Richtlijnen voor het uitvoeren van Wetenschappelijk Klinisch Onderzoek binnen UGent en UZGent

Het UZGent en de UGent hebben gezamenlijk een afsprakennota opgesteld en goedgekeurd waarbij de beleids- en richtlijnen voor het uitvoeren van Wetenschappelijk Klinisch Onderzoek beschreven worden.

Deze afsprakennota moet verplicht worden gevolgd vanaf 1 mei 2019 om binnen de krijtlijnen van de UGent/UZGent en de geldende wetgeving te vallen.

De doelstellingen van de afsprakennota zijn o.m. duidelijkheid creëren voor de onderzoeker door de workflows voor aanmelden en opvolgen van Wetenschappelijk Klinisch Onderzoek en van daaruit voortvloeiende valorisatieprojecten helder te stellen, en het efficiënter maken van de ondersteuning beschikbaar voor klinisch onderzoek en valorisatie. In het bijzonder wordt een verplichte aanmelding bij de deelnemende instelling opgelegd, alvorens het project voorstel in te dienen bij de potentiële financier.

Verder worden volgende onderwerpen behandeld:

  • Welk onderzoek valt er binnen deze afsprakennota?
  • Wie neemt welke taken op binnen de projectopvolging op administratief en inhoudelijk vlak?
  • Hoe worden de taken als hoofdverantwoordelijke voor het onderzoek bepaald?
  • Wanneer/onder welke voorwaarden treedt wie op als Sponsor?
  • Afspraken rond valorisatie
  • Afspraken rond budgettering
  • Afspraken rond ondertekening van overeenkomsten

Voor vragen verwijzen wij naar de contactpersonen (SPOC's) zoals vermeld in de nota op pagina 1.

Meer informatie over HIRUZ Clinical Trials Unit.

UGent-onderzoekers vinden meer informatie over onderzoek met menselijk lichaamsmateriaal en onderzoek met mensen in een medische context op intranet.