Faire en circulaire ICT 2020-2030

Als grote consument van ICT-hardware kan de UGent een belangrijke invloed uitoefenen op ICT-bedrijven om hun productieketen op een structurele wijze te verduurzamen. Tevens kan het het eigen materialengebruik en de ecologische voetafdruk van de organisatie verminderen door een circulair gebruik van de benodigde ICT. Lees hier het transitieplan voor faire en circulaire ICT.

Doelstellingen

Met een beleid rond faire en circulaire ICT, streeft de UGent volgende doelstellingen na:

  • Bij nieuwe of hernieuwde raamovereenkomsten worden de best beschikbare duurzaamheids-criteria geïntegreerd. De koopkracht van de UGent wordt ingezet voor meer ketentransparantie om zo de sociale en ecologische duurzaamheid te verhogen in alle fasen van het aankoopproces.
  • Er wordt gestreefd naar een maximale verlenging van de huidige gemiddelde levensduur, hetzij door interne processen hetzij in Noord-Zuidsamenwerking.
  • Alle UGent-ICT-materiaal wordt in kaart gebracht en in de afvalfase gerecycleerd.
  • UGent wil een maatschappelijke rol spelen in het verduurzamen van ICT en werkt aan gedragsverandering bij personeel en studenten.

Strategisch kader

Om bovenstaande doelstellingen te behalen, is een ambitieus actieplan nodig. Dit is opgebouwd rond 3 pijlers, nl.:

  • duurzaam aankopen
  • levensduurverlening
  • verhoging van collectieratio en optimale recyclage van e-waste 
  • communicatie en versterking van het intern draagvlak

Acties en projecten

Lees hier over wat we al doen en wat op stapel staat inzake faire en circulaire ICT.