Stage

Volg je momenteel stage in de klinische psychologie (bachelor of master) of in de educatieve master, check dan de communicatie via de Ufora cursussite voor de specifieke maatregelen getroffen n.a.v. de coronacrisis
Nieuw sedert academiejaar 2018-2019: observatiestage in de klinische psychologie

Update regelgeving GPP

We kregen de voorbije dagen vele mails van orthopedagogen en klinisch psychologen uit het werkveld over de gesuperviseerde professionele praktijk (GPP) en het stagemeesterschap. We trachten in onderstaande een aantal dingen te verduidelijken.


Bijkomend stagejaar


Door een foutieve communicatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid (die ook meegedeeld was aan studenten) is er de voorbije weken veel onrust en verwarring gecreëerd over welke studenten al dan niet de GPP moeten vervullen. De communicatie die begin mei verspreid is, lag niet in lijn met eerdere informatie en was niet conform de wet.

We hebben op 12 mei van het Agentschap Zorg en Gezondheid een rechtzetting gekregen.

  1. Een student die afstudeert als klinisch psycholoog, schoolpsycholoog of orthopedagoog ten laatste in academiejaar 2020-2021 is vrijgesteld van de GPP, ongeacht zijn/haar vooropleiding. Zodra de afgestudeerde het visum verkregen heeft van de FOD Volksgezondheid zal hij/zij automatisch de erkenning als klinisch psycholoog of als klinisch orthopedagoog krijgen op basis van een overgangsmaatregel.
  2. Als een student afstudeert in academiejaar 2021-2022 of later moet hij/zij in principe de GPP volgen na het afstuderen. Na een positieve evaluatie van deze stage zal de betrokkene een erkenning als klinisch psycholoog of als klinisch orthopedagoog krijgen.
  3. Studeert iemand af in academiejaar 2021-2022 of later, maar is hij/zij ten laatste in 2016-2017 gestart met de opleiding, kan de betrokkene vrijgesteld worden van de GPP op basis van een overgangsmaatregel. Hij/zij zal daarvoor een aanvraag moeten indienen.

Je kan alle regels nog eens nalezen via deze link.


Stagemeesterschap


Klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen die voldoen aan de criteria voorzien in de Koninklijke Besluiten van 26 april 2019, kunnen een erkenning aanvragen als stagemeester voor de professionele stage, dit is de gesuperviseerde professionele praktijk na afstuderen als master in de psychologie (richting klinische psychologie) of master in de pedagogische wetenschappen (richting orthopedagogiek). Voor alle duidelijkheid: deze erkenningsaanvraag geldt voor het jaar gesuperviseerde professionele praktijk na de master, en dus niet voor de stage in het kader van de masteropleiding, daarvoor blijft alles bij het oude.

De erkenningscriteria bepalen onder andere dat een klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog minstens 5 jaar erkend moet zijn om een geldige aanvraag tot erkenning als stagemeester te kunnen indienen, wat op dit moment onmogelijk is aangezien de erkenningen pas sinds 2020 afgeleverd worden. Daarom zijn overgangsmaatregelen voorzien: kandidaat-stagemeesters die ten minste 5 jaar relevante beroepservaring kunnen aantonen, kunnen sinds maart 2021 via het portaal van de FOD Volksgezondheid hun aanvraag indienen.

Momenteel vermeldt de site van de FOD Volksgezondheid dat deze overgangsmaatregelen gelden tot 1 juli 2021. We kregen echter bevestiging van de FOD dat de minister van Volksgezondheid – na advies van de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen – instructies heeft gegeven om deze termijn te verlengen tot 2026. We beseffen dat er in de praktijk nog veel vragen leven, bijv. over het statuut, de organisatie en financiering van de GPP, maar ook over de taken, verantwoordelijkheden en opleiding van stagemeesters.

Er wordt momenteel intensief overleg gepleegd tussen vertegenwoordigers van het werkveld, de beroepsverenigingen en de universiteiten over deze kwestie. De bedoeling is om tot een gedragen voorstel te komen, dat zal worden voorgelegd aan de betrokken ministers. We kunnen ons goed voorstellen dat u liever de antwoorden op uw vragen afwacht, vooraleer u zich effectief kandidaat stelt voor het stagemeesterschap.

We hopen hiermee wat meer duidelijkheid gecreëerd te hebben.

Met vriendelijke groeten
UGent WUG-werkgroep

Alles over stage

Contact

Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning

Gerelateerde inhoud