Reactie op Schamper-artikel “UGent verbiedt delen notities, samenvattingen en voorbeeldvragen”

(03-05-2021) Schamper publiceerde op 3 mei 2021 een enigszins misleidend artikel omtrent nieuwe regelgeving over het delen van les- en examenmateriaal. De UGent geeft hieronder de feiten weer.

De Onderwijsraad van de UGent bracht op 22 april 2021 advies uit over een aanpassing van het Onderwijs- en Examenreglement (OER) met betrekking tot het verspreiden en vermenigvuldigen van cursus- en examenmateriaal.

Het OER bevat momenteel al een artikel dat bepaalt dat dergelijk materiaal niet tegen betaling verspreid en vermenigvuldigd mag worden. De voorbije jaren merkte de UGent dat beeldmateriaal van lessen, cursussen, nota's, oefeningen en examens verkocht of gedeeld en verspreid werden zonder toestemming van de auteur, ook als dat materiaal auteursrechtelijk beschermd is. Onderwijsmateriaal, lesopnames en examens blijken ook meer en meer gedeeld te worden met commerciële repetitiekantoren.

De Onderwijsraad stelde daarom voor om het bestaande OER-artikel strikter te maken en de wetgeving over het auteursrecht duidelijker op te nemen in het OER. De Raad van Bestuur van de UGent buigt zich op vrijdag 7 mei 2021 over dat artikel.

Uitgangspunt van het nieuwe artikel is dat het niet toegelaten is om, wel of niet tegen betaling en/of met winstoogmerk, beeldopnames en alle vormen van cursus- en examenmateriaal te verspreiden en vermenigvuldigen zonder toestemming van de bevoegde lesgever.

Ten aanzien van deze regel gelden evenwel twee uitzonderingen:

  • kosteloos delen van cursusmateriaal onder UGent-studenten via een gesloten en beveiligd elektronisch leerplatform is toegelaten mits de onderwijsdirecteur van de betrokken faculteit(en) zijn of haar akkoord hiertoe geeft en alle lesgevers te allen tijde toegang hebben tot dit platform. Elke lesgever behoudt het recht om te verbieden dat bepaald auteursrechtelijk beschermd materiaal via genoemd platform wordt gedeeld, in welk geval dit materiaal onmiddellijk van het platform dient te worden verwijderd.
  • Studenten kunnen onderling lesnotities en samenvattingen kosteloos met elkaar delen.

De UGent wijst erop dat studenten dus nog steeds gebruik zullen kunnen maken van lesnotities en samenvattingen van medestudenten. Uit bovenstaande blijkt ook dat het delen van cursusmateriaal opgesteld door lesgevers onder voorwaarden mogelijk zal zijn.

Wat Schamper deze morgen beweerde, met name “UGent verbiedt delen notities, samenvattingen en voorbeeldvragen”, is bijgevolg onjuist.

Rector Rik Van de Walle op Twitter: “Het onderwijs- en examenreglement wordt vastgelegd door de raad van bestuur. We ontvingen een advies vanwege de Gentse Studentenraad. Dit zal zeer ernstig worden genomen en volop aan bod komen in de RvB. Zoals het hoort, in een universiteit die participatie belangrijk acht. Het door studenten onderling (en kosteloos) delen van notities en samenvattingen zal sowieso mogelijk blijven. De UGent zal dit dus niét verbieden. Laat dat alvast klaar en duidelijk zijn.”