Openbaarheid van bestuur

Het basisprincipe uit het bestuursdecreet houdt in dat alle bestuursdocumenten bij een bestuursinstantie principieel openbaar zijn. Eenieder kan er kosteloos inzage van nemen of uitleg over vragen, alsook – desgevallend tegen kostprijs - een afschrift van bekomen. Er zijn evenwel een aantal uitzonderingen voorzien in het decreet, om andere belangen te beschermen.

De wijze waarop een aanvraag dient te gebeuren en hoe de UGent een aanvraag dient af te handelen, wordt beschreven in Hoofdstuk III van Titel II van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Aanvraag

U dient de aanvraag om een bestuursdocument in te kijken of er een kopie of uitleg van te krijgen schriftelijk in (per brief of e-mail), bij de communicatieambtenaar:

Emmelien Werbrouck
Directeur Communicatie en Marketing
Campus Ufo, Rectoraat
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent

In de aanvraag vermeldt u volgende zaken:

  • uw naam en adres
  • over welke documenten het gaat
  • de vorm waarin u het bestuursdocument wenst (digitaal, papier,...)

Behandeling van de aanvraag

De communicatieambtenaar registreert uw aanvraag en beantwoordt ze binnen een termijn van 20 kalenderdagen na registratie. Deze termijn kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot maximum 40 kalenderdagen.

De regel is dat het verzoek van de aanvrager zal worden ingewilligd. In bepaalde gevallen voorziet het decreet echter dat de openbaarmaking niet kan. In dat geval wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Beroep

Indien u niet akkoord gaat met de beslissing kunt u beroep aantekenen bij volgende instantie:

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie
Afdeling openbaarheid van bestuur
Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid
Boudewijnlaan 30, bus 20
1000 Brussel
Tel secretariaat 02 553 57 03
Fax secretariaat 02 553 57 02
openbaarheid@vlaanderen.be