Provisie living labs i.h.k.v. klimaatplan

Wil jij samen met onderzoekers, studenten en beleidsmedewerkers een living lab opzetten, dat een bijdrage levert aan het uitvoeren van het klimaatplan van de UGent? Dan kan je aanspraak maken op de 'provisie living labs i.h.k.v. het klimaatplan'.

Inkomsten provisie living labs

In het kader van het duurzaam reisbeleid, wordt een CO2-bijdrage van 50 EUR/ton CO2 geïnd. Dit gebeurt rechtstreeks via het raamcontract met Uniglobe. Voor vluchten die buiten het raamcontract geboekt worden, zal de CO2-bijdrage bijkomend geïnd worden door de UGent.

Deze bijdrage dient voor:

 • directe CO2-compensatie via gecertificeerde (of goed gemonitorde) bebossingsprojecten of natuurherstelprojecten
 • het subsidiëren van internationale trein- of bustickets
 • de provisie ‘living labs’, die samen met UGent-academici en beleidsmedewerkers worden opgezet aan de UGent in het kader van het klimaatplan

Wat komt in aanmerking?

Er kunnen subsidies aangevraagd worden voor 3 verschillende categorieën:

 • Sensibiliserende maatregelen en experimenten die het transitiepad of de duurzaamheidsdoelstellingen op kleine schaal zichtbaar en bespreekbaar maken: max. 5.000 EUR
 • Studie als beleidsvoorbereidend werk voor de invoering van maatregelen in het kader van het klimaatplan: max. 10.000 EUR
 • Ingrepen en investeringen in gebouwen en op campussen in het kader van het klimaatplan: max. 20.000 EUR

  Aanvraag subsidie

  Onderzoeksgroepen of directies die aanspraak willen maken op de provisie kunnen hun voorstel voorleggen aan de commissie duurzaamheidsbeleid (duurzaam@ugent.be) met volgende informatie:

  • Korte omschrijving van het project, met een wetenschappelijke kadering van de algemene probleemstelling
  • Raakvlak met het klimaatplan: In hoeverre ondersteunt en versterkt het living lab een of meerdere aspecten van het klimaatplan?
  • Raakvlak met het concept 'living labs': In hoeverre is het project een samenwerking tussen onderzoekers, studenten en beleidsmedewerkers en betekent het een meerwaarde voor de verschillende actoren?
  • Totale begroting van het project, met vermelding van de andere financieringskanalen en de benodigde subsidie van de provisie living labs.

  Indiening en toewijs

  Er zijn jaarlijks 2 indiendata:

  • 15/4/2024 (toewijs in e.v. commissie duurzaamheidsbeleid)

  De commissie Duurzaamheid beoordeelt de projectaanvragen en kent de middelen toe bij een positieve evaluatie.

  De commissie Duurzaamheid wijst een projectbudget toe. De commissie kan ervoor opteren om het volledige gevraagde budget toe te kennen of slechts voor een deel indien de meerwaarde voor het klimaatplan van de UGent niet in verhouding staat, of andere financieringskanalen kunnen aangesproken worden.

  Het projectbudget dient enkel voor directe en bewijsbare kosten die bijdragen aan de realisatie van het project. Overheadkosten (PC, receptie, reiskosten, …) komen niet in aanmerking.

  Goedgekeurde projectvoorstellen

  • Wat kunnen we leren van duurzame grootkeukens?, met het labo voor Voedingstechnologie, voedselveiligheid en -gezondheid (BW) en de transitiegroep duurzame voeding.
  • Ontwikkeling van een typebestek om duurzaam en circulair materialengebruik in gebouwen te stimuleren en te implementeren, met de vakgroep Architectuur en Stedenbouw (EA) en de transitiegroep circulair bouwen
  • Haalbaarheidsstudie voor koude-warmte opslag op campus Ardoyen, met de vakgroep Geologie (WE) en de transitiewerkgroep energie
  • Opmaak biodiversiteitskaarten voor 6 campussen, met ForNaLab van fac. BW, DGFB en werkgroep biodiversiteit
  • Gedetailleerde watermonitoring op een UGent labo-gebouw met het oog op lekdetectie en waterhergebruik en indien mogelijk het opstellen van tapprofielen voor specifieke waterbehandelings- en labo-toestellen, met vakgroep Bouwfysica van fac. EA, DGFB, BOSAQ, afdeling Milieu en werkgroep circulair waterbeheer
  • Gezondheidsrisico's bij hergebruik van afvalwater voor toiletspoeling, met vakgroep Groene chemie en technologie van fac. BW, DGFB, afdeling Milieu en werkgroep circulair waterbeheer
  • Intelligent aansturen van hybride grijswatersystemen om waterrecuperatie te optimaliseren, met vakgroep Bouwfysica van fac. EA, DGFB, DICT, afdeling Milieu en werkgroep circulair waterbeheer