten hebben gekregen.

Je hebt wel altijd recht op je eigen antwoorden. 

Procedure: 

Als je als student een examenkopie wenst, moet je dit binnen de 7 kalenderdagen na het feedbackmoment aanvragen.

De aanvraag moet gebeuren aan de hand van een aanvraagformulier via jouw persoonlijk UGent-account en is gericht aan de verantwoordelijk lesgever van het betrokken opleidingsonderdeel.

De bewijslast voor het tijdig aanvragen ligt bij jou, wat betekent dat je bij twijfel zal moeten kunnen aantonen dat je de aanvraag tijdig gemaild hebt.

De verantwoordelijk lesgever of een door de lesgever gemandateerd personeelslid laat jou weten wanneer de kopie kan worden opgehaald en dit binnen een redelijke termijn (max. 20 dagen).

Je kan de kopie vervolgens binnen de 20 dagen ophalen. 

Bij het afhalen van de examenkopie moet je de uitgeprinte en ondertekende aanvraag meebrengen en enkel bij afgifte van de aanvraag mét jouw handtekening zal je de examenkopie (kosteloos) ontvangen.

De examenkopie dient, zoals de Codex hoger onderwijs bepaalt, persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden en enkel in functie van je eigen onderwijsloopbaan. Bij misbruik (vb. verspreiding van de kopie) kan er een sanctie volgen. Dit staat ook expliciet op het aanvraagformulier vermeld.  

Krijg ik een herkansing?

Per opleidingsonderdeel krijg je 2x de kans om examen af te leggen: tijdens de examenperiode in het 1ste of 2de semester en tijdens de tweedekansexamenperiode.

Je mag voor elk opleidingsonderdeel waarvoor je geen 10/20 en dus geen creditbewijs haalde tijdens de eerstesemesterexamenperiode óf tweedesemesterexamenperiode (met uitzondering van vrijstellingen en eerder behaalde credits), herkansen in de tweedekansexamenperiode.

Je kan dus niet opnieuw examen afleggen van een vak waarvoor je een creditbewijs hebt behaald.

Behaalde je in september niet voor alle opleidingsonderdelen van een deliberatiepakket een creditbewijs, dan kun je die overdoen in het volgende academiejaar en dan heb je opnieuw 2 kansen (examenperiodes). Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden in het kader van je studievoortgang en leerkrediet.

Meer info over herexamens

Contact

Facultaire Studentenadministraties