Toegepast onderzoek

Het toegepaste onderzoek van de Afdeling Mobiliteit en Ruimte (AMRP) is gericht op nieuwe emergente vraagstukken voor de Vlaamse ‘horizontale metropool’ en de Eurodelta (Rijn, Maas en Schelde). of Flanders and the Eurodelta area (Rhine, Meuse and Scheldt). Denk aan duurzame mobiliteit, regionale (mainport) economie, mobiliteitsarmoede, watermanagement en overstromingsrisico, gezondheid, duurzame energie, klimaatverandering, open ruimte en verstedelijking, woningbouw, hergebruik van Erfgoed, burgerinitiatieven, stedelijke vernieuwing en complexe ruimtelijke transformatie processen.

De theoretische en methodologische achtergrond van AMRP is de actor-relationele benadering van planning. Deze benadering richt zich op het proces van netwerk vorming, waarbij verschillende actoren en ruimtelijke elementen worden samengebracht in nieuwe en innovatieve business cases en ruimtelijke associaties, om zo een nieuwe, veerkrachtige en duurzame ruimte te creëren. De benadering komt voort vanuit het debat tussen overheids-gedreven ruimtelijke planning versus neoliberale planning en baseert zich op innovatieve poststructuralistische planning theorie, economie, sociale geografie en governance. AMRP vertrekt vanuit de positie dan niet alleen overheden, maar (en vooral ook) burgers en bedrijven een proactieve bijdrage leveren aan ruimtelijke transformaties.

AMRP hanteert een proactieve en operationele benadering, waarbij participatie, stakeholder betrokkenheid, de dagdagelijkse stedelijke en planningspraktijk, experimenten en Living Labs leidend zijn – in aanvulling op de gebruikelijke retrospectieve casestudies. Het toegepaste onderzoek van AMRP resulteert in concrete aanbevelingen over het ontwikkelen van een veerkrachtigere ruimtelijke planning in een globaliserende, complexe en gefragmenteerde wereld.

Dit zijn de lopende onderzoeken:

Dit zijn de afgelopen onderzoeken: