UGent keurt nu ook nieuwe bouw- en renovatieplannen voor studentenhuisvesting goed

(10-11-2022) De UGent gaat voluit voor kwaliteitsvolle en betaalbare huisvesting voor haar huidige en toekomstige studenten.

Daarvoor worden permanent nieuwe sporen bewandeld en alternatieve pistes onderzocht. De actuele context met de snel stijgende bouw- en energiekosten spelen een belangrijk rol bij het maken van keuzes.

Concreet keurde de raad van bestuur op donderdag 10 november 2022 (na positief advies van de sociale raad) de volgende aanpassingen in de bouw- en renovatieplannen voor studentenhuisvesting goed:

  • De aanvraag van een bouwvergunning voor een nieuwe studentenhome aan de Corneel Heymanslaan in Gent wordt geschrapt. De omgevingsvergunning voor de nieuwbouwhome aan de Campus Sterre was eerder (maart 2022) geweigerd door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.
  • Daarenboven onderzoekt de universiteit de mogelijkheid om enkele studentenhomes in erfpacht te geven en ze door een private partner te laten renoveren. Bij die renovatie wil de UGent de focus helemaal op het aanbod van ‘basiskamers’ leggen. De UGent zal die kamers nadien zelf beheren en onderverhuren aan studenten.
  • Om over voldoende studentenkamers te kunnen blijven beschikken huurt de universiteit op dit ogenblik al zo’n 100 studentenkamers voor internationale studenten in een gebouw bij het station van Brugge. Een toekomstige uitbreiding tot 250 huurkamers behoort op die locatie tot de mogelijkheden. Ook in Kortrijk worden extra huurmogelijkheden onderzocht.
  • Op het grondgebied Gent zal de UGent vanaf 2024 vijfhonderd kamers huren; hiervoor is een overeenkomst gesloten met een private partner.
 Gent is de grootste studentenstad van het land en studentenhuisvesting vormt daarbij een serieuze uitdaging. Onlangs lanceerden we ons ambitieus toekomstplan ‘UGent Verbeeldt 2050’. Dat plan fungeert als een kompas voor al onze bouw- en renovatieplannen en doet ons - ook nu weer - nadenken over aanpassingen die rekening houden met de actuele context, zoals de hoge nood aan kwalitatieve maar betaalbare studentenhuisvesting en de bestaande spanning op de reguliere huizenmarkt in Gent. Rector Rik Van de Walle.

Oudste studentenhomes renoveren

De studentenhomes Boudewijn (Harelbekestraat), Astrid (Krijgslaan), Vermeylen (Stalhof) en Fabiola (Stalhof) zijn dringend aan renovatie toe. Deze renovatie zal gradueel gebeuren. In de actuele context van de snel stijgende bouw- en energiekosten keurde de raad van bestuur op 10 november 2022 een lichte aanpassing van de renovatiestandaarden goed, alsook de piste om de mogelijkheden van erfpacht te onderzoeken.

Concreet betekent dit het volgende:

  • Bij de reeds geplande renovatie van Home Boudewijn wordt de oppervlakte van gemeenschappelijke voorzieningen licht aangepast. Uiteraard worden hierbij alle wettelijke en reglementaire verplichtingen nageleefd. De totaalrenovatie van Home Boudewijn start in het academiejaar 2024-2025.
  • Voor de bestaande renovatieplannen van Home Astrid en Home Vermeylen wil de universiteit een erfpachtovereenkomst afsluiten met een private partner en de kamers na renovatie of vernieuwbouw aan betaalbare prijzen opnieuw ter beschikking stellen van de UGent-studenten. De totaalrenovatie van home Astrid staat gepland vanaf academiejaar 2026-2027, die van Home Vermeylen in 2028-2029.
  • Voor Home Fabiola werd de renovatiestudie nog niet opgestart maar ook daar wordt rekening gehouden met dezelfde uitgangspunten als de drie andere homes. Doel is de totaalrenovatie op te starten in het academiejaar 2026-2027.

Extern studentenkamers huren

In plaats van zelf dure bouw- en renovatieprojecten op te starten wil de UGent samen met externe partners een beter aanbod aan kwaliteitsvolle en betaalbare studentenkamers realiseren. ‘Betaalbaar’ betekent specifiek dat het gaat om standaardkamers met gemeenschappelijke faciliteiten, zoals gedeeld sanitair en keuken.

De universiteit blijft hiermee prioriteit geven aan studenten voor wie het huren van een studentenkamer een financiële drempel inhoudt (beurs- en bijna-beursstudenten). Ook voor de  internationale (uitwisselings)studenten wordt een groter aanbod van kamers in het vooruitzicht gesteld.

Aangezien de kamers zullen worden verhuurd aan democratische prijzen zullen studenten die op die manier een kamer kunnen betrekken, gesubsidieerd worden. De UGent trekt met dit plan volop de kaart van haar studenten en wil samen met externe partners het kameraanbod in en rond Gent verbeteren.

Wij blijven als universiteit de grote nood aan meer betaalbare kwaliteitsvolle studentenhuisvesting benadrukken. Heel wat jongeren kunnen momenteel niet aan de universiteit studeren omdat ze niet over de financiële mogelijkheden beschikken om op kot te gaan. Het huisvestingsprobleem geldt uiteraard niet alleen voor de UGent maar ook voor andere hogeronderwijsinstellingen. Een ambitieus Vlaams studentenhuisvestingsplan, waarbij de overheid, investeerders, de bouwsector, studenten en hogeronderwijsinstellingen elkaar vinden, en samen meer studentenhuisvesting creëren, is daarom nodig. Rector Rik Van de Walle.

Meer info

Persdienst UGent
M 0472 96 82 81