Inspiratiekader voor het resultaatsgebied institutioneel & maatschappelijk engagement

Situering

Via dit inspiratiekader worden elementen aangedragen die ZAP-leden kunnen aanhalen om hetgeen zij binnen het resultaatsgebied Institutioneel & Maatschappelijk engagement willen realiseren of realiseerden, te beschrijven en aan te tonen. Deze suggesties zijn cumulatief noch limitatief: niet alle elementen moeten dus worden aangetoond en ook elementen die hieronder niet zijn opgenomen kunnen het dossier versterken. Het inspiratiekader dient enkel ter inspiratie en mag niet opgevat worden als een checklist van elementen die allen verwezenlijkt moeten worden.

Het resultaatsgebied Institutioneel & Maatschappelijk engagement vormt een vierluik met de resultaatsgebieden Onderwijs, Onderzoek, en People management & Leiderschap.

In het bijzonder kan dit inspiratiekader een hulpmiddel vormen bij het invullen en beoordelen van de sjablonen ‘inpassingstekst’, ‘reflectieverslag’ en ‘evaluatierapport’, die gebruikt worden in het kader van het ZAP-loopbaanmodel.

Extra toelichting

Binnen engagement onderscheiden we twee dimensies. Enerzijds de dimensie aangeduid als ‘institutioneel’ engagement (soms ook wel ‘interne dienstverlening’ genoemd): activiteiten die bijdragen tot de efficiënte werking van de universiteit. Anderzijds ‘maatschappelijk’ engagement (soms ‘externe dienstverlening’): activiteiten als vertegenwoordiger van de UGent die bijdragen tot de samenleving. Voor een deel stemt dit overeen met wat in de academische wereld generiek als ‘dienstverlening’ wordt beschouwd, met uitzondering van de valorisatieactiviteiten inzake onderwijs en onderzoek die reeds onder de respectievelijke deelopdrachten van onderwijs en onderzoek zijn ondergebracht en die bijdragen tot maatschappelijke/economische impact.

Een strikte afbakening van Institutioneel & Maatschappelijk engagement is niet steeds mogelijk en ook niet noodzakelijk. Zo zijn er raakpunten met de dimensies Internationale samenwerking, Academisch engagement en Maatschappelijk/economische impact uit het inspiratiekader Onderzoek, de dimensie Onderwijsbeleid uit het inspiratiekader voor onderwijs, en de verschillende rollen en invullingen van Leiderschap.

Algemeen wordt verwacht dat het academisch personeel open staat voor een bijdrage tot de interne dienstverlening aan de UGent, uiteraard rekening houdend met de bestaande UGent-reglementering die bepaalde UGent-mandaten of -functies voorbehoudt voor ZAP-leden van het tweede deelkader, en wordt een zeker (maatschappelijk) engagement verwacht, gekoppeld aan de eigen rol en expertise.

Suggesties ter beschrijving en staving van Institutioneel en Maatschappelijk engagement

Het niveau van de dienstverlening kan worden ingeschat op basis van de betrokkenheid met de faculteit, de collega’s en de medewerkers, de zichtbaarheid en de impact op het beleid en de werking van de faculteit.

Opdrachten binnen de UGent

Opdrachten in facultaire en universitaire commissies, adviesraden, stuurgroepen, werkgroepen, bestuursorganen. Het betreft telkens bestuurlijke of strategische functies binnen de UGent.

 • Voorzitter van een vakgroep
 • Voorzitter van een opleidingscommissie
 • Voorzitterschap of lidmaatschap van facultaire en universitaire raden, commissies en werkgroepen zoals vermeld in het reglement, maar verder ook:
  1. de facultaire commissie internationalisering (FCI)
  2. Commissie Onderwijstaal, …
  3. Interne Beroepscommissie
  4. Facultaire Commissie voor Wetenschappelijk Onderzoek (CWO)
  5. Doctoral Schools Raad, Facultaire Doctoraatscommissie, …
  6. een bioveiligheidscommissie
  7. een ethische commissie, Mensenrechtencommissie, …
  8. commissies in het kader van veiligheid, preventie en bescherming
 • Opdrachten in de werking van universitaire, facultaire, vakgroepoverschrijdende of vakgroepspecifieke diensten of activiteiten, zoals:
  1. de facultaire bibliotheek
  2. facultaire logistieke diensten
  3. een technische werkplaats
  4. een computerknooppunt
  5. universitaire collecties of Gents Universitair Museum
  6. een uitzonderlijke rol, al dan niet in het kader van een evenement
 • Opdrachten ten behoeve van de instelling, zoals:
  1. juridische adviezen
  2. bouwtechnische adviezen
  3. ICT-ondersteuning
  4. onderwijsadviezen
  5. taaladviezen
  6. een uitzonderlijke rol, al dan niet in het kader van een evenement

Maatschappelijk engagement

Maatschappelijk engagement situeert zich verder op vlakken als:

 • Internationale contacten en samenwerking inzake onderzoek, onderwijs en/of ontwikkelingssamenwerking (van initiëren over uitbouwen tot consolideren)
 • Het opnemen van een leidinggevend of bestuursmandaat in een externe organisatie, overlegorgaan, adviesraad, etc.
 • De representatie van de UGent buiten de instelling zodat samenwerking met de maatschappelijke partners en belanghebbenden aangewakkerd en bestendigd wordt