BOF Startkrediet

Via de automatische Startkrediet toekenning wordt vanuit het BOF voorzien in opstartbudget om recent aangesteld of benoemd ZAP aan de Universiteit Gent de kans te geven een vierjarig onderzoeksproject uit te bouwen.

Looptijd en details

 • Een Startkrediet bedraagt sinds 1 september 2023 €230.000.
 • Dit is een 4-jarig project* + 24 maanden extra om eventuele restbudgetten op te gebruiken
 • Het budget kan vrij worden aangewend voor personeel, werking en/of uitrusting in het kader van onderzoek

*Het budget is voldoende om 1 doctoraatsonderzoeker (bursaal) zonder anciënniteit aan te stellen gedurende een periode van 4 jaar

Wie komt in aanmerking voor een Startkrediet?

Er kan slechts 1 maal een Startkrediet toegekend worden gedurende de volledige academische UGent carrière.

Jaarlijks zijn er 2 vaste momenten aan de UGent waarop ZAP-leden aangesteld/benoemd worden of hun bestaand ZAP-aanstellingspercentage uitgebreid wordt: per 1 september en per 1 februari. Kort na deze twee data zullen de Startkredieten toegekend worden aan de belanghebbenden.

Om recht te hebben op een Startkrediet vanuit de UGent dient het ZAP-lid te behoren tot één van onderstaande categorieën:

 • ZAP-leden die per 1 september/1 februari nieuw aangesteld worden aan de UGent met een ZAP-aanstellingspercentage van ten minste 50%;
 • ZAP-leden bij wie het ZAP-aanstellingspercentage aan de UGent per 1 september/1 februari voor de 1ste maal uitgebreid wordt naar ten minste 50%;
 • ZAP-leden die per 1 september/1 februari nieuw aangesteld worden aan de UGent met een ZAP-aanstellingspercentage van ten minste 50%, maar hun mandaat slechts deeltijds opnemen in combinatie met een postdoctoraal FWO-mandaat;
 • ZAP-leden die per 1 september/1 februari nieuw aangesteld worden met een deeltijdse ZAP-aanstelling aan de UGent in combinatie met een deeltijdse ZAP-aanstelling aan de Ghent University Global Campus (Zuid-Korea). Het gecombineerd aanstellingspercentage dient ten minste 50% te bedragen.

Uitzondering

Ook ZAP-leden die per 1 september/1 februari nieuw aangesteld worden aan de UGent met een ZAP-aanstellingspercentage van minder dan 50% in combinatie met een fundamenteel klinisch FWO-mandaat hebben recht op een opstartbudget. Voor deze categorie zal de toekenning rechtstreeks gebeuren door het UZGent (ipv door de UGent) en dient onderstaande workflow niet gevolgd te worden. Het budget zal beschikbaar worden gesteld op een WBS-element binnen het UZGent.

Voor meer informatie omtrent de procedure voor de toekenning van een opstartbudget vanuit het UZGent aan fundamenteel klinische madaathouders, gelieve contact op te nemen met .

Hoe aanvragen?

 • Om een startkrediet te verwerven is vooraf een minimale registratie nodig  (reden hiervoor is de verplichte verantwoording en rapportering aan de overheid via het FRIS-portaal). Deze registratie zal gebeuren via de webinterface van GISMO (geïntegreerd onderzoeksinformatiesysteem van de UGent).
 • Alle ZAP-leden die recht hebben op een Startkrediet worden begin september/begin februari, via hun UGent e-mailadres uitgenodigd om het registratieformulier in te vullen via de online GISMO registratietool.
 • Deze registratie dient te gebeuren binnen de 11 maanden na de effectieve indiensttreding of de uitbreiding van het aanstellingspercentage:
  • Administratieve gegevens met betrekking tot de promotor
  • Titel van het project waarvoor men het Startkrediet zal gebruiken (Nederlands en Engels)
  • Informatie over de projecttiming (beoogde startdatum) > de startdatum moet minstens 4 weken na de registratiedatum én uiterlijk 1 jaar na de effectieve indiensttreding of de uitbreiding van het aanstellingspercentage liggen.
  • Nederlands- en Engelstalig abstract
  • Nederlands- en Engelstalige trefwoorden
  • Disciplinecode(s)
  • Ethische- en bioveiligheidsimplicaties

Wat met verlate indiensttreding?

ZAP-leden die per 1 september/1 februari aangesteld/benoemd worden, maar 'verlaat' in dienst treden, kunnen (indien ze dat willen) reeds vanaf dat moment het registratieformulier invullen, maar het Startkrediet zal pas beschikbaar gesteld worden vanaf de effectieve startdatum van het ZAP-mandaat.

Bekendmaking

Na goedkeuring zal het ZAP-lid vervolgens een e-mail ontvangen met vermelding van de Grantscode in SAP waarop het toegekende budget ter beschikking werd gesteld alsook de start- en einddatum van de financiering in SAP. 

Contact

Directie Onderzoeksaangelegenheden

Afdeling Onderzoekscoördinatie - Bijzonder onderzoeksfonds (BOF)

E BOF@ugent.be

Eindverslag

Uiterlijk één jaar na beëindiging van het project dat werd gefinancierd door het Startkrediet dient de promotor een Formulier eindverslaggeving  via e-mail te bezorgen aan BOFapplication@UGent.be. Dit document  geldt als enige verslaggeving voor het toegekend Startkrediet.