Elektronische verblijfskaart

Geven recht op vrijstelling van verhoogd inschrijvingsgeld

Deze kaarten moeten geldig zijn op het moment van inschrijving of ten laatste op 31/12 van het betrokken academiejaar

Elektronische identiteitskaart A

  • met vermelding 'vluchteling' of bijkomend attest 'erkend vluchteling' afgeleverd door het Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen
  • met attest 'Slachtoffer Mensenhandel' van een door de overheid erkend centrum (vzw Payoke, vzw Pag-Asa of vzw Sürya)
  • met attest 'Subsidiaire Bescherming' afgeleverd door het Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en Staatslozen
  • Op 31/12 van het betrokken academiejaar min. 12 maanden onafgebroken en wettig in België verblijven (niet in het kader van hoger onderwijs, werk of asielprocedure)
  • Bij hereniging met een niet-EER ingezetene dient deze laatste te voldoen aan de vrijstellingsvoorwaarden of op 31/12 van het betrokken academiejaar reeds minstens 12 maanden wettig in België te verblijven om hoger onderwijs te volgen of te werken.  Attest samenstelling gezin voorleggen met geldigheidsdatum op moment van inschrijving of ten laatste op 31/12 van het betrokken academiejaar.

Elektronische identiteitskaart B

Erkend vluchteling of vreemdeling met verblijf van onbepaalde duur

Elektronische identiteitskaart C

Verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of Zwitser (met duurzaam verblijf)

Elektronische identiteitskaart D

Verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene

Elektronische identiteitskaart F

Verblijfskaart van familielid van Unieburger of Belg - procedure gezinshereniging

Elektronische identiteitskaart F+

Duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van Unieburger of Belg

Geven geen recht geven op vrijstelling van verhoogd inschrijvingsgeld

Elektronische identiteitskaart A

voor student of werknemer

Elektronische identiteitskaart H

Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemers

Een attest van Immatriculatie - Model A

'oranje kaart'