Charter ter bevordering van het psychosociaal welzijn

[ English version ]

In 2013 werd er door de UGent een universiteitsbrede bevraging uitgevoerd rond psychosociaal welzijn op het werk, wat aanleiding heeft gegeven tot 3 actieplannen. Eén actieplan betreft het bevorderen van wederzijds respect.

In het kader van dit actieplan werd binnen de FPPW een werkgroep opgericht, representatief voor de FPPW vakgroepen en diensten, om een visietekst op te stellen over welke omgangsvormen het psychosociale welzijn van de leden van de faculteit bevorderen en daardoor bijdragen tot een optimaal functioneren van zowel het individu als de faculteit als geheel. Deze visietekst is een explicitatie van hoe we willen omgaan met elkaar in deze faculteit. Er wordt gekozen om de principes in de vorm van een Charter op te stellen, zodat ze faculteitsbreed gedragen kunnen worden.

Het doel van deze Charter is het creëren en bevorderen van een aangename en vriendelijke werkomgeving waarin mensen zich goed voelen, en waar er met plezier gewerkt en samengewerkt wordt.

Wij, medewerkers van de faculteit FPPW, vinden volgende 10 gedragsprincipes belangrijk in het nastreven van een aangenaam en efficiënt werkklimaat:

 • Vergaderingen en interacties zijn constructief en collegiaal. We zoeken oplossingen en nemen beslissingen in een open en respectvolle sfeer. Hierbij streven we naar een zo groot mogelijke consensus.
 • We streven naar een positief werkklimaat waarin we waardering tonen voor andermans werk of inspanningen.
  We onthouden ons van denigrerende opmerkingen over diensten of individuele personen, ook als ze niet aanwezig zijn.
 • Individuele fouten zijn menselijk. Bij fouten of problemen spreken we de persoon individueel op een constructieve manier aan. Medewerkers worden niet publiekelijk terechtgewezen.
 • We streven naar transparantie in beslissingen. Ook geven we ruimte aan verschillende visies en geven we elkaar steeds de kans om het eigen standpunt te verdedigen.
 • Bij opdrachten stellen we informatie op een gemakkelijke en duidelijke manier ter beschikking. Medewerkers met meer ervaring engageren zich om medewerkers met minder ervaring te helpen.
 • Bij het opstellen en uitvoeren van procedures houden we te allen tijde rekening met het menselijke aspect.
 • We streven naar directe en respectvolle communicatie, zowel in het zoeken naar oplossingen als in conflictsituaties. Bij probleemsituaties of conflicten gaat het zoeken van een oplossing via een gesprek voor op een procedurele oplossing.
 • We houden ons aan gemaakte afspraken en verwittigen tijdig als dit niet mogelijk is. Dit geldt in het bijzonder voor vergaderingen waarbij een minimum aantal aanwezigen vereist is.
 • We nemen het voor elkaar op wanneer we respectloze of grensoverschrijdende communicatie en gedragingen vaststellen.
   Wanneer u het gevoel heeft dat deze gedragsprincipes geschonden worden, kan u best in eerste instantie contact opnemen met de direct leidinggevende om een oplossing te zoeken.
   Indien u problemen aangaande het welzijn op het werk ervaart, kan u binnen de FPPW terecht bij de contactpersoon psychosociaal welzijn zijnde Lesley Verhofstadt. Of u kunt bij de centrale vertrouwenspersoon van de UGent terecht voor een vertrouwelijk gesprek (vertrouwenspersoon@UGent.be; 09/264.42.53 of 09/264.42.99).