Geschiedenis van de faculteit Wetenschappen

WE - periode 1817-1930
Periode 1817-1930
WE - periode 1930-2050
Periode 1930-2050

Aan de hand van de tijdlijn visualiseren we de geschiedenis van de faculteit Wetenschappen, van haar ontstaan in 1817 tot heden en zelfs met een blik op de nabije toekomst.

Het toont de belangrijke gebeurtenissen die de Faculteit Wetenschappen hebben getekend, situeert de panden waar ze haar intrek heeft genomen en stelt professoren uit het verleden of gebeurtenissen die de faculteit tekenden in de kijker.

Door te klikken op de QR-codes kan de lezer zich verder verdiepen in de ontwikkelingen van de faculteit, haar gebouwen en de personen die het onderzoek aan de faculteit mee vorm hebben gegeven.

We danken alvast al diegenen die hebben bijgedragen aan het initiatief van de tijdlijn van de Faculteit Wetenschappen: Marc Antrop, Philippe De Maeyer, Beata De Vliegher, Eric Goethals, Christine Iserentant, Jozef Van Beeumen, Guido Vanden Berghe, Isabel Van Driessche, Wim Van Roy, alsook het Universiteitsarchief en de verschillende vakgroepen die hebben bijgedragen.

We verwelkomen graag alle ideeën van aanvullingen (alumni.we@ugent.be).

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Using a timeline, we visualise the history of the Faculty of Sciences, from its origins in 1817 to the present and even looking into the near future.

It shows the important events that marked the Faculty of Sciences, situates the buildings it moved into and highlights professors from the past or events that marked the faculty.

Clicking the QR codes allow the reader to delve further into the developments of the faculty, its buildings and the people who helped shape the research at the faculty.

We thank all those who contributed to the Faculty of Sciences timeline initiative: Marc Antrop, Philippe De Maeyer, Beata De Vliegher, Eric Goethals, Christine Iserentant, Jozef Van Beeumen, Guido Vanden Berghe, Isabel Van Driessche, Wim Van Roy, as well as the University Archive and the various departments that contributed.

We welcome any ideas of additions (alumni.we@ugent.be).