Nieuwe studentenhome aan De Sterre: reactie UGent

S8 gebouw, Campus Sterre (vergrote weergave)

S8 gebouw, Campus Sterre

(07-09-2021) Naar aanleiding van berichten in de media is commotie ontstaan over de plannen voor een nieuwe studentenhome van de UGent aan De Sterre in Gent.

We geven graag meer uitleg over de manier waarop de besluitvorming tot stand is gekomen.

Waarom een nieuwe studentenhome?

De nieuwe studentenhome aan De Sterre is een antwoord op de vraag van onze studenten naar betaalbare huisvesting in Gent. We begrijpen die noodzaak en willen een bijdrage leveren aan een nijpend probleem. Dit jaar nam de wachtlijst voor onze studentenkamers met maar liefst 30 procent toe. Het is duidelijk dat de woningmarkt in Gent onder druk staat, veel studenten verblijven dan ook in gezinswoningen of gezinsappartementen. Volgens een recente studie van de stad Gent én de Gentse Studentenraad zou het bij benadering gaan om 3.700 wooneenheden of meer dan 10.000 studenten. De Universiteit Gent wil haar verantwoordelijkheid in deze kwestie niet ontlopen.

De uitbreiding van betaalbare studentenhuisvesting komt dus tegemoet aan een dringende en uitdrukkelijke vraag van onze studenten en biedt een antwoord op het groeiende tekort aan studentenhuisvesting in de stad.

Dit bouwproject kadert binnen een meerjareninvesteringsplan voor studentenhuisvesting; het project is het eerste van twee geplande projecten voor de bouw van nieuwe studentenhomes, waarna de bestaande homes van de UGent een grondige renovatie ondergaan.

Waarom op die plaats?

Een project als dit komt enkel tot stand na afweging van elke mogelijke alternatieve optie. De nieuwe home wordt naast home Bertha De Vriese gebouwd om collectieve functies te kunnen delen.

Een alternatieve inplanting op de campus is niet haalbaar, onder meer omwille van het vastgesteld ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Groen’ van de stad Gent, de aanleg van een groenklimaatas in de De Pintelaan waardoor de toegang tot de campus vastligt, de bundeling van functies (onderwijs en onderzoek, huisvesting en logistiek) op de campus en de noodzakelijke fasering van de werken.

Wat met de bomen op de site?

De UGent streeft onverminderd én in samenwerking met haar eigen experts-wetenschappers naar een kwaliteitsvolle, groene inrichting van de campus.

Het rooien van groen om de nieuwe studentenhome aan de Sterre te kunnen bouwen wordt helemaal gecompenseerd door het aanplanten van groen in Zottegem en Lubbeek op gronden van Natuurpunt.

Bovendien zal in het hart van de campus zelf én op de plaats waar zich momenteel een schietstand bevindt, een nieuw bijkomend bos aangeplant worden. Op die manier wordt op de campus een ruime groenzone gerealiseerd die aansluit op de groenklimaatas van de stad Gent. Deze groenzone zorgt voor een duurzame verbinding en goede ruimtelijke organisatie van de verschillende functies op de site en voor een toegenomen natuurwaarde ervan.

Was er overleg, wie werd betrokken en wanneer werd de beslissing genomen?

Het meerjareninvesteringsplan voor de studentenhuisvesting, inclusief de vastlegging van de locaties van de twee nieuwe studentenhomes, kwam tot stand na advies van de Sociale Raad (i.e. in zeer nauwe samenspraak met de studenten zelf) en de Bouwcommissie in 2016, en werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur in 2016.

In uitvoering daarvan werd in de loop van 2017 het concrete uitvoeringsdossier voor de home aan de Campus Sterre overlegd met de leden van de Sociale Raad en de Bouwcommissie. De goedkeuring werd finaal gegeven door het Bestuurscollege in 2017.

In 2019 organiseerde de UGent een informatiemoment voor de buurtbewoners in Home Boudewijn.

Het plan werd de voorbije jaren verschillende keren besproken met de bevoegde stadsdiensten (Stedenbouw, Groendienst, Brandweer, …). In het kader van de afbakening van het RUP Groen, waar een substantieel deel van de Campus Sterre deel van uitmaakt, werd de locatie voor bijkomende studentenhuisvesting vastgelegd. In datzelfde kader organiseerde de Stad Gent bovendien een publieke consultatie.

Lees ook op durfdenken.be: Rector Rik Van de Walle: "Beleidskeuzes maken kan verdomd moeilijk zijn."