Onderzoek

Melilla,2016@JosePalazonFundamenteel onderzoek

Veilig met de buren? Vluchtelingenbescherming en EU extern migratiebeleid  in Turkije en Marokko

De Europese Unie tracht haar internationale verantwoordelijkheid inzake vluchtelingenbescherming steeds meer uit te besteden aan derde landen. Haar beleidsvrijheid wordt echter beperkt door het internationale vluchtelingenrecht en de mensenrechten. Dit project onderzoekt de juridische en daadwerkelijke bescherming van vluchtelingen in Turkije en Marokko.
Het onderzoek omvat zowel het 'gebruikersperspectief' van vluchtelingen op hun fundamentele rechten, d.m.v. veldwerk ter plaatse, als een kritische aftoetsing van de nationale beschermingskaders aan de minimumstandaarden van het internationale recht, onder meer het respect voor het non-refoulementsbeginsel. Ook wordt nagegaan of er sprake is van een internationaal gedeelde verantwoordelijkheid om vluchtelingen te beschermen, en wat dit zou kunnen omvatten.
Conclusies zullen bevindingen en aanbevelingen bevatten voor nationale asielsystemen, het externe migratiebeleid van de EU en het internationale rechtskader.

Onderzoeker: Ruben Wissing
Promotor: Prof. Ellen Desmet

 

Onderzoeksproject GezinsherenigingGezinshereniging van Turkse migranten in België en Nederland: een vergelijkende studie over rechtsbewustzijn en strategieën in het licht van beleidsevoluties

Het onderzoek focust zich op gezinshereniging van Turkse migranten in België en Nederland. Vanuit een rechtssociologisch perspectief zullen het rechtsbewustzijn en strategieën van Turkse migranten in beide landen onderzocht worden in het licht van beleidsevoluties. Veldwerk is een belangrijk component van het project. De onderzoeker zal in België en Nederland semi-gestructureerde interviews afnemen van Turkse migranten en zal hierin onderzoeken hoe het rechtsbewustzijn van de migranten is ten aanzien van veranderende wet- en regelgeving in beide landen. Aan de hand van deze resultaten zal de onderzoeker een grondige vergelijkende analyse maken van het rechtsbewustzijn en de gebruikte strategieën met betrekking tot gezinshereniging van de Turkse migranten uit België en Nederland.

Onderzoeker: Ayse Güdük
Promotor: Prof. Ellen Desmet

 

Exiled and separated

Verbannen en gescheiden: een multi-sited etnografie van vluchtelingenfamilies die proberen te herenigen

De meeste Europese staten geven vluchtelingen toegang tot een vlottere procedure om zich te herenigen met hun familieleden. Veel studies benadrukken echter hoe vaak problemen met timing, documenten en economische middelen gezinsherenigingen uiterst moeilijk, zo niet onmogelijk maken. Terwijl er veel is geschreven over de obstakels voor migranten om van hun recht op gezinsleven te genieten, is er weinig bekend over de specifieke situatie van vluchtelingen. Het multi-sited ontwerp van dit project is gericht op het reconstrueren van de complexiteit van machtsverhoudingen, sociale verwachtingen en structurele belemmeringen die de mogelijkheid van vluchtelingen beïnvloeden om bij hun gezin te zijn. Ten eerste, door vluchtelingen in Europa (België en Italië) en hun gezinnen die in transitlanden wonen, te bestuderen, wil dit project licht werpen op de transnationale verbindingen en de stroom van verwachtingen die het dagelijks leven van gescheiden gezinnen vormen. Ten tweede biedt dit project door onderzoek te doen in diplomatieke en migratiebureaus op verschillende locaties, inzicht in de complexe interacties tussen bureaucratische praktijken en de geografische en sociale strategieën die vluchtelingengezinnen gebruiken om aan de noodzakelijke vereisten te voldoen - of deze te omzeilen. Het onderzoek is gericht op een beter begrip van de politieke en sociale tegenstellingen van nationale grenscontroles, het asielregime van het Europese migratiebeleid en hun implicaties voor het leven van vluchtelingen. Het project wordt gefinancierd door FWO (2020-2023).

Onderzoeker: Dr. Milena Belloni
Promotoren: Prof. Gert Verschraegen and Prof. Ellen Desmet


Economische vluchtelingen: een analyse van vervolging en ontheemding in tijden van globalisering

UNHCR Photo Unit's Flickr Page, Creative Commons License

Het Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen biedt geen bescherming aan een nieuwe groep vluchtelingen die een direct gevolg is van de globalisering. De vervolgingsindex is laag en bestempelt "economische vluchtelingen" als geen bescherming verdienend. De meeste vluchtelingen komen echter uit landen waar economisch falen, politieke instabiliteit, armoede en vervolging onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarom wordt met dit onderzoek nagegaan of economische liberalisering een ernstige vorm van economische vervolging is geworden waarmee het internationaal recht rekening moet houden bij het behandelen van asielaanvragen. Kunnen met name de huidige programma's voor economische liberalisering, opgelegd door het geïndustrialiseerde Westen aan Afrikaanse landen, vervolging uitmaken in de zin van het Vluchtelingenverdrag van 1951? Deze vraag situeert zich in de context van een toenemend aantal mensen dat zich binnen en buiten Afrika verplaatst als gevolg van systemische economische achterstelling. De conclusies zullen bevindingen en aanbevelingen bevatten voor een protocol betreffende het vaststellen van geloofwaardige angst voor economische vluchtelingen.

Onderzoeker: Shepherd Mutsvara
Promotoren: prof. Joanna Bar (Pedagogical University of Krakow) en prof. Ellen Desmet

 

Kinderrechten in asielprocedures in beroep: een juridische etnografie

© Vincent Van Gogh – Country Road in Provence by NightMay 1890, oil on canvas, 92 x 73 cmDe relatie tussen de rechten van het kind en de beroepsprocedure in het asielrecht wordt gekenmerkt door spanningen en uitdagingen. Zowel niet-begeleide minderjarigen als kinderen en jongeren die samen met hun familie asiel aanvragen, vormen doorgaans een bijzonder kwetsbare groep voor wie de mensenrechten onder druk staan. Vaak zijn beleidsmakers en juridische professionals terughoudend om zich te verbinden aan kinderrechten. Tegelijkertijd ondervinden kinderen en jongeren in asielprocedures weinig mogelijkheden om oprecht betrokken te zijn bij beslissingen die hen aanbelangen en invloed uit te oefenen op hun leven.

Dit project hanteert een interdisciplinaire, gecontextualiseerde en multi-actorale aanpak om te analyseren hoe de belangrijkste belanghebbenden bij de berechting van Belgische asielzaken in beroep, de rechten van het kind percipiëren, mobiliseren en in de praktijk brengen. Onderzoeksmethoden uit het recht (rechtspraakanalyse) en de antropologie (etnografie) zullen worden gecombineerd om de rol en het perspectief van kinderen en jongeren, hun ouders of voogden, advocaten, vertegenwoordigers van de asielinstantie in eerste aanleg en rechters van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) te bestuderen.

De vragen die richtinggevend zijn voor dit onderzoek zijn (1) hoe ervaren en begrijpen individuen de rechten van kinderen en jongeren; (2) in hoeverre definiëren zij relevante problemen in termen van kinderrechten; en (3) welke normen en praktijken geven vorm aan de interne rechtscultuur waarbinnen de RvV opereert? Het project draagt bij aan het veld van 'kritische kinderrechtenstudies', waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan hoe kinderrechten door kinderen zelf en door interactie van kinderen met andere groepen worden vormgegeven. Dit project wordt gefinancierd door het FWO (2020-2024).

Onderzoeker: Sara Lembrechts
Promotor: Prof. Dr. Ellen Desmet

Toegepast onderzoek


shutterstockPALIM: pilootproject voor de invulling van knelpuntberoepen via innovatieve arbeidsmigratiemodellen (2019-2020)

PALIM (Pilot Project Addressing Labour Shortages Through Innovative Labour Migration Models) is een pilootproject uitgevoerd door het Belgische ontwikkelingsagentschap Enabel, met de steun van de Europese Unie en het International Centre for Migration Policy Development (ICMDP). Het project wil een nieuw arbeidsmigratiemodel testen, door de ontwikkeling van de ICT-sector in Marokko te linken aan het gebrek aan goed opgeleide informatici in Vlaanderen. Marokko kampt met een overschot aan hoogopgeleiden die er niet in slagen op de Marokkaanse arbeidsmarkt tewerkgesteld te worden omwille van het gebrek aan jobs. PALIM zal zo’n 120 personen in Marokko opleiden tot informatici. Negentig van hen zullen dan begeleid worden om een job te vinden in Marokko, zo’n dertigtal personen worden gecoacht om tewerkstelling te vinden in België.
Het onderzoek aan de Universiteit Gent focust zich vooreerst op de integratievoorzieningen die bedrijven en private actoren aan buitenlandse werknemers bij aankomst in Vlaanderen en Brussel aanbieden. Ten tweede worden de actoren in kaart gebracht die in Vlaanderen en Brussel op professioneel, sociaal of persoonlijk vlak instaan voor de integratie van buitenlandse werknemers. Tenslotte zal het onderzoek stilstaan bij de visumprocedure die de buitenlandse werknemers en werkgevers doorlopen bij de aanvraag van de gecombineerde vergunning.
Het ruimere PALIM project wordt uitgevoerd door Enabel in samenwerking met de VDAB en ANAPEC (Vlaamse en Marokkaanse arbeidsbemiddelaars), alsook de Vlaamse werkgeversorganisaties VOKA en Agoria, en hun Marokkaanse tegenhangers CGEM en APEBI. Fedasil en het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering hebben een ondersteunende rol.

Onderzoekers: Geertrui Daem en Evelyne Van der Elst

Freedom to travel

Onderzoek naar de formaliteiten betreffende de inschrijving en het verblijf van Europese werknemers in België (2018-2020)

Dit onderzoek richt zich op de administratieve procedures die het resultaat zijn van de implementatie van de Richtlijn 2014/54/EU in de Belgische wetgeving, een Europese richtlijn die tracht het vrije verkeer van werknemers te vergemakkelijken. Het onderzoek geeft een kritische analyse en beschrijving van de gemeentelijke praktijken in de drie gewesten betreffende de inschrijving en het verblijf van EU-burgers die hun recht op vrij verkeer uitoefenen. Daarnaast wordt een vergelijkende analyse gedaan van registratieformaliteiten in de volgende landen: Duitsland, Frankrijk, Luxembourg, Nederland en Italië. Als laatste zal het onderzoek ook eventuele aanbevelingen geven betreffende de wetgeving en de toepassing hiervan alsook suggesties om gemeentelijke praktijken efficiënter en meer uniform te maken. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de EU Rights Clinic van de Universiteit Kent en Fragomen; het wordt gefinancierd door Myria - het Federaal Migratiecentrum.

Onderzoekers: Roos-Marie van den Bogaard en Prof. Ellen Desmet

 

 

Handboek van de Raad van Europa: Gezinshereniging voor vluchtelingen- en migrantenkinderen - Normen en veelbelovende praktijken (2018-2020)Family Reunification for Refugee and Migrant Children

In mei 2017 heeft het Comité van Ministers het Actieplan van de Raad van Europa inzake de bescherming van vluchtelingen- en migrantenkinderen in Europa goedgekeurd. Het schetst concrete acties die door de Raad van Europa moeten worden ondernomen, gegroepeerd rond drie pijlers. Het helpen van kinderen en gezinnen bij het herstellen van familierelaties is een van de acties onder de tweede pijler gericht op het bieden van effectieve bescherming aan vluchtelingen- en migrantenkinderen.
In het kader van het actieplan heeft de Office of the Special Representative on Migration and Refugees een Handboek gepubliceerd over gezinshereniging voor vluchtelingen- en migrantenkinderen, beschikbaar in het Engels en in het Frans. Als gevolg van de sterke toename van de vluchtelingen- en migrantenpopulatie in de afgelopen jaren, hebben veel kinderen en hun gezinnen te maken gehad met scheiding van gezinnen. De lidstaten van de Raad van Europa zijn gebonden door verschillende verplichtingen met betrekking tot gezinshereniging, en de praktische hereniging van vluchtelingen- en migrantenkinderen met hun gezinsleden is complex gebleken. Dit handboek is een praktische gids inzake zowel belangrijke juridische normen als veelbelovende praktijken op het gebied van gezinshereniging en het herstellen van gezinsbanden. Deze publicatie richt zich tot degenen die wetten ontwerpen en toepassen en is bedoeld als referentiepunt voor capaciteitsopbouw, technische bijstand, samenwerkingsprojecten en nieuwe praktijken voor en met relevante autoriteiten en instellingen. Het richt zich op de hereniging van gezinnen met kinderen in het kader van internationale migratie, en in het bijzonder op herenigingsmogelijkheden voor niet-begeleide en gescheiden vluchtelingen- en migrantenkinderen. Het geeft een overzicht van de beginselen van mensenrechten, kinderrechten, vluchtelingenrecht en EU-recht die relevant zijn voor gezinshereniging en bespreekt vervolgens de belangrijkste kenmerken van gezinsherenigingsprocedures, met veelbelovende voorbeelden van recht en praktijk. Ellen Desmet is een van de auteurs van het handboek.

 

Onderzoeker: Prof. Ellen Desmet

Publicaties

Gastonderzoekers

Nikolett Takács (augustus 2018)

Niolett Takács Nikolett Takács is een doctoraatsstudent aan de afdeling internationaal recht van de Universiteit van Miskolc, Hongarije. Tegelijkertijd doet ze onderzoek aan de Regionale Academie voor de Verenigde Naties. Nikolett's PhD-project richt zich op asielrecht en mensenrechten, met bijzondere aandacht voor niet-begeleide minderjarige asielzoekers. Ze behaalde een licentiaat in de Rechten aan de Universiteit van Miskolc en is daarna haar promotieonderzoek gestart. Ze heeft 6 maanden stage gelopen bij het Immigratie- en Asielbureau in Hongarije. Ze is betrokken bij de Regionale Academie van de Verenigde Naties, waar ze onder coördinatie van de IOM en de Academie deel uitmaakt van een team dat zich bezighoudt met de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld bij het Global Compact for Migration. Nikolett deed onderzoek bij het Ierse Centrum voor Mensenrechten in Galway, waar ze internationale en regionale normen over de rechten van het kind in asielzaken onderzocht. Ze ontving een studiebeurs van het Hongaarse ministerie van Justitie om onderzoek te doen aan buitenlandse universiteiten om de literatuurstudie voor haar proefschrift te verbreden. Op deze manier kreeg ze de kans om van 17 tot 31 augustus 2018 gastonderzoeker te zijn aan de Migration Law Research Group van de Universiteit Gent onder supervisie van prof. dr. Ellen Desmet.

 

Golam Nasibul Hoque (June 2017)

Golam Nasibul HoqueMd Golam Nasibul Hoque bezocht van maart tot en met juni 2017 de Onderzoeksgroep Migratierecht van de Universiteit Gent om onderzoek te verrichten voor zijn MA scriptie Civil Society's Initiatives on Intercultural Dialogue with Refugees: A Comparative Study of Italy, Ireland and Belgium" onder de supervisie van professor Ellen Desmet met Erasmus + -financiering, in het kader van zijn MA in Human Rights aan de Universiteit van Padua, Italië. Mr. Nasibul is momenteel een Jean Monnet Ph.D. Fellow in European Studies over het onderwerp " Hate Crimes in Socio-Psychological Context”: A comparative study and assessment by intercultural dialogue in the context of the UK and Australia" aan de Universiteit van Canterbury, Nieuw-Zeeland. Om zijn onderzoek te verrichten, heeft hij een volledige beurs gekregen van het New Zealand European Union Centers Network (EUCN).