Actievoerders blijven het Ufo bezetten: reactie van de rector

(04-06-2024) Rector Rik Van de Walle laat het volgende weten aan alle UGent-studenten en personeelsleden.

Sinds maandag 6 mei 2024 wordt het Ufo-gebouw van de UGent bezet. De actievoerders hebben ten aanzien van de UGent eisen geformuleerd met betrekking tot de samenwerking met Israëlische partners en met betrekking tot duurzaamheid.

De UGent voert reeds meer dan vier weken een gedoogbeleid ten aanzien van deze bezetting.

De bezetting is grotendeels vreedzaam verlopen maar we kunnen anderzijds niet voorbijgaan aan het vandalisme aan UGent-gebouwen, noch aan het geweld dat op vrijdag 24 mei 2024 in het rectoraat is gepleegd. Ondanks dit vandalisme en geweld zijn we volop blijven inzetten op overleg en dialoog.

Ik heb zelf urenlang met de actievoerders gesproken, zowel op vrijdag 17 mei 2024 als op dinsdag 28 mei 2024.

Ook de heer Khalid Benhaddou, die na de escalatie op 24 mei als bemiddelaar is aangesteld, heeft herhaaldelijk en uitgebreid met de actievoerders gesproken. Hij deed werkelijk alles wat mogelijk was om eenieder tot redelijkheid aan te zetten. Maar de actievoerders lieten gisterenavond weten dat zij niet tot compromissen bereid zijn en hun bezettingsactie zullen verderzetten. Bijgevolg kon de heer Benhaddou niet anders dan tot de conclusie komen dat bemiddeling niet langer zinvol en zelfs onmogelijk is.

Ik wens de heer Benhaddou nadrukkelijk en oprecht te bedanken voor het uitstekende werk dat hij heeft geleverd. Niemand had het beter kunnen doen dan hij.

 

Op donderdag 30 mei 2024 werd na een grondige screening van alle lopende samenwerkingen met Israëlische partners door de Commissie Mensenrechtenbeleid en Dual Use Onderzoek onder meer beslist om alle lopende samenwerkingen met Israëlische universiteiten en onderzoeksinstellingen stop te zetten (https://www.ugent.be/nl/actueel/persberichten/stopzetting-samenwerking-israelische-partners-31-mei).

Wat de duurzaamheidseisen van de actievoerders betreft, voert de UGent reeds beleid dat op die eisen inspeelt. Aansluitend hierbij zullen alle UGent'ers de kans krijgen om daartoe bij te dragen.

Op vrijdag 31 mei 2024 heeft de raad van bestuur immers beslist dat een roadmap zal worden opgesteld met het oog op de verwezenlijking van de ambitieuze langetermijndoelstellingen die de UGent op het vlak van duurzaamheid wel degelijk heeft. Ook zal er voor de volgende vier jaar een set van prioriteiten worden vastgelegd. Deze roadmap zal worden voorbereid in de commissie Duurzaamheidsbeleid, waarin alle personeelsgeledingen én onze studenten hun inbreng kunnen hebben.

Ondanks dit alles hebben een aantal actievoerders dus besloten hun bezetting van het Ufo verder te zetten.

Ik meen dat zij dit doen op basis van eisen die onmogelijk kunnen worden ingewilligd, nadat vanuit de UGent zeer veel inspanningen zijn gedaan om naar hen te luisteren en de dialoog aan te gaan. De UGent heeft hiermee bewezen dat ze – binnen de marges van wat redelijk en verdedigbaar is – staat voor een beleid dat het belang van mensenrechten en duurzaamheid erkent én daarnaar handelt.

Dat sommige actievoerders op basis van een aantal niet realiseerbare eisen het Ufo blijven bezetten is onaanvaardbaar. De overlast die zij hiermee veroorzaken wordt te groot. Zo is het Ufo onder meer niet bruikbaar om examens te laten doorgaan.

In het Ufo kunnen evenmin andere initiatieven voor grote groepen plaatsvinden, omdat door de bezetting de evacuatiewegen onvoldoende duidelijk zijn en we hebben vastgesteld dat ze soms zelfs worden afgesloten door de actievoerders. Dergelijke situaties die de veiligheid in het gedrang brengen, kunnen we vanzelfsprekend niet tolereren.

Ik heb steeds gesteld dat maatschappelijk engagement tot de kernactiviteiten van onze universiteit behoort. Het maatschappelijk engagement van de actievoerders en diegenen die hun actie hebben gesteund, juich ik an sich toe. Precies daarom werden tijd noch moeite gespaard om met de actievoerders te overleggen.

Maar vandalisme, geweld, ervoor zorgen dat examens niet in optimale omstandigheden kunnen verlopen en het creëren van onveilige situaties voor studenten, personeel en bezoekers is een brug te ver.

De beslissing van de actievoerders om de bezetting van het Ufo aan te houden zal tot een onnodige aanzwengeling van polarisatie leiden, die niemand dient. Dat is bijzonder jammer, niet het minst omdat we met velen erg bekommerd zijn om wat er in Gaza gebeurt. Oplossingen zullen slechts in zicht komen wanneer voldoende mensen in staat én bereid zijn om tegenstellingen te overstijgen.

Ik meen dat het aanhouden van de bezetting daar niet toe bijdraagt. Bijgevolg roep ik de actievoerders nogmaals op om de bezetting van UGent-infrastructuur stop te zetten en andere middelen aan te wenden om hun stem laten horen. Indien de bezetting niet vrijwillig wordt stopgezet, zal de UGent niet anders kunnen dan via juridische weg de stopzetting ervan te vragen.