Uitgangspunten aanbod educatieve masteropleidingen Universiteit Gent

Inzetten op een toegankelijke en aantrekkelijke opleiding

De UGent gaat volop voor de nieuwe educatieve masteropleidingen en wenst deze te profileren als moderne, kwalitatieve opleidingen tot leraar op masterniveau.

Het doel is om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op het beroep van leraar en alle uitdagingen die het onderwijs te bieden heeft.

Voor de UGent is het dan ook belangrijk dat elke student met de ambitie om leraar te worden de educatieve master kan volgen.

Om de educatieve masteropleiding zo toegankelijk en aantrekkelijk mogelijk te maken zal de UGent inzetten op:

  1. Het aanbieden in zoveel mogelijk bacheloropleidingen van een keuzepakket onderwijs met al een stage en een eerste vakdidactiek.
    Op die manier kunnen studenten zich al vroeg een beeld vormen van wat het betekent om voor leraar te studeren en kunnen ze na de bachelor rechtstreeks instromen in de educatieve master;
  2. Het inrichten van een toegang tot de educatieve master voor elke bachelor van de UGent, zodat de educatieve master echt als basisopleiding kan gekozen worden;
  3. Het organiseren van een flexibel traject voor studenten die de educatieve master willen volgen nadat ze al een master behaald hebben.
    Voor de UGent is het belangrijk dat dit traject met bijvoorbeeld werk kan gecombineerd worden.

Uitstekende kwaliteit door maximaal behoud van leerresultaten

Net zoals in al haar opleidingen streeft de UGent in de educatieve masters de hoogste kwaliteit na.

Hieruit volgt dat zowel de component leraarschap als de component domein zich op masterniveau zal situeren met inhouden die voortbouwen op de verworven competenties in de bachelor.

Het domeingedeelte van alle educatieve masteropleidingen zal daarom inhoudelijk sterk aansluiten bij de domeinmaster en dit met een maximaal behoud van leerresultaten.

De educatieve masteropleiding geeft dan ook toegang tot het doctoraat, zowel in de domeindiscipline als in de (vak)didactiek.

Identiteit van het diploma benadrukken door specifieke afstudeerrichtingen in te richten

Voor de UGent is het van het grootste belang dat studenten na het behalen van het diploma van de educatieve master zowel terechtkunnen in het secundair onderwijs als op de arbeidsmarkt buiten het (secundair) onderwijs.

Daarom is ervoor geopteerd om binnen de clusters van de educatieve masters met specifieke afstudeerrichtingen te werken.

Deze afstudeerrichtingen leggen de link met de domeininhoud die in de educatieve master aangeboden wordt en maken duidelijk dat er expertise in het leraarschap én in het vakgebied behaald is.