Kader voor het aanbod levenslang leren aan de UGent

De processen voor het aanbod levenslang leren werden in 2021 in een nieuw reglement gegoten waarbij er gestreefd wordt naar vereenvoudiging, duidelijkheid en flexibiliteit. In het nieuwe kader wordt met transparante benamingen gewerkt voor de opleidingsvormen levenslang leren die de UGent organiseert. 

Het aanbod levenslang leren wordt onderverdeeld in vier categorieën:

  1. lezingen en studiedagen
  2. kort- en langlopende opleidingen
  3. micro-credentials
  4. postgraduaten.

In het reglement staan per categorie duidelijke afspraken voor de inschrijving, certificering en inning van de studiegelden.

Met het oog op een slankere goedkeuringsprocedure worden alle bevoegdheden gebundeld in één centrale Commissie Levenslang Leren. Deze commissie wordt het centrale orgaan om met ingang van 2021-2022 beslissingen over het aanbod levenslang leren te nemen, om de kwaliteitszorg op te volgen en om het beleid voor levenslang leren te voeren.

Intern UGent:

De wijzigingen t.o.v. het verleden zijn schematisch samengevat in onderstaande tabel.

Tot 2020-2021 Vanaf 2021-2022
PGOP PEV type A PEV type B PEV type C Postgraduaten en micro-credentials Kort- en langlopende opleidingen Lezingen en studiedagen
Bevoegdheid Raad van Bestuur

Nieuw: Bestuurscollege

Herinrichting: CoP

Faculteitsraad Commissie Levenslang Leren autonomie academie
Inschrijving en certificering OASIS eigen systeem faculteit OASIS platform academie
Studiegeld vast bedrag en overhead enkel overhead enkel overhead

PGOP = Postgraduaatsopleiding

PEV = Permanente vorming

CoP= Commissie Programma's

OASIS = centrale Onderwijs Administratie- en Studenten Informatie Systeem